Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

ΦΠΑ αλλάξαμε, σειρά έχουν οι τιμες!

Nέα τροπολογία για την ανατιμολόγηση των περίπου 6.500 κυκλοφορούντων φαρμάκων, με σκοπό τη γρηγορότερη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης σε επίπεδο λιανικής, κατέθεσε το υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Με τη νέα τροπολογία επέρχεται σταθμική μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης πάνω από 1 δισ. ευρώ, ενώ η προσαρμογή των τιμών «θα γίνει βάσει των χαμηλότερων τιμών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες υφίστανται και ανακοινώνονται επίσημα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών, και αφετέρου από τη μείωση των τιμών των ουσιωδώς ομοίων φαρμακευτικών προϊόντων».

Σήμερα οι τιμές στη χώρα μας προκύπτουν από τις τρεις φθηνότερες χώρες της Ευρώπης των 26. Ωστόσο, μέχρι τώρα η συλλογή των στοιχείων γινόταν από τη βιομηχανία και βάσει αυτών των στοιχείων προχωρούσε το υπουργείο στην ανατιμολόγηση, ενώ σήμερα αξιοποιείται η πληροφόρηση που έχει το ίδιο το υπουργείο από το Παρατηρητήριο Τιμών.

Για να μη δημιουργούνται «αμφιβολίες» στη βιομηχανία για την αξιοπιστία του συστήματος και για την αποτελεσματικότητα της τροπολογίας, ορίζεται σαφώς ότι τα στοιχεία θα συλλέγονται από όσες χώρες έχουν επίσημα στοιχεία από αρμόδιες αρχές (δηλαδή παρατηρητήρια).

Βάσει της τροπολογίας περιορίζονται τα στοιχεία που υποβάλλονται από τις φαρμακευτικές εταιρίες μόνο σε ό,τι αφορά ονομασίες και όχι τιμές, αλλάζοντας έτσι και τον τρόπο επιβολής προστίμου σε περίπτωση απόκρυψης στοιχείων (τιμωρία με πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της διαφοράς μεταξύ της τιμής που προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλει η εταιρεία και της τιμής που επαληθεύει η εταιρεία) ενώ προχωράει η άμεση μείωση της τιμής του πρωτοτύπου στο 80% τουλάχιστον της αρχικής τιμής μετά τη λήξη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και η περαιτέρω μείωση της τιμής των ουσιωδώς ομοίων φαρμάκων από το 80% της αρχικής τιμής του πρωτοτύπου στο 72% τουλάχιστον.

Τέλος, με τις αποφάσεις του υπουργείου μειώνεται ανάλογα και η δαπάνη του Έλληνα ασφαλισμένου κατά το ποσοστό συμμετοχής του και επιτυγχάνεται μείωση του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 0,25%.

Aναλυτικά, στη νέα τροπολογία αναφέρεται:

Άρθρο 14

Τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων

1. Οι διατάξεις των περιπτώσεων γ και δ της παρ. 5 του άρθρου 17 του Ν.Δ. 96/1973 (ΦΕΚ 172Α), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

«γ) Οι τιμές των πρωτοτύπων φαρμακευτικών προϊόντων, μετά την πιστοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο της λήξης της ισχύος του πρώτου Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας των αντίστοιχων προϊόντων, μειώνονται κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων όμοιας δραστικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής καθορίζονται κατά μέγιστο σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) της τιμής πώλησης του αντίστοιχου πρωτοτύπου του φαρμακευτικού προϊόντος, όπως η τιμή αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά τη λήξη της ισχύος του πρώτου Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας των αντίστοιχων φαρμακευτικών προϊόντων. Η διαδικασία καθορισμού των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων κατά τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζεται αυτεπάγγελτα από τη Διεύθυνση Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

δ) Η τιμή κάθε φαρμακευτικού προϊόντος που παρασκευάζεται, ή συσκευάζεται, ή εισάγεται στη χώρα προκύπτει από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων αντιστοίχων τιμών του φαρμακευτικού προϊόντος στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), στα οποία υφίστανται και ανακοινώνονται επίσημα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών. Για την επαλήθευση της τιμής λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης του φαρμακευτικού προϊόντος στους χονδρεμπόρους των κρατών - μελών όπου κυκλοφορεί το συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν, στα οποία υφίστανται και ανακοινώνονται επίσημα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών. Η εγκριθείσα τιμή κάθε νέου φαρμάκου θα επαληθεύεται υποχρεωτικά από την Υπηρεσία, τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272Α) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην αρμόδια υπηρεσία στοιχεία και πληροφορίες, που ζητούνται από την αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου αυτή να καθορίσει την αρχική τιμή κάθε φαρμακευτικού προϊόντος και την αναπροσαρμογή της τιμής του ήδη κυκλοφορούντος φαρμακευτικού προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Όποιες επιχειρήσεις αποκρύπτουν ή αρνούνται να παράσχουν ή παρέχουν ανακριβή ή αναληθή στοιχεία και πληροφορίες τιμωρούνται με πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της διαφοράς μεταξύ της τιμής που προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλει η φαρμακευτική εταιρεία και της τιμής που επαληθεύεται από την υπηρεσία, επί την πωληθείσα ποσότητα του φαρμακευτικού προϊόντος και για όσο διάστημα ίσχυσε η εγκριθείσα τιμή. Η επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, είναι ανεξάρτητη από την αξίωση των ασφαλιστικών ταμείων για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν από την ανωτέρω διαφορά τιμών του φαρμακευτικού προϊόντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος, τα αρμόδια διοικητικά όργανα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την επιβολή του προστίμου, το οποίο αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).»

3. Με αγορανομικές διατάξεις καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων.

Από τη "Ναυτεμπορική" της Δευτέρας

1 σχόλιο:

OXYNOYS είπε...

ΦΥΣΙΚΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ!!! ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Η ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΥΠΟΨΙΝ ΟΚ ΤΩΡΑ ΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΝ ΕΥΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΝ ΚΡΑΤΑΜΕ ΟΜΗΡΟ ΜΕ ΤΗ ΑΠΕΙΛΗ ΟΤΙ ΘΑ ΣΟΥ ΚΑΤΕΒΑΣΩ ΤΗ ΤΙΜΗ!!!