Κυριακή, 29 Μαρτίου 2009

Χονδρικό Εμπόριο Φαρμάκων

Με υψηλούς ρυθμούς αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ο κλάδος. Τάσεις ενίσχυσης της συγκέντρωσης
Στην εγχώρια αγορά λειτουργούν 120 ιδιωτικές φαρμακαποθήκες & 27 συνεταιριστικές οργανώσεις φαρμακοποιών. Όπως αναφέρεται σε πρόσφατη μελέτη της Hellastat Α.Ε. ( www.hellastat.eu ) οι κυριότεροι πελάτες των φαρμακαποθηκών είναι τα φαρμακεία, ο αριθμός των οποίων ανήλθε στα τέλη του 2006, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΣΥΕ, σε 9.577, εκ των οποίων τα 3.426 βρίσκονται στην Αττική, αυξημένα κατά 256 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ο ανταγωνισμός στον κλάδο συνίσταται στην εκτενέστερη γεωγραφική κάλυψη, τον εφοδιασμό της αγοράς με μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, την επέκταση των αποθηκών, την ανανέωση των μεταφορικών στόλων και την εφαρμογή ρομποτικών συστημάτων.Οι ιδιωτικές φαρμακαποθήκες ανταγωνίζονται άμεσα τους προμηθευτικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι αποτελούν τοπικές ενώσεις φαρμακοποιών, κατέχοντας σημαντικά μερίδια αγοράς στις περιορισμένες γεωγραφικά αγορές που εξυπηρετούν. Ορισμένοι συνεταιρισμοί μετατρέπονται σε ομίλους, ιδρύοντας θυγατρικές ενώσεις σε όμορες περιοχές, ώστε να ενδυναμώσουν τη γεωγραφική τους παρουσία εκμεταλλευόμενοι την ανάπτυξη κοινών δικτύων διανομής. Ο έντονος ανταγωνισμός στον κλάδο οδηγεί σε εξαγορές και συγχωνεύσεις μεταξύ των εταιριών –με κύριο παράδειγμα τον Όμιλο Alapis- προκειμένου να δημιουργήσουν και να επωφεληθούν από τις οικονομίες κλίμακας.Το χονδρικό εμπόριο φαρμάκων καταλαμβάνει την τρίτη θέση σε παραγωγικότητα συγκρινόμενο με άλλες κατηγορίες χονδρικού εμπορίου. Σημειώνεται ότι στην Ευρώπη (Ε.Ε.-22) δραστηριοποιούνται περίπου 673 χονδρέμποροι φαρμάκων, οι οποίοι ελέγχουν ένα δίκτυο 1.458 φαρμακαποθηκών.
Προβλήματα - ΠροοπτικέςΣύμφωνα με εκπρόσωπους των επιχειρήσεων του κλάδου με τους οποίους συνεργάστηκε η Hellastat για την εκπόνηση της μελέτης, ο κλάδος αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα τα οποία συνοπτικά αφορούν στα εξής: Εξάρτηση από τις φαρμακευτικές εταιρείες  Ελλιπής έλεγχος στη διαδικασία αδειοδότησης λειτουργίας φαρμακαποθηκών. Έλλειψη σύγχρονων υποδομών και επαγγελματικού management σε ορισμένες επιχειρήσεις
Όσον αφορά στις προοπτικές του κλάδου, στη μελέτη της Hellastat αναφέρονται τα εξής: Διαχρονική αύξηση του αριθμού των φαρμακείων Περαιτέρω συγκέντρωση αλλά και ενίσχυση των συνεργασιών που οδηγήσει στη δημιουργία μεγάλων ομίλων  Διαχρονική αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης λόγω κυρίως δημογραφικών και νοσολογικών παραγόντων Τα αποτελέσματα του 2007
Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις ενός σημαντικού δείγματος 95 επιχειρήσεων του κλάδου. Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης συνοψίζονται στα εξής: οι συνολικές Πωλήσεις το 2007 διαμορφώθηκαν σε € 3,6 δισ., καταγράφοντας αύξηση έναντι του προηγούμενου έτους, με μέση μεταβολή ανά εταιρεία της τάξης του 12,7%.  Παρόμοια εξέλιξη είχαν και τα συνολικά ΚΠΦ, τα οποία αυξήθηκαν σημαντικά κατά 36,5% σε €49,16 εκ., ενώ η μέση μεταβολή της προ φόρων κερδοφορίας ανά εταιρεία ανήλθε σε 6,4%. η μέση αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων παρουσίασε σχετική σταθερότητα σε 27,5%, από 28,2% το 2006.  Ανάλογη σταθερότητα εμφάνισε το περιθώριο μικτού κέρδους, το οποίο κυμάνθηκε στα 5,2%. Σταθερότητα επέδειξαν και τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ (1,9% και 2,1% αντίστοιχα).  Η κεφαλαιακή μόχλευση διαμορφώνεται σταθερά σε πολύ υψηλά επίπεδα -λόγω του αμιγώς εμπορικού χαρακτήρα- (9,79 προς 1). Πολύ θετική για τον κλάδο είναι η διατήρηση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού σε πολύ χαμηλά επίπεδα, μόλις στο 9% επί των πωλήσεων.

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009

ΨΗΦΙΣΜΑ Γ.Σ. Π.Φ.Σ. 21/3/2009

ΨΗΦΙΣΜΑ Γ.Σ. Π.Φ.Σ. 21/3/2009
Η Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, απεφάσισε να ζητήσει τόσο από το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων , όσο και από το Υπουργείο Υγείας (ΟΠΑΔ) ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης περί νοσοκομειακών φαρμάκων την 1η Σεπτεμβρίου 2009.
Η Γενική Συνέλευση εκτιμά ότι το θέμα είναι πολύπλοκο με ιδιαίτερες προεκτάσεις τόσο στην ταλαιπωρία των ασφαλισμένων όσο και στον ορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης και ζητά :
α) Την εργώδη κοινή συνεργασία με τους αρμόδιους των Υπουργείων και του ΕΟΦ , ώστε να υπάρξει το άριστο αποτέλεσμα στην προσπάθεια κάλυψης των αναγκών της φαρμακευτικής περίθαλψης.
β) Να καθορισθεί με σαφήνεια ότι νοσοκομειακά φάρμακα είναι μόνο αυτά που έχουν αδειοδοτηθεί για χρήση σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Όλα τʼ άλλα φάρμακα επιβάλλεται να διατίθενται από τα ιδιωτικά φαρμακεία χωρίς όρους και διαφοροποιήσεις.
γ) Να υπάρξει άμεσα η έκδοση του καταλόγου των διαφημιζόμενων φαρμάκων τα οποία δεν θα αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Με τον κατάλογο αυτό οφείλουν να πειθαρχήσουν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
Εκ του Π.Φ.Σ.

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2009

Η απόφαση για τα ακριβά φάρμακα αναστέλλεται για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι 1/5/2009

Αθήνα, 12/03/2009
Αρ. Πρωτ.: Φ. 42000/5830/558
ΘΕΜΑ: Κατάλογος χορηγούμενων φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθου 9 του ν.3457/06.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Ως γνωστό, η έναρξη ισχύος της παραπάνω κ.υ.α. έχει μεταφερθεί για την 1/4/2009 και οι ασφαλισμένοι των φορέων μας προμηθεύονται τα εν λόγω ιδιοσκευάσματα σύμφωνα με το προϊσχύον καθεστώς.
Σύμφωνα με τον αριθ. ΔΥΓ(α)/οικ.30423/4-3-2009 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται, η διάθεση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που αναφέρονται στην κ.υ.α. αριθ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 151509/19/12/2008 (Β,2717/31/12/08), γίνεται κανονικά από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή χορήγηση των φαρμάκων αυτών στους δικαιούχους ασφαλισμένους, επισημαίνεται οτι οφείλουν τα φαμρακείαν των κρατικών νοσοκομείων να προγραμματίζουν και να διαθέτουν ικανή επάρκεια των φαρμάκων που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω κ.υ.α.
Κατά το μέρος που αφορά τα ιδιωτικά φαρμακεία, σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο, αυτά θα τα διαθέτουν με το προϊσχύον της απόφασης καθεστώς έως και την 1/5/2009, μεταβατικό στάδιο ικανό για να ληφθούν οποιαδήποτε πρόσθετα μέτρα και για τον καθορισμό τυχόν αναγκαίων ειδικοτέρων όρων και διαδικασιών.
Με δεδομένο πλεόν οτι τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων εφαρμόζουν την εν λόγω κ.υ.α. και οι προϊσχύουσες κ.υ.α. έχουν καταργηθεί, παρατηρήθηκε πρόβλημα στην χορήγηση ιδιοσκευασμάτων, που δεν περιέχονται στην νέα κ.υ.α. (31 ιδιοσκευάσματα). Τα εν λόγω ιδιοσκευάσματα, ως γνωστόν, οι ασφαλισμένοι τα προμηθεύονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία, εάν αδυνατούσε το φαρμακείο του κρατικού νοσοκομείου να τους τα χορηγήσει και έθετε επί της συνταγής την ένδειξη "Στερούμεθα". Το καθεστώς, όμως, αυτό δεν εφαρμόζεται, όπως προαναφέρθηκε, από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων, με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να μην μπορούν να τα προμηθευτούν, ούτε από τα κρατικά νοσοκομεία αλλά, ούτε από τα ιδιωτικά φαρμακεία, αφού δεν υπάρχει πλέον η ένδειξη αυτή, απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με τα οριζούμενα στις προϊσχύουσες αποφάσεις.
Προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στους ασφαλισμένους κατά την διαδικασία προμήθειας των εν λόγω ιδιοσκευασμάτων και για την ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς, κρίνεται σκόπιμο να εναρμονισθούν οι Υπηρεσίες μας με τις θέσεις του Υπουργείου Υγείας. Άλλωστε, όλο το θέμα ανάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, το οποίο, αφενώς είναι ο συντάκτης της εξουσιοδοτικής διάταξης του ν.3457/06 (άρθρο 9) αφετέρου κατάρτισε, σε συνεργασία φυσικά με τον ΕΟΦ, το συγκεκριμένο κατάλογο των ιδιοσκευασμάτων. Ήδη, έχει υποβληθεί και εκκρεμεί στο Σ.τ.Ε. αίτηση αναστολής και ακύρωσης από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσ/νίκης και ακύρωσης της εν λόγω κ.υ.α. από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής (δικάσιμος 4 Μαΐου 2010).
Τέλος, επισημαίνεται οτι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα πρέπει να εξοφλούν συνταγές που περιέχουν ιδιοσκευάσματα, που δεν περιλαμβάνονται στην νέα κ.υ.α. χωρίς να είναι υποχρεωτική πλέον η αναγραφή εκ μέρους του φαρμακείου του κρατικού νοσοκομείου της ένδειξης "στερούμεθα", αφού, όπως προαναφέρθηκε, οι κ.υ.α. που προέβλεπαν αυτό τον τρόπο προμήθειας των αναφερόμενων σε αυτές φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία, έχει ήδη καταργηθεί.
Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών των ασφαλιστικών οργανισμών, υγειονομικών και διοικητικών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΔΗΜ. ΜΑΜΜΩΝΑΣ

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2009

ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦ. ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜ. ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΝ 1-5-2009

ΑΠΟ ΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΜΕ ΟΤΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ 1/5/2009 ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΟΠΑΔ).ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΙΚΑ) ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ.
Σας επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009

Πραγματοποιείται στις 21 Μαρτίου 2009 και ώρα 10.30 μ.μ., η Γ.Σ του Π.Φ.Σ. στα γραφεία αυτού (Πειραιώς 134 και Αγαθημέρου στον 1ο όροφο ) με θέματα: 1

Πρόσκληση

Α. Παρακαλείσθε όπως την Παρασκευή 20/3/2009 και ώρα 10.30 το πρωί , προσέλθετε στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Π.Φ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του (Πειραιώς 134 και Αγαθημέρου) στον 1ο όροφο με θέματα:
1. Πορεία Κλάδου
2. Ανακοινώσεις.
Β. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η συνεδρίαση της Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 21/3/2009 ημέρα Σάββατο στον ίδιο χώρο (γραφεία Π.Φ.Σ., οδός Πειραιώς 134 και Αγαθημέρου) και ώρα 10.30 το πρωί).
Γ. Σε περίπτωση που κωλύεστε όπως παραστείτε στις εργασίες της Γ.Σ. παρακαλούμε όπως ειδοποιηθεί ο αναπληρωτής σας προσκομίζοντας εξουσιοδότηση δικής σας ή του Συλλόγου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Φ.Σ.

ΔΗΜ.ΒΑΓΙΩΝΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Π.Φ.Σ. ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ. (ΙΣΧΥΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ).

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την 4-2-2009 οι ……………………………………………………………… παραπάνω συμβαλλόμενοι:
Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡ­ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ο.Π.Α.Δ.» που εδρεύει στην Αθήνα (Μακεδονίας 8) και εκπροσωπείται νόμιμα στην υπογρα­φή της παρούσης από τον Διονύσιο Χιόνη του Παύλου. Δυνά­μει της υπ’ αριθμ. Γ.Π. ……………………………… Απόφασης των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονο­μικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Νόμου 2768/99 του Π.Δ. 52/01 του άρθρου 41 του Ν 3329/05 του Ν 3655/08 και της υπ’ αριθμ. 4/3/2009 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ.
Β. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛ­ΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» που χάριν συντομίας θα αποκαλεί­ται «Π.Φ.Σ.», εδρεύει στην Αθήνα Πειραιώς 134 και Αγαθημέρου και εκπρο­σωπείται νόμιμα στην υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο Δημήτριο Βαγιωνά του Κων/νου και ο οποίος ενεργεί με αυτήν την ιδιότητα και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 και 60 του Ν 3601/28 και την από 4-3-2009 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν την σύναψη Συλλογικής Σύμβασης προμήθειας φαρμάκων με τους παρακάτω όρους:
1. Η σύμβαση συνάπτεται προς όφελος των ασφαλισμένων του Ο.Π.Α.Δ. συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλισμένων του ΤΥΔΚΥ και αφο­ρά όλα τα φαρμακεία, που νόμιμα λειτουργούν στην περιφέρεια κάθε Φαρμα­κευτικού Συλλόγου της Χώρας και θα διέπεται από τη Φαρμακευτική Δεοντο­λογία, τη Φαρμακευτική Νομοθεσία και το Άρθρο 41 του Ν. 3329/05 όπως ισχύει.
2. Όλοι οι φαρμακοποιοί – μέλη των Φαρμακευτικών Συλλόγων, που διατηρούν σε νόμιμη λειτουργία φαρμακείο, είναι υποχρεωμένοι, για το διάστημα που ισχύει η παρούσα σύμβαση, να χορηγούν όλα τα εγκεκριμένα φάρμακα και ιδιοσκευάσματα, τα οποία αναγράφονται στις προσκομιζόμενες από τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ και του ΤΥΔΚΥ συνταγές και μόνο στις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατά τις οποίες έχουν κατά νόμο ανοικτά τα φαρ­μακεία, συμμορφούμενοι με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
Για την εκτέλεση των συνταγών θα προσκομίζεται υποχρεωτικά το βιβλιάριο υγειονομικης περίθαλψης του ασφαλισμένου.
3. Οι φαρμακοποιοί, που δεν επιθυμούν να εκτελούν συνταγές των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ πρέπει να δηλώσουν αυτό εγγράφως και αιτιολογη­μένα στον περιφερειακό τους Φαρμακευτικό Σύλλογο, μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσης σύμβασης ή από την έναρξη της λει­τουργίας του φαρμακείου. Ο δε Σύλλογος κρίνει αιτιολογημένα, εάν οι λόγοι μη αποδοχής είναι πλήρως δικαιολογημένοι, οπότε σε καταφατική περίπτωση διαβιβάζει αυτή στον Ο.Π.Α.Δ. Οι φαρμακοποιοί αυτοί και ο Ο.Π.Α.Δ. δεν έχουν το δικαίωμα υπογραφής ατομικής σύμβασης όσο είναι σε ισχύ η Συλλογική Σύμβαση. Τυχόν εκτέλεση συνταγών από τους φαρμακοποιούς, που έχουν δηλώσει άρνηση εκτέλεσης, δεν θα αναγνωρίζεται από τον Ο.Π.Α.Δ. και δεν θα αποζημιώνεται η αξία τους ενώ οι παραβάτες θα παρα­πέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του οικείου Συλλόγου.
4. Υποχρέωση εκτέλεσης συνταγών, έχει ο φαρμακοποιός μόνο όταν το αναγραφόμενο σ’ αυτές είδος (φάρμακο κ.τ.λ.) έχει εγκριθεί από τον ΕΟΦ και περιλαμβάνεται στην επίσημη Κρατική Διατίμηση (Αγορανομικά Δελτία) ή είναι φαρμακοτεχνικό σκεύασμα ή πρόκειται περί φαρμάκων εισαγο­μένων από το ΙΦΕΤ. Δεν αναγνωρίζεται από τον Ο.Π.Α.Δ. δαπάνη για τη χορήγηση ομοιοπαθητικών φαρμάκων.
5. Η εκτέλεση των συνταγών των ασφαλισμένων του Ο.Π.Α.Δ., συμπε­ριλαμβανομένου και του τομέα Τ.Υ.ΔΚ.Υ., θεωρείται λιανική πώληση προς τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ και τα αναγραφόμενα σ’ αυτές φάρ­μακα και ιδιοσκευάσματα, θα χορηγούνται σύμφωνα με την αναγραφόμενη στην επίσημη Κρατική Διατίμηση (Αγορανομικά Δελτία) λιανική τιμή, χωρίς καμία έκπτωση υπέρ τρίτων (άρθρο 1 ν. 1132/81).
6. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο από διάφορα πρόσωπα, από ιατρούς και λοιπούς παρόχους υγείας υπόδειξη στους ασφαλισμένους να κατευθύνονται σε ορισμένα φαρμακεία για την εκτέλεση των συνταγών τους. Συνυπεύθυνοι στην περίπτωση αυτή είναι και οι φαρμακοποιοί, που συμπράτ­τουν στην πράξη αυτή.
7. Η ποσότητα των φαρμάκων θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως στις συνταγές από τους ιατρούς, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις που ισχύουν, και οι οποίοι ιατροί θα είναι αποκλειστικά υπεύθυ­νοι για την ποσότητα των αναγραφομένων στις συνταγές φαρμάκων. Σε πε­ρίπτωση, που δεν αναγράφεται ποσότητα ο φαρμακοποιός εκτελεί μόνο μία (1) μονάδα. Τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου παραδίδουν τα αντίστοιχα φάρμακα, που αναγράφονται στις συνταγές, εισπράττοντας αμέσως το αντίτι­μο της συμμετοχής τους. Το ποσοστό συμμετοχής ορίζεται ενυπόγραφα με ευθύνη του θεράποντος γιατρού ο οποίος την καθορίζει σύμφωνα με την ανα­γραφόμενη με ευκρίνεια διάγνωση και τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Φαρμακευτικής Νομοθεσίας. Σε περίπτωση, που ο ιατρός δεν αναγράφει επί της συνταγής ποσοστό συμμετοχής, τότε ο φαρμακοποιός εισπράττει το ανώτατο κάθε φορά ποσοστό συμμετοχής, που ισχύει επί της αξίας του φαρμάκου. Επειδή το ποσοστό συμμετοχής επί της συνταγής από τον συνταγογράφο ιατρό δεσμεύει κατά την εκτέλεσή της, οποιαδήποτε διαφορά, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας δεν βαραίνει τον φαρμακοποιό αλ­λά καταλογίζεται στον συνταγογράφο ιατρό. Επίσης, επί των συνταγών, στέ­λεχος και απόκομμα, πρέπει να συμπληρώνονται από τον φαρμακοποιό οι στήλες στις οποίες εμφανίζεται η ποσότητα των χορηγούμενων φαρμάκων, η αξία και η συμμετοχή των ασφαλισμένων και να επικολλούνται στην πίσω όψη του αποκόμματος οι ταινίες γνησιότητας των φαρμάκων. Πάνω στη συνταγή (στέλεχος και απόκομμα), που εκτελεί, ο φαρμακοποιός πρέπει να γράφει τον κωδικό του (Α.Μ. ΤΣΑΥ) και την ημερομηνία εκτέλεσης, με σφραγίδα και υπογραφή του. Ο φαρμακοποιός απαγορεύεται να εκτελεί συνταγή, όταν αυτή φέρει διορθώσεις ή ξέσματα, εκτός αν φέρει επιβεβαιωτική υπογραφή και σφραγίδα γιατρού ή ελεγκτών, όπου χρειάζεται, ή όταν η κυκλοφορία του φαρμάκου απαγορεύεται ρητά. Απαγορεύονται επίσης να εκτελούνται συντα­γές, όταν δεν φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντα ιατρού.
8. Απαγορεύεται αυστηρά η αντικατάσταση των φαρμάκων, που ανα­γράφονται στη συνταγή, με άλλα φάρμακα, έστω και της ίδιας σύστασης, με άλλα είδη και η εξαργύρωση της συνταγής. Οι παραβάτες του όρου αυτού διώκονται πειθαρχικώς από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ./τος 340/1993 «Κώδικας της Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 145/1993) και επιβάλλονται από το Δ.Σ. του ΟΠΑΔ , οι προβλεπόμενες από το άρθρο 41 του Ν. 3329/05 διοικητικές κυρώσεις.
9. Ο φαρμακοποιός, που εκτελεί τη συνταγή, είναι υποχρεωμένος να ελέγχει την τήρηση ή μη των όρων και τις προϋποθέσεις της έκδοσης της από το θεράποντα ιατρό. Στην προκειμένη περίπτωση, ρητά συνομολογείται ότι τα στοιχεία, που είναι υποχρεωμένος, να ελέγχει ο φαρμακοποιός προτού εκτελέ­σει τη συνταγή, είναι:
● α) Όλα τα αναγραφόμενα επί της συνταγής στοιχεία όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 2 του αρ. 4 του Π.Δ. 121/08.
● ΑΜ ΤΣΑΥ, σφραγίδα και υπογραφή γιατρού.
● Στοιχεία ασφαλισμένου.
● Σφραγίδα Νοσοκομείου ή Κλινικής, όταν η συνταγή έχει εκδοθεί από αυτά.
● Θεώρηση όπου αυτή απαιτείται.
β) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταγογράφηση ορισμένων φαρμάκων, που απαιτούν ειδική διαδικασία σύμφωνα με τις κείμενες διατά­ξεις. Τυχόν εκτέλεση συνταγής που δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατά­ξεις της νομοθεσίας καθώς και η εκτέλεση συνταγής που δεν είναι θεωρημένη όπου αυτό απαιτείται στερεί από το φαρμακοποιό το δικαίωμα να εισπράξει την αξία της.
10. Η εκτέλεση της συνταγής από τα φαρμακεία και η παραλαβή του φαρμάκου από τον ασφαλισμένο ή τον απεσταλμένο αυτού βεβαιούται με την υπογραφή επί της συνταγής, τόσο αυτού που την παραλαμβάνει, όσο και του φαρμακοποιού που την εκτελεί. Στην περίπτωση, που ο παραλήπτης είναι αγράμματος, θα σημειώνεται υποχρεωτικά επί της συνταγής από το φαρμα­κοποιό, που θα την εκτελέσει, ο χαρακτηρισμός «αγράμματος» και κάτω από αυτό θα αναγράφεται ευανάγνωστα ολόκληρο το ονοματεπώνυμο του αγράμ­ματου παραλήπτη, η διεύθυνσή του και τηλέφωνο (αν υπάρχει), με ακρίβεια.

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2009

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΕ ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ Η ΕΝ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΔΙ.ΛΟ.Φ.) ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ο ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΤΟΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΩΣ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ . ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Γ.Σ. ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΟΠΟΤΕ ΚΑΚΩΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙ.ΛΟ.Φ. . ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ Δ.Σ. (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ) ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΤΟΝ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΙ.ΛΟ.Φ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΚΕΡΔΟΙ ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ = ΜΗΔΕΝ ΜΕΙΟΝ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ Γ.Σ. ΚΑΝΟΝΙΚΑ.

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009

Εν αναμονή της δημοσίευσης της απόφασης του ΣτΕ

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που θέτει το 70 ο έτος της ηλικίας ως το ανώτατο όριο άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος έχει τροφοδοτήσει μια σειρά από σενάρια για την ανάληψη της θέσης του Προέδρου του ΠΦΣ Δ. Βαγιωνά, ο οποίος υπερβαίνει τα 70. Τα σενάρια είναι πολλά με τον "Αγιο Θεσσαλονίκης¨ να παίρνει ένα μικρό προβάδισμα καθώς ο νυν Αντιπρόεδρος του ΠΦΣ βρίσκεται στη θέση του διοικητή του ΙΚΑ. Αναμένονται εξελίξεις τον επόμενο μήνα εάν κι εφόσον οι προσπάθειες του νυν Προέδρου Δ.Βαγιωνά για αύξηση του ορίου ηλικίας στα 75 δεν ευοδώσουν.

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

Από 1-4-2009 ισχύει ο κατάλογος χορηγουμένων φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3457/06.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 4-3-2009
Αρ. Πρωτ: Φ42000/οικ5551/525
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΘΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
&ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10
Πληροφορίες : Δ. Παραμύθη
Τηλέφωνο : 2103368161

ΘΕΜΑ : Κατάλογος χορηγούμενων φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία, κατ'εγαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.3457/06.
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας αναφορικά μα το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι η κ.υ.α. αριθ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 151509/19-12-2008 (Β', 2717/31-12-08), ισχύει από 1-4-2009, για πληρέστερη ενημέρωση των εμπλεκομένων μερών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜ. ΜΑΜΜΩΝΑΣ


Δημοσιεύτηκε: 04/03/2009

Τρίτη, 3 Μαρτίου 2009

Παράταση του χρόνου έναρξης ισχύος του τρόπου χορήγησης φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων και από τα Ιδιωτικά Φαρμακεί

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2009,Αρ.Πρωτοκόλλου Γ55/686ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑIΚΑΙΔΡΥΜΑ KOINΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΤαχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 36,10241-ΑΘΗΝΑΠληροφορίες: Σ. ΠαπασάικαΑρ. Τηλ.: 210-5213671θΕΜΑ:«Παράταση τον χρόνου έναρξης ισχύος του τρόπου χορήγησης φαρμάκων υψηλούκόστους από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων και από τα Ιδιωτικά Φαρμακείακατ' Εφαρμογή του άρθρου 9 του νόμου 3457/06» . ¦ -Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου, αναφορικά με τον κατάλογο χορηγουμένων φαρμάκωνυψηλού κόστους από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία,σας γνωρίζουμε ότι η κ.ο.α. αριθμ. ΔΥΓ3/ΓΠ/151509/19-12-2008(ΦΕΚ Β 2717/31.12.2008)ισχύει από 1-4-2009 για πληρέστερη ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών.O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

Δημοσιεύτηκε: 28/02/2009

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2009

Αναστολή επ'αόριστο

Μετά από συνάντηση του Φ.Σ.Α. και του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιαςαποφασίστηκε η επ’ αόριστο αναστολή εφαρμογής της Υπουργικής ΑπόφασηςΔΥΓ3α/ΓΠ 151509/19-12-2008 (ΦΕΚ Β 2717/31-12-2008) για τα 89 φάρμακα υψηλού κόστους. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν την Τρίτη, 3 Μαρτίου.