Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Φ.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Προς
Τους Φ.Σ. της Χώρας
Με την έκδοση του νέου Δελτίου Τιμών :
1. Καταργείται ο συντελεστής Φ.Π.Α. 9% πλέον για όλα τα φάρμακα (ανεξαρτήτως ημερομηνίας αγοράς, νέας ή παλαιάς τιμής) θα ισχύει συντελεστής Φ.Π.Α. 10%.
Εννοείται ότι τα τιμολόγια προς ασφαλιστικά ταμεία που θα εκδοθούν με ημερομηνία 30/4/2010, θα αποφορολογηθούν με 9%.
2. Oριστικοποιείται η διάθεση των νοσοκομειακών φαρμάκων και από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Η λιανική τιμή πώλησης τους από τα ιδιωτικά φαρμακεία θα γίνεται με το ίδιο ποσοστό κέρδους που ισχύει για όλα τα φάρμακα.

Το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ.

Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ.3

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση των άρθρων 331, 333 του Κεφαλαίου 27 “ΦΑΡΜΑΚΑ” της Α.Δ. 7/2009 όπως ισχύει και αντικατάσταση του άρθρου 2 της Α.Δ. 2/2010»

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
2. Το Ν.Δ. 96/73, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.784/78, το Ν.1316/83 (ΦΕΚ 3/Α/11.1.1983) και το Ν.1965/91 (ΦΕΚ 146/Α/29.9.1991), το Ν.1969/91 (ΦΕΚ 167/Α/30.10.1991), το Ν.2992/02 (ΦΕΚ 54/Α/20.03.02), το Ν.3408/05 (ΦΕΚ 272/Α/4.11.05), το Ν.3730/08 (ΦΕΚ 262/Α/23.12.2008), το Ν.3790/09 (ΦΕΚ 143/Α/7.08.2009), N.3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26.1.2010) και το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53A/31.03.2010).
3. Το Ν.Δ. 136/1946 (ΦΕΚ Α298) «Αγορανομικός Κώδικας».
4. Το Π.Δ. 397/88 "Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου" όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
5. Το Π.Δ 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
6. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το Ν.2026/92, άρθρο 4 παράγραφος 1 (ΦΕΚ 43/Α/23.3.1992) περί θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης.
8. Τον Ν.3408/05, Άρθρο 13 (ΦΕΚ 272/Α/4.11.2005).
9. Το Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/06.08.04) «Θέματα Δημόσιας Διοίκησης».
10. Την Α.Δ. 07/2009 «Περί Κωδικοποιήσεως Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14.5.09», όπως ισχύει καθώς και τις Αγορανομικές Διατάξεις 08/2009 και 2/2010.
11. Την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων άρθρων της Α.Δ.7/09 που αφορούν τα φάρμακα, στα πλαίσια της ομαλής εμπορίας-διακίνησης-διάθεσης του είδους.
12. Την ανάγκη αντικατάστασης του άρθρου 2 της Αγορανομικής Διάταξης 2/2010, λόγω κατεπείγοντος και επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που απαιτεί μεταβατική ρύθμιση με προσωρινή διαμόρφωση των τιμών χονδρικής πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων, δεδομένου ότι:
α) Από το με αρίθμ.Α3/1087/27-4-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων, περί έρευνας τιμών φαρμακευτικών προϊόντων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης της τελευταίας τετραετίας και με βάση τον μέσο όρο των τριών (3) χαμηλότερων τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων στα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε., προκύπτει ότι ένα μεγάλο μέρος φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, έχουν τιμή κατά πολύ ανώτερη από αυτή που έχουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Υφίσταται ανάγκη μεταβατικής ρύθμισης των τιμών φαρμακευτικών προϊόντων εξαιτίας των δημοσιονομικών δυσχερειών της χώρας, λόγω του ύψους του δημοσίου ελλείμματος και του δημοσίου χρέους, γεγονός που δημιουργεί κινδύνους για τη βιωσιμότητα των Ασφαλιστικών Ταμείων, σε βάρος τόσο των ασφαλισμένων τους και γενικά της δημόσιας υγείας όσο και των συμφερόντων των ιδίων των φαρμακευτικών εταιρειών που είναι προμηθευτές των Ασφαλιστικών Ταμείων καθώς και της Εθνικής Οικονομίας.
γ) Από το με αριθ. πρωτ. 774/16-03-2010 έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, προκύπτει ότι η ανωτέρω ένωση προτείνει και αποδέχεται μειώσεις των τιμών φαρμακευτικών προϊόντων της τάξεως του δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
13. Την από 29/4/10 με Αρ.Πρωτ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 50922 σύμφωνη γνώμη της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Το γεγονός, ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
ΑΡΘΡΟ 1
Τροποποίηση της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009
1. Η παράγραφος 4, του εδ.α, του αρ. 331 της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, της Αγορανομικής Διάταξης 2/2010 (ΦΕΚ 380/Β/01-04-2010) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ανώτατη Νοσοκομειακή τιμή των φαρμάκων είναι η τιμή πώλησης προς το Δημόσιο, τα Κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τα φαρμακεία των Ιδιωτικών Κλινικών. Η τιμή αυτή είναι η χονδρική μειωμένη κατά 13%. Η ίδια τιμή ισχύει και για την πώληση από τον παραγωγό ή συσκευαστή ή εισαγωγέα προς τα ιδιωτικά φαρμακεία των φαρμακευτικών προϊόντων της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26-01-2010).»
2. Στο αριθ. 331 της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, της Αγορανομικής Διάταξης 2/2010 (ΦΕΚ 380/Β/01-04-2010), προστίθεται η παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Ειδικά για τα φάρμακα της παρ.2, του αρ. 12, του Ν.3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26-01-2010) η λιανική τιμή πώλησής τους από τα ιδιωτικά φαρμακεία στους δικαιούχους είναι η νοσοκομειακή τιμή, στην οποία προστίθεται το νόμιμο κέρδος του φαρμακοποιού και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α).
Τα φάρμακα αυτά χρεώνονται από τα φαρμακεία των δημοσίων νοσοκομείων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ) στην χονδρική τιμή, προσαυξημένη κατά 3% πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων.»
3. Στο αρ. 333 της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3, του άρθρου 1, της Αγορανομικής Διάταξης 2/2010 (ΦΕΚ 380/Β/01-04-2010), η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς μπορούν να παρέχουν: α) πρόσθετη έκπτωση επί της νοσοκομειακής τιμής προς το Δημόσιο, τα Κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, τα Ιδρύματα που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τα φαρμακεία των Ιδιωτικών Κλινικών, β) πρόσθετη έκπτωση μέχρι 5% προς τους φαρμακέμπορους, τα φαρμακεία και τους συνεταιρισμούς τους, επί της χονδρικής τιμής, με την προϋπόθεση αναγραφής της στο τιμολόγιο πώλησης.»
ΑΡΘΡΟ 2
Αντικατάσταση του άρθρου 2 της Αγορανομικής Διάταξης 02/2010
α) Από την επομένη της ανακοίνωσης της παρούσας Διάταξης στον Ημερήσιο Τύπο μέχρι την έκδοση του επόμενου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων από αυτό που ακολουθεί το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων που θα εκδοθεί βάσει της παρούσας και το τυχόν διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων που θα εκδοθεί κατά τη διάταξη της περίπτωσης γ’ του παρόντος άρθρου, διαμορφώνονται οι τιμές χονδρικής πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων ως εξής:
Χονδρική Τιμή Φαρμακευτικού Προϊόντος όπως ισχύει μέχρι τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσης Ποσοστό Μεταβολής Τιμών Φαρμακευτικών Προϊόντων έναντι της Τιμής όπως ισχύει μέχρι τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσης
Από 100,01€ και άνω -27%
Από 50,01€ έως 100 -25%
Από 20,01€ έως 50€ -23%
Από 5,01€ έως 20€ -20%
Από 1,01 έως 5€ -3%
Από 0 έως 1€ 0%
β) Η ανωτέρω ρύθμιση του εδαφίου α΄ δεν εφαρμόζεται ως προς τα ορφανά φάρμακα και τα προϊόντα από παράγωγα αίματος. Για τα φαρμακευτικά αυτά προϊόντα, η μέθοδος καθορισμού τιμής, όσο και η ίδια η τιμή τους θα προκύψει μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.
γ) Εντός 10 ημερών από την έναρξη ισχύος του Δελτίου Τιμών, οι φαρμακευτικές εταιρίες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν προς την αρμόδια υπηρεσία αίτηση θεραπείας συνοδευόμενη από αποδεικτικά κοστολογικά στοιχεία.
δ) Οι τιμές πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων που ισχύουν κατά τον χρόνο έναρξης της παρούσης αγορανομικής διάταξης, εξακολουθούν να ισχύουν για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών για τις φαρμακαποθήκες και είκοσι (20) ημερών για τα φαρμακεία, από την έναρξη ισχύος της παρούσας αγορανομικής διάταξης.
ΑΡΘΡΟ 3
Η παρούσα Α.Δ. να ανακοινωθεί στον Ημερήσιο τύπο και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την επομένη της ανακοίνωσης της στον Ημερήσιο Τύπο.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
& ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΛΟΥΚΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Μα πόσο άσχετοι είναι αυτoi που μας κυβερνούν ?

Κατατέθηκε η τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας: «Εισηγήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» στο οποίο εμβόλιμα προσετέθη τοάρθρο 33 που αφορά, γιατρούς , φαρμακοποιούς και θεωρήσεις συνταγών ασφαλισμένων.
Στο άρθρο αυτό, μεταξύ των άλλων αναφέρονται
τεράστιες ποινές για φαρμακοποιούς στο φαρμακείο των οποίων θα βρεθούν ταινίες γνησιότητας, ιδιοσκευάσματα χωρίς ταινίες γνησιότητας, παράνομα βιβλιάρια, συνταγές με …. πλαστές ταινίες γνησιότητας κ.λ.π.
Ωραία αν και γι όλα αυτά νόμοι υπάρχουν αυτά ας δεχτούμε έναν ακόμα , αλλά το τρελό της υπόθεσης είναι το εξής :

Μεταξύ άλλων αναφέρει Συνταγές φαρμάκων ασφαλισμένων ασφαλιστικών οργανισμών, η αξία των οποίων ξεπερνά τα 150,00 € αθροιστικά ανά μήνα, δεν εκτελούνται από το φαρμακοποιό, εφόσον δεν είναι θεωρημένες από το αρμόδιο όργανο του φορέα. Κάθε συνταγή ασφαλισμένου πέραν των 150,00€ που εκδίδεται τον ίδιο μήνα απαιτείται να είναι θεωρημένη, εφόσον ξεπερνά τα 50,00€. Συνταγές που δεν έχουν θεώρηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στερούν το δικαίωμα είσπραξης της αξίας τους από τον ασφαλιστικό οργανισμό, θεώρηση απαιτείται και για υψηλού κόστους εξετάσεις (αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, οστικής πυκνότητας κ.λ.π.), οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αυτή είναι η κυβέρνηση που θα δημιουργήσει τεράστιες ουρές για θεωρήσεις φαρμάκων χιλιάδες χαμένες εργατοώρες, ταλαιπωρία σε εκατομμύρια αρρώστους καρκινοπαθείς κυρίως (γιατί εκεί είναι τα ακριβά φάρμακα) νεφροπαθείς κ.α. έχει να πέσει βρίσιμο στη κυβέρνηση δε λέγεται θα φύγουν νύχτα να το θυμάστε !!!!

Ενημέρωση από ΟΠΑΔ

Κατατέθηκαν πληρωμές 2 μηνών από τον ΟΠΑΔ. Συνολικά οι μήνες που χρωστάει το Δημόσιο στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης αγγίζει τους 4 μήνες. Επόμενη ενημέρωση φανταζόμαστε σε 2 μήνες !!! Καλό κουράγιο ...

Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ALAPIS ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ!!!

Κύριε Σαρδέλη,

Σε απάντηση της κοινοποιηθείσας επιστολής σας σχετικά με την επιστροφή του προϊόντος AGRIPPAL και εν συνεχεία της σημερινής μας τηλεφωνικής επικοινωνίας, παρακαλώ όπως επιστρέψατε τα τεμάχια του εν λόγω προϊόντος στην φαρμακαποθήκη «Ι. Στρούμσας ΑΕ», από την οποία και τα προμηθευτήκατε, καθώς ουδέν ζήτημα τίθεται περί αρνήσεώς μας να παραλάβουμε το επιστραφέν εν συνεχεία στην εταιρεία μας προϊόν, φέρον ημερομηνία λήξης τον 6/2010 ή άλλως πώς να καταστρατηγήσουμε τα εκ του νόμου προβλεπόμενα.

Με εκτίμηση

Μαρία Φ.............
Νομικό Τμήμα
Αυτοκράτορος Νικολάου αρ. 2
τ.κ. 176 71 Αθήνα
τηλ.: +30 213 017 5
fax: +30 210 92 38


ΣΧΟΛΙΟ: ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΕΝΑ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΝΑ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ. ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΤΑΜΕ ΤΗ ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ, ΕΞΩΔΙΚΟ , Η ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ.

Κυριακή, 25 Απριλίου 2010

Σύντροφοι Υποτιμηθήκαμε!

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου προχώρησε το Σάββατο στον προσδιορισμό νέων τιμών για 1.551 φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία αποτελούν το 50% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας, το ποσοστό μεσοσταθμικής μείωσης των τιμών κινείται στο 30%.

Οι τιμές έχουν ήδη σταλεί στα μέλη της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, προκειμένου την επόμενη εβδομάδα η Επιτροπή να καταθέσει τη γνώμη της και οι υπηρεσίες να προχωρήσουν στην έκδοση του νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων.

Πηγή : in.gr

Απορίες :

1)Δηλαδή συνολικά η υποτίμηση είναι 15% επί του συνολικού "τζίρου"?Όχι κι άσχημα σε σχέση με τα αρχικά σενάρια...

2)Όλα τα υπόλοιπα Φάρμακα διατηρούν τις ισχύουσες τιμές? Δεν θα ακριβύνει ούτε ένα?

3)Με ποιά κριτήρια επιλέχθησαν και ποιά είναι αυτά τα 1500 φάρμακα? Φασόν ή πρωτότυπα να'ναι άραγε?

Απ'ότι δείχνουν τα πράγματα, εκτιμώ ότι η ΣΦΕΕ κατάφερε να αποφύγει το μεγαλύτερο μέρος της "ζημιάς" κι ότι η συνολική μείωση του τζίρου μας θα είναι της τάξης του 10%-εκτός πια κι αν ακολουθήσουν σύντομα κι άλλες μειώσεις. Μάλλον πρέπει να πάρουμε μαθήματα συνάδελφοι...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης μελέτησε το νομοσχέδιο «Εισηγήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Εργασίας όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και διατάξεις που αφορούν τις θεωρήσεις των συνταγών φαρμάκων των ασφαλισμένων.
Η διαδικασία θεώρησης των συνταγών δοκιμάστηκε κατά το παρελθόν, απέτυχε πλήρως, δεν συνέβαλε στη μείωση των δαπανών και μετεξελίχθηκε σε έναν γραφειοκρατικό μηχανισμό ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων. Ο μόνος ουσιαστικός λόγος επιβολής του είναι η δημιουργία εμποδίων πρόσβασης των ασφαλισμένων στις μονάδες παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και η εξ αυτού αδυναμία λήψης των προβλεπομένων παροχών.
Οι ελεγκτές ιατροί των ασφαλιστικών ταμείων και κυρίως του ΟΠΑΔ είναι ελάχιστοι έως ανύπαρκτοι και σε κάθε περίπτωση είναι αδύνατον να ανταποκριθούν στον τεράστιο όγκο ασφαλισμένων που θα σχηματίζουν ατέλειωτες ουρές προκειμένου να θεωρήσουν την συνταγή τους. Ήδη, σήμερα, οι ουρές των ασφαλισμένων για να θεωρήσουν παρακλινικές εξετάσεις και μόνον, έχουν γίνει πρωτοσέλιδο στον τοπικό τύπο, αναδεικνύοντας την ταλαιπωρία των ασθενών. Παράλληλα, όλα τα περιφερειακά ελεγκτήρια του ΟΠΑΔ έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να είναι υποχρεωμένοι να μετακινούνται στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΑΔ στην οδό Σαπφούς και να δαπανούν ολόκληρη μέρα για να θεωρήσουν τα βιβλιάριά τους.
Επίσης, από την προσεκτική ανάγνωση του νομοσχεδίου, προκύπτει ότι η σύνταξη των σχετικών διατάξεων έγινε από άνθρωπο που προφανώς δεν έχει στοιχειώδη γνώση ή εμπειρία, αλλά και δεν φρόντισε να πληροφορηθεί τα στοιχειώδη από τη διαδικασία εκτέλεσης μιας συνταγής.
Αντιλαμβανόμεθα την λογική της κυβέρνησης και των αρμοδίων υπουργείων να θεσπίσουν με κάθε τρόπο μέτρα που θα μειώσουν την φαρμακευτική δαπάνη, κατεύθυνση προς την οποία και εμείς επιθυμούμε να συμβάλουμε και για αυτό έχουμε υποβάλει από τις αρχές του χρόνου δέσμη συγκεκριμένων προτάσεων άμεσα υλοποιήσιμων. Το συγκεκριμένο όμως μέτρο είναι λανθασμένο και ανεφάρμοστο υπό τις παρούσες συνθήκες πλήρους έλλειψης μηχανοργάνωσης σε όλο το σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Για το λόγο αυτό προτείνουμε την απόσυρση της σχετικής παραγράφου 2 και την άμεση υλοποίηση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μέσα από την οποία περνά ο περιορισμός των φαρμακευτικών δαπανών και όχι με επιστροφή σε αποτυχημένες πρακτικές της δεκαετίας του ’80.
Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Κυριάκος Θεοδοσιάδης Διονύσιος Ευγενίδης

ΛΕΣ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ???

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου προχώρησε το Σάββατο στον προσδιορισμό νέων τιμών για 1.551 φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία αποτελούν το 50% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης.
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας, το ποσοστό μεσοσταθμικής μείωσης των τιμών κινείται στο 30%.
Οι τιμές έχουν ήδη σταλεί στα μέλη της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, προκειμένου την επόμενη εβδομάδα η Επιτροπή να καταθέσει τη γνώμη της και οι υπηρεσίες να προχωρήσουν στην έκδοση του νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων.

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΛΟΒΕΡΔΟ: ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

« Εισηγήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»

Οι διατάξεις που αφορούν τις ποινές επί παραβατών φαρμακοποιών είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Κατά την άποψή μας το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (ΠΔ 121/2008) είναι επαρκές για την αντιμετώπιση των όποιων παράνομων ή εξωσυμβατικών δραστηριοτήτων φαρμακοποιών . Αυτό το οποίο λείπει,όχι μόνο στον συγκεκριμένο χώρο αλλά σε όλη την κοινωνία, είναι η εφαρμογή των νόμων.Ο ΠΦΣ έχει εμπράκτως αποδείξει στην μακρόχρονη πορεία του ότι όχι μόνον δεν καλύπτει επιλήσμονες των υποχρεώσεών τους φαρμακοποιούς, αλλά πρωτοστατεί στην διαδικασία παραδειγματικής τιμωρίας τους και απομάκρυνσής τους απο το σώμα των φαρμακοποιών.Αυτήν την στάση θα συνεχίσει να έχει και κατά την κρίση των ως άνω τροπολογιών.Σε καμμιά όμως περίπτωση δεν θα δεχτεί στο όνομα της δημιουργίας εντυπώσεων ή της ανεύρεσης εξιλαστηρίων θυμάτων ή προς εκφοβισμό των υπολοίπων να μεγεθυνθούν μικρές τυπικές παραλήψεις και να ονομαστούν με χαρακτηρισμούς μειωτικούς για τον κλάδο. Σε καμμιά περίπτωση δεν θα ανεχθούμε οι φαρμακοποιοί να αντιμετωπίζονται ως οι εγκληματίες του τόπου για τους οποίους χρειάζεται ειδικό νομικό οπλοστάσιο. Στο σημείο αυτό πρεπει να επισημάνουμε ότι ορισμένες παραβάσεις όπως « η ανεύρεση και παράνομη χρήση συνταγολογίων ή βιβλιαρίων υγείας ασφαλισμένων» (αρ.2, περ.γ4) δεν είναι δυνατόν να συντελεστούν χωρίς την σύμπραξη του ασφαλισμένου , που προσφέρει προς τούτο το βιβλιάριό του και για τον οποίο δεν περιγράφονται ανάλογες κυρώσεις. Τέλος επισημαίνουμε ότι πρέπει να γίνει ειδική πρόβλεψη για τις περιπτώσεις ανεύρεσης ταινιών γνησιότητας όταν με τρόπο αξιόπιστο τεκμηριώνεται ότι πρόκειται για ταινίες προχορηγηθέντων (δανεικών) φαρμάκων.Οσον αφορά τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 2 των τροπολογιών που αφορούν την υποχρέωση θεώρησης συνταγών (όταν η αξία τους ξεπερνά τα €150 αθροιστικά ανά μήνα) έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:Α. Η διαδικασία θεώρησης των συνταγών δοκιμάστηκε κατά το παρελθόν, απέτυχε πλήρως, δεν συνέβαλε στην μείωση των δαπανών και μετεξελίχθηκε σε έναν γραφειοκρατικό μηχανισμό ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων. Ο μόνος ουσιαστικός λόγος επιβολής του είναι η δημιουργία εμποδίων πρόσβασης των ασφαλισμένων στις μονάδες παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εξ αυτού αδυναμία λήψης των προβλεπομένων παροχών.Β. Οι ελεγκτές ιατροί των ασφαλιστικών ταμείων και κυρίως του ΟΠΑΔ είναι ελάχιστοι έως ανύπαρκτοι και σε κάθε περίπτωση είναι αδύνατον να ανταποκριθούν σε έναν τεράστιο όγκο ασφαλισμένων που θα σχηματίζουν ατέλειωτες ουρές προκειμένου να θεωρήσουν την συνταγή τους.Γ. Η καθιέρωση ορίου €150 αθροιστικά ανά μήνα προφανώς έγινε απο άνθρωπο που δεν έχει στοιχειώδη γνώση ή εμπειρία αλλά και δεν φρόντισε να πληρφορηθεί τα στοιχειώδη απο την διαδικασία εκτέλεσης μιας συνταγής. Αλλως θα είχε αναρωτηθεί πως είναι δυνατόν ένας φαρμακοποιός να ελέγξει πριν την εκτέλεση μιάς συνταγής το σύνολο και την αξία μιάς εκάστης συνταγής και συνολικά όλων των άλλων συνταγών που ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος εκτέλεσε όλο το μήνα στο ίδιο ή σε άλλα φαρμακεία, στην ίδια ή σε άλλες πόλεις της χώρας; Πως ένας φαρμακοποιός μπορεί να γνωρίζει εάν ο ασφαλισμένος εκτελέσει ή όχι μιά συνταγή που γράφτηκε μεν πρίν απο κάποιες ημέρες ή εβδομάδες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σίγουρα προμηθεύτηκε τα αναγραφόμενα φάρμακα ή ενδεχομένως μέρος αυτών ; Γιατί ευθύνεται και δεν θα αποζημιωθεί ένας φαρμακοποιός που τελευταίος χρονικά στην διάρκεια ενός μηνός συμμετείχε στην κάλυψη του πλαφόν των € 150,όταν σε αυτή την κάλυψη «συνέβαλαν» μερικοί ακόμη συνάδελφοί του που έτυχε να εκτελέσουν συνταγές του ιδίου ασφαλισμένου , ίσως και μεγαλύτερης αξίας, αλλά μερικές ημέρες νωρίτερα ; Αντιλαμβανόμεθα την λογική της κυβέρνησης και των αρμοδίων υπουργείων με κάθε τρόπο να θεσπίσουν μέτρα που θα μειώσουν την φαρμακευτική δαπάνη , κατεύθυνση προς την οποία και εμείς επιθυμούμε να συμβάλουμε και για αυτό έχουμε υποβάλει απο τις αρχές του χρόνου δέσμη συγκεκριμενων προτάσεων και άμεσα υλοποιήσιμων. Το συγκεκριμένο όμως μέτρο είναι λανθασμένο και ανεφάρμοστο υπο τις παρούσες συνθήκες πλήρους έλλειψης μηχανοργάνωσης σε όλο το σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.Γιά το λόγο αυτό προτείνουμε ή την απόσυρση της σχετικής παραγράφου 2 ή τον καθορισμο ημερομηνίας έναρξης ισχύος ταυτόχρονα με την έναρξη εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης η οποία με αυτόματο τρόπο θα υπενθυμίζει ή θα ορίζει την υποχρέωση θεώρησης της συνταγής την στιγμή που ο γιατρός ηλεκτρονικά θα συνταγογραφεί , δηλαδή κατά την έναρξη της διαδικασίας που γίνεται στο ιατρείο .
Το Δ.Σ του ΠΦΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜ.ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΔΗΜ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ALAPIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ AGRIPPAL

ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 38 ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Κ. 57019
ΤΗΛ 2392075355
ΠΡΟΣ

Τη Φαρμακευτική Εταιρία ALAPIS ABEE που εδρεύει επί της οδού Αυτοκρατόρος Νικολάου 2, 17671 Αθήνα


1) Την Τετάρτη 21 Απριλίου 2010 η Φαρμακαποθήκη Ι. ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ Α.Ε., με την οποία συνεργάζομαι, έστειλε (επιστρέφοντάς μου) στο Φαρμακείο που διατηρώ, επί της οδού Φιλίππου 38 στην περιοχή Περαία Θεσσαλονίκης , ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ με αριθμ. 762 και ημερομηνία 21/4/2010, το οποίο ανέφερε ότι επέστρεφε 1 τεμάχιο αντιγριπικού εμβολίου AGRIPPALκαι με σκοπό διακίνησης την ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ.
Το συγκεκριμένο έγγραφο συνοδευόταν από το ένα τεμάχιο του εμβολίου .
Κατόπιν τηλεφωνικής συνδιάλεξης με το τμήμα επιστροφών της φαρμακαποθήκης Ι. ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ Α.Ε. μου απάντησαν ότι δεν μπορούν να δεχτούν το εν λόγω φαρμακευτικό σκεύασμα διότι η εταιρεία ALAPIS ABEE δεν δέχεται επιστροφές ληξιπρόθεσμων αντιγριπικών εμβολίων AGRIPPAL
2) Αυτό το αντιγριππικό εμβόλιο έχει ημερομηνία λήξεως 6ος/2010 και είχε επιστραφεί στην Φαρμακαποθήκη Ι. ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ ΑΕ , στις 12/4/2010, με το υπ. Αριθμ. 806 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ του Φαρμακείου με την επωνυμία «ΣΑΡΔΕΛΗΣ Χ & ΣΙΑ Ο.Ε.», λόγω επικείμενης παρέλευσης της ημερομηνίας λήξεώς του. Τα χρονικά περιθώρια επιστροφής έχουν τηρηθεί όπως ορίζει για το θέμα ο Νόμος 3204/2003, Άρθρο 19 παρ. 4 (ΦΕΚ 296 της 23ης/12/2003).

3) Σύμφωνα με τον Νόμο 3204/2003, Άρθρο 19 παρ. 4 (ΦΕΚ 296 της 23ης/12/2003), οι Φαρμακευτικές Εταιρείες (όπως η ALAPIS ABEE) είναι υποχρεωμένες να δεχτούν τις επιστροφές των προς λήξη φαρμακευτικών προϊόντων τους, με επιφύλαξη των αναλόγων κυρώσεων που ο νόμος αυτός προβλέπει, σε περίπτωση μη συμμορφώσεως ή/και υποτροπής από πλευράς των υπευθύνων.

4) Επομένως, η άρνησή σας να δεχτείτε επιστροφές των προς λήξη αντιγριπικών εμβολίων AGRIPPAL, τα οποία εμπορεύεστε, αποτελεί ευθεία παράβαση του Νόμου 3204/2003, Άρθρο 19 παρ. 4 (ΦΕΚ 296 της 23ης/12/2003) που ρυθμίζει θέματα Φαρμάκων και Φαρμακείων.

5) Η ίδια ακριβώς υπόθεση είχε προκύψει και το 2005 και το 2007, και με άλλες εταιρείες που εμπορεύονται αντιγριπικά εμβόλια.
6) Σύμφωνα με την «Αιτιολογική Έκθεση (συγκεκριμένα επί του Άρθρου 11)» που συνοδεύει τον Νόμο 3457/2006 (ΦΕΚ 93 της 8ης/5/2006) : «Με γνώμονα την αποκλειστική εξυπηρέτηση του κοινού, έχουν θεσπισθεί από την Πολιτεία αυστηρά απαγορευτικά μέτρα, ώστε ο βασικός εμπορικός κανόνας του «ελεύθερου ανταγωνισμού», να μην έχει εφαρμογή στα Φαρμακεία».
Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν πρόσβαση σε κρίσιμα κοινωνικά αγαθά (όπως ορίζεται και το αντιγριπικό εμβόλιο AGRIPPAL ) χωρίς να αντιμετωπίσουν τα τυχόν προβλήματα που μπορούν να προκύψουν όταν ένα κοινωνικό αγαθό, όπως το φάρμακο, υποστεί μεταχείριση αντίστοιχη με των απλών καταναλωτικών προϊόντων, δηλαδή η διαχείριση του να ορίζεται με εμπορικούς όρους και όχι με όρους προάσπισης της Δημόσιας υγείας.

7) Της σύνταξης της παρούσης Απάντησης–Δήλωσης προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κο. Κακαμουρα Άκη, στο τηλέφωνο 6985550981 , υπεύθυνο φαρμακαποθηκών της εταιρίας ALAPIS ABEE για το φαρμακευτικό σκεύασμα AGRIPPAL .
Στις εξηγήσεις που ζητήθηκαν για τη μη συμμόρφωση της εταιρείας σας στην κείμενη Νομοθεσία περί ληξιπρόθεσμων φαρμάκων, δεν δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και μας ζητήθηκε να επικοινωνήσουμε με τη παρούσα στο νομικό τμήμα της εταιρείας σας.

Για τους παραπάνω λόγους αιτούμαι όπως εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από τήν παραλαβή τής παρούσης, συμμορφωθείτε και παραλάβετε τα επιστραφέντα αντιγριπικά εμβόλια AGRIPPAL, όπως ορίζεται από τις υποχρεώσεις (ως εταιρία εμπορίας κοινωνικών αγαθών) που έχετε απέναντι στα Φαρμακεία και στους πολίτες και προβλέπεται από τη σχετική Νομοθεσία και συγκεκριμένα τον Νόμο 3204/2003, Άρθρο 19 παρ. 4 (ΦΕΚ 296 της 23ης/12/2003).
Σε διαφορετική περίπτωση, παρελθούσης απράκτου της αποκλειστικής αυτής προθεσμίας, θά πράξουμε τά νόμιμα.
Ταυτόχρονα, θα ενημερωθεί σχετικά και το αρμόδιο Συλλογικό Όργανό μας (ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (Φ.Σ.Θ.)), αλλά και οποιοσδήποτε άλλος Δημόσιος Φορέας τυχόν εμπλέκεται (Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (Π.Φ.Σ), Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), Υπουργείο Υγείας, κλπ.), καθώς και τα Μ.Μ.Ε.ΠΕΡΑΙΑ , 22/04/2010Μετά τιμής

ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

Δευτέρα, 19 Απριλίου 2010

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ ΣΤΕΙΛΤΕ ΟΛΑ ΣΑΣ ΤΑ ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΑΣ (ΣΥ.ΦΑ Η ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ) ΚΑΙ ΜΗΝ ΔΕΧΤΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΜΜΕΣΟ ΕΚΒΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ, ΕΧΟΥΜΕ ΗΔΗ ΚΑΝΕΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΦ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΟΣΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ.

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

Όταν αυτοί που υποτίθεται πως έχουν επάγγελμα την πληροφόρηση του κοινού παραπληροφορούν. Διαβάζοντας την ανακοίνωση του ταμείου των δημοσιογράφων

Με ανακοίνωσή του ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) διαμαρτύρεται για τη μηνιαία παράταση που δόθηκε στη διάθεση των φαρμάκων υψηλού κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία, κάνοντας λόγο για «κερδοσκόπους» και για επαγγελματίες που «συνηθίζουν να πουλούν ακριβά το φάρμακο» και τονίζοντας τηνοικονομική επιβάρυνση που επέρχεται από την απόφαση αυτή στα Ταμεία της χώρας.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. αναφέρει τα εξής:

«Σε χθεσινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εργασίας & Υγείας, αναφέρεται ότι οι καρκινοπαθείς, οι νεφροπαθείς, οι πάσχοντες από ΣΚΠ και άλλοι Έλληνες πολίτες που πά σχουν από σοβαρότατα νοσήματα, μπορούν να προμηθεύονται τα φάρμακα από τα ιδιωτικά φαρμακεία, μέχρι τις 30/4/2010.

Παραλείπουν όμως να αναφέρουν, ότι στα Ιδιωτικά Φαρμα κεία τα φάρμακα αυτά θα πωλούνται σε τιμές Λιανικής, ε πιβαρύνοντας με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τον προϋπο λογισμό των Ταμείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη ρύθμιση αυτή αναμένουν τα Ταμεία από το 2006 (με τον ν. 3457 - Άρθρο 9), του οποίου η εφαρμογή του μετατέθηκε με υ πουργική απόφαση (ΦΕΚ 2717) για το 2008, ενώ δύο υ πουργικές εγκύκλιοι που προσπάθησαν να τον εφαρμό σουν 29/4/2009 και 23/9/2009 απέτυχαν!

Η σθεναρή αντίδραση όσων επιδιώκουν τη μη εφαρμογή της απόφασης της πολιτείας να πατάξει την κερδοσκο πία, τουλάχιστον στα φάρμακα υψηλού κόστους για σο βαρότατες παθήσεις (η περίφημη λίστα των ακριβών σκευασμάτων την οποία επισυνάπτουμε), πέτυχε για άλ λη μία φορά τον σκοπό της.

Πίεσαν με αιχμή του δόρατος τα φάρμακα των ασφαλισμέ νων του ΟΠΑΔ και πέτυχαν να μην εφαρμοστεί από 1/4/2010 αλλά να μετατεθεί για ένα ακόμη μήνα η εφαρμο γή του Νόμου “ώστε να προσαρμοστεί η αγορά στη ρύθμι ση”! Αποφεύγουν να πουν ότι ο νόμος ορίζει πως τα φάρ μακα αυτά δεν θα διατίθενται πλέον στη Λιανική τιμή, αλ λά στη Χονδρική συν 5%. Περιθώριο κέρδους, που φαίνε ται μάλλον χαμηλό σε αυτούς που συνηθίζουν να πουλούν ακριβά το φάρμακο...

Στο μέτρο των δυνατοτήτων της και των ορίων της η Διοί κηση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.. επισημαίνει και τονίζει το γεγονός ότι σε καιρούς χαλεπούς, αν όχι τραγικούς για την ελληνι κή οικονομία, κάποιοι εννοούν το φάρμακο και την Υγεία ως προϊόντα προς πώληση με κέρδος πολλαπλάσιο ακόμη και του όποιου επιτοκίου δανεισμού της χώρας μας.

Ενδεικτικά μόνο, αναφέρουμε ότι για τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.. η μηνιαία παράταση που δόθηκε, επιφέρει επιβάρυνση στον ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 80.000 ευρώ και αφορά μόνο 52 βαριά ασθενείς σε σύνολο 18.500 ασφαλισμένων μας. Είναι εύκολο να βρεθεί η αναλογία επιβάρυνσης για όλα τα υπόλοιπα Ταμεία της χώρας»


Σχόλιο:

Όταν αυτοί που υποτίθεται πως έχουν επάγγελμα την πληροφόρηση του κοινού παραπληροφορούν.


Διαβάζοντας την ανακοίνωση του ταμείου των δημοσιογράφων δημιουργούνται απορίες οπως οι παρακάτω.


Εκαναν τον κόπο να ρωτήσουν τους βαριά πάσχοντες απο που θα ήθελαν οι ιδιοι να προμηθεύονται τα φάρμακα τους;


Γνωρίζουν τα προβλήματα που προέκυψαν τις μέρες που τα φάρμακα δεν χορηγούνταν απο τα φαρμακεία οδηγώντας βαριά ασθενείς συμπολίτες σας σε απιστευτη ταλαιπωρία;


Γνωρίζουν οτι ο τρόπος τιμολόγησης χονδρική +5% είναι ζημιογόνος για τα φαρμακεία; Οι ίδιοι θα δέχονταν να πληρώνουν οι ίδιοι για την εργασία τους αντί να πληρώνονται;

Μήπως η ανακοίνωση αυτή διοχετεύτηκε και υπαγορεύτηκε απο κάπου;


Αυτά για αρχη!

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

Γερμανία: Αντίδραση των φαρμακευτικών εταιρειών για τις τιμές νέων φαρμάκων

Επίθεση έχουν εξαπολύσει οι φαρμακευτικές εταιρείες κατά των σχεδίων της κυβέρνησης συνασπισμού στη Γερμανία για μείωση των τιμών των νέων φαρμάκων, ισχυριζόμενες ότι θα έχουν «καταστροφικές» συνέπειες για τις επενδύσεις στη Γερμανία.

Ιατρικός Τύπος:

12/04/2010

Πηγή:

Reuters

Το πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή αυτής της εικόνας.

Ο υπουργός Υγείας Phillipp Roesler παρουσίασε τους νέους κανονισμούς, οι οποίοι, όπως ήταν αναμενόμενο, θα απαιτούν από τους παρασκευαστές να αποδεικνύουν την ανώτερη σχέση κόστους/οφέλους των νέων φαρμάκων, σε σχέση με τις ήδη διαθέσιμες θεραπείες. Αυτό θα αποτελεί τη βάση για τις διαπραγματεύσεις για τις τιμές των φαρμάκων με τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία καλύπτουν το 70% του πληθυσμού.

Οι εταιρείες θα μπορούν να ορίζουν την τιμή του φαρμάκου για το πρώτο έτος μετά την κυκλοφορία του (είχαν ζητήσει δύο χρόνια) και στη συνέχεια τα ασφαλιστικά ταμεία θα επιβάλλουν μια υποχρεωτική βραχυπρόθεσμη έκπτωση έως 16%, έναντι του 6% που ισχύει σήμερα, εάν τα ταμεία και η εταιρεία δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν για μια μέγιστη τιμή στη διάρκεια των πρώτων 12 μηνών.

Αν δεν αποδειχθεί ότι το φάρμακο έχει ανώτερο όφελος, θα εντάσσεται κατευθείαν στο υπάρχον σχήμα καθορισμένων τιμών (fixed-price) που ισχύει για τα πατενταρισμένα φάρμακα. Τα σχέδια της κυβέρνησης περιλαμβάνουν επίσης την επιβολή ενός παγώματος των τιμών, με βάση τα επίπεδα της 1ης Αυγούστου 2009, το οποίο θα ισχύσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Το σημερινό σύστημα συμβάσεων για εκπτώσεις τιμών που καλύπτει τα γενόσημα φάρμακα θα διατηρηθεί.

Ανακοινώνοντας τους νέους κανόνες, ο κ. Roesler δήλωσε ότι οι τιμές των πατενταρισμένων φαρμάκων σημείωσαν αύξηση 8,9% πέρυσι, ενώ αυτές των γενόσημων σημείωσαν πτώση 2%, και ότι οι φαρμακευτικές δαπάνες στον δημόσιο τομέα αυξήθηκαν κατά 5,3%, κάτι που οφειλόταν αποκλειστικά στις αυξήσεις των τιμών των νέων φαρμάκων. Επίσημες εκτιμήσεις προβλέπουν ότι το έλλειμμα στα ασφαλιστικά ταμεία θα φθάσει τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ το 2011.

«Θα διασφαλίσουμε ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να ορίζουν τις τιμές μονόπλευρα και από μόνες τους» δήλωσε ο υπουργός Υγείας.

Ωστόσο, ο σύνδεσμος των βασιζόμενων στην έρευνα φαρμακευτικών επιχειρήσεων της Γερμανίας (VFA), ισχυρίζεται ότι τα σχέδια αυτά παραβιάζουν την υπόσχεση που είχε δώσει η κυβέρνηση συνασπισμού για «ανταγωνιστική αναδιοργάνωση και μείωση της ρύθμισης» όταν ήρθε στην εξουσία.

Ο VFA πρόσθεσε ότι το νέο σύστημα θα είναι καταστροφικό όσον αφορά τις επενδύσεις στη Γερμανία και επισήμανε ότι οι φαρμακευτικές που βασίζονται στην έρευνα «υπήρξαν άγκυρα σταθερότητας στη Γερμανία στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης - διατηρώντας την ασφάλεια των θέσεων εργασίας και φέρνοντας επενδύσεις στη χώρα».

Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

Αναβολή της έκδοσης του Νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων

Η προγραμματισμένη για τις 7 Απριλίου 2010 συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μπορεί μεν να έγινε, η διαδικασία της έκδοσης του Νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων ωστόσο αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα.

Η έκδοση του επίμαχου Δελτίου Τιμών, που θα περιλαμβάνει τις ανατιμήσεις τν 6.500 χιλιάδων φαρμάκων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με τον νέο τρόπο υπολογισμού της τιμής τους που περιγράφηκε στην διάταξη για τα φάρμακα του Νομοσχεδίου για το ΕΣΠΑ, θα έπρεπε να έχει συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής, όμως σύμφωνα με ρεπορτάζ της Εύης Παπαδοσηφάκη για την «Ναυτεμπορική» της 8/4/10, η φαρμακοβιομηχανία είναι που πιέζει για περισσότερες ανατιμήσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε η ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για τα όσα προκύπτουν για τον τρόπο τιμολόγησης των φαρμάκων από την σχετική Αγορανομική Διάταξη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Ναυτεμπορικής» οι εκπρόσωποι της Φαρμακοβιομηχανίας ζήτησαν η ενημέρωσή τους για τις νέες τιμές των φαρμάκων να γίνει με ηλεκτρονικά μέσα για περισσότερη ταχύτητα και ασφάλεια. Στα πλάισια λοιπόν της προσπάθειας για καλή συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, το Υπουργείο Οικονομίας, δια μέσω του Γενικού Γραμματέα του κ. Σ. Κομνημού, αποφάσισε να αναβάλλει την έκδοση του Δελτίου Τιμών Φαρμάκων για μία εβδομάδα προκειμένου να γίνει η ενημέρωση των εταιρειών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει την ερχόμενη Δευτέρα (12/4/2010).

Ωστόσο ο αναβρασμός στον χώρο των φαρμακευτικών εταιρειών εν αναμονή του Νέου Δελτίου Τιμών καλά κραττεί καθώς το Υπουργείο επιμένει να τηρήσει τις δεσμεύσεις του για μεσοσταθμική μείωση των τιμών των φαρμάκων κατά 25% αλλά και τη συνολική μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 1,4 δις ευρώ ετησίως, παρά τις προτάσεις των εκπροσώπων της Φαρμακοβιομηχανίας (π.χ ΠΕΦ που πρότεινε μείωση κατά 10 – 15% και επανεξέταση των τιμών στα πλαίσια της λίστας με βάση την μηχανοργάνωση και τον έλεγχο της συνταγογραφίας).

Με τα νέα δεδομένα, το Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων αν όλα πάνε καλά θα εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων το αργότερο ως την επόμενη Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010 και ως εκ τούτου το πιθανότερο είναι να τεθεί σε ισχύ από τις 19 Απριλίου.

Επιστολή ΦΣΑ προς ..Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη

Κυρία υπουργέ,
Στη χθεσινή τηλεοπτική σας εμφάνιση στη ΝΕΤ, αναφέρατε ότι το ποσοστό κέρδους των φαρμακοποιών είναι 35%, διορθώνοντας δημοσιογράφο της εκπομπής που ανέφερε ότι είναι 30%. Δηλώσατε μάλιστα με έμφαση ότι είναι πολύ υψηλό αυτό το ποσοστό και απαράδεκτο. Το ποσοστό κέρδους του φαρμακοποιού δεν είναι ούτε 30% ούτε 35%.
Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, για να κερδίσει κανείς από ένα προϊόν θα πρέπει κατ’ αρχάς να πωληθεί και το κέρδος σε όλο τον κόσμο ορίζεται επί της πώλησης και όχι επί της αγοράς. Το 35% που αναφέρατε, είναι το ποσοστό με το οποίο πολλαπλασιάζεται η χονδρική τιμή ώστε να προκύψει λογιστικά η λιανική τιμή του φαρμάκου. Σας πληροφορούμε λοιπόν, για ακόμα μια φορά, ότι το μεικτό κέρδος του φαρμακοποιού είναι 23,8% και μπορείτε να το διαπιστώσετε προβαίνοντας σε μια απλή μέθοδο των τριών, το δε καθαρό ποσοστό κέρδους είναι 11% οριζόμενο από το Υπουργείο σας!!!
Είναι απορίας άξιο, πώς Υπουργός Οικονομίας αναφέρει κάτι και μάλιστα δημοσίως, το ποιο όχι μόνο αναληθές είναι αλλά και κατασυκοφαντικό ,εναντίον ενός κλάδου που έχει αποδείξει μέχρι στιγμής, ότι η πολιτεία του οφείλει πολλά για τις προσπάθειες που κάνει στηρίζοντας μεταξύ άλλων την σχεδόν ανύπαρκτη πρωτοβάθμια περίθαλψη στην Ελλάδα.
Σας θυμίζουμε ότι η συμμετοχή της βιομηχανίας στη λιανική τιμή του φαρμάκου είναι 64%. Τις τιμές τις δίνει το Υπ. Εμπορίου και είμαστε κατά τη γνώμη σας η 4η κατά σειρά ακριβότερη χώρα στα φάρμακα. Με ευθύνες άραγε τίνος;
Έχουμε διαπιστώσει ότι τον τελευταίο καιρό, ενορχηστρωμένα, η κυβέρνηση και διάφορα στελέχη της με δηλώσεις τους στα ΜΜΕ καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα όσον αφορά τα φάρμακα και να πλήξουν το κύρος του φαρμακοποιού προς την κοινωνία.
Αυτό προδίδει την αρχή ενός σχεδίου μείωσης του αριθμού των φαρμακείων, ώστε να επιβληθούν συμφέροντα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την προαγωγή της δημόσιας υγείας, με την εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου, αλλά αποσκοπούν σε επιχειρηματικά και μόνο οφέλη.
Πως είναι δυνατόν να κατασυκοφαντείται ένας κλάδος ο οποίος ανέκαθεν στήριξε και εξακολουθεί να στηρίζει το Ασφαλιστικό Σύστημα, πιστώνοντας το με εκατομμύρια Ευρώ, ο οποίος προσφέρει αμισθί ανεκτίμητες υπηρεσίες σε κάθε γωνιά της Ελληνικής Επικράτειας και ο οποίος αποτελεί σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου σας τον πιο έντιμο φορολογούμενο κλάδο.
Κυρία υπουργέ, οι φαρμακοποιοί δεν ζητούν υποστήριξη από κανέναν αλλά ζητούν από τους αρμοδίους να μην παραπληροφορούν τους Έλληνες πολίτες και να δείχνουν περισσότερο σεβασμό απέναντί τους.

Για τον Φ.Σ.Α.,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Κωνσταντίνος Λουράντος Μπάμπης Χαρός

Π.Φ.Σ. : ΚΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΤΕ

ΠροςΤην κυρία Άννα Παναγιωταρέα

Κοιν. Α) Πρόεδρο ΕΡΤ Α.Ε.

Β) Γεν. Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης

Αξιότιμη κυρία Παναγιωταρέα Με αισθήματα απογοήτευσης για την παραπληροφόρηση που παρέχετε στους αναγνώστες σας και τους τηλεθεατές των εκπομπών σας , παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες τις ανακρίβειες που γράφετε και αναμεταδίδετε .Ασχολείσθε κατά κόρον με το ποσοστό κέρδους του φαρμακείου και γράφετε (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 29.3.2010) ότι αυτό είναι 35% επί της τιμής του φαρμάκου. Αναμεταδίδετε από την κρατική τηλεόραση (ΝΕΤ 8.4.2010) την ίδια αναλήθεια.Δέχεσθε στην διάρκεια της εκπομπής δεκάδες τηλεφωνήματα μεταξύ των οποίων του προέδρου και του αντιπροέδρου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, που σας διορθώνουν και αρνείσθε να προβείτε σε επανόρθωση.Δεν γνωρίζουμε από πού αντλείτε αυτή την ενημέρωση. Θέλουμε λοιπόν να σας ενημερώσουμε υπεύθυνα ότι το μικτό ποσοστό κέρδους του φαρμακείου είναι 23,8% και το καθαρό ποσοστό κέρδους 10,8%. Αυτό σημαίνει ότι εάν ένα φαρμακείο έχει τζίρο 100€ , το κέρδος του είναι 23,8€. Από αυτά τα 23,8 € ο φαρμακοποιός καλύπτει τα έξοδά του (ενοίκιο , κοινόχρηστα , ΔΕΗ, ΟΤΕ μισθοδοσία προσωπικού , ένσημα αυτασφάλισης) καθώς και το χρηματοοικονομικό κόστος του κεφαλαίου που απαιτείται λόγω των πολύμηνων καθυστερήσεων στις πληρωμές των ασφαλιστικών ταμείων . Κατόπιν όλων αυτών απομένει καθαρό κέρδος 10,8%, επί του ημερήσιου τζίρου του φαρμακείου. Εάν νομίζετε ότι το ποσοστό αυτό είναι υπέρογκο για έναν επιστήμονα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και σε πολλές περιπτώσεις με μεταπτυχιακούς τίτλους , που έχει μονίμως παγωμένο κεφάλαιο περίπου 300.000 € απαραίτητο για τον εξοπλισμό των φαρμακείων και το εμπόρευμα και που εργάζεται χωρίς πρόσθετη αμοιβή τις νύκτες , τι αργίες , τις εορτές και όλες τις εξαιρέσιμες ημέρες για κάθε εργαζόμενο.Ε! Τότε λοιπόν βγείτε με θάρρος και ισχυρισθείτε ότι το κέρδος του φαρμακείου ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 10,8% επί του τζίρου του είναι πολύ μεγάλο και ο καθένας θα κρίνει.Κυρία ΠαναγιωταρέαΣτον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ (29.3.2010) σε ενυπόγραφο άρθρο σας καταλήγετε με τη φράση «…και να μη σας πω πως φορολογείται ο φαρμακοποιός γιατί θα φρίξετε!)Σας καλούμε κυρία Παναγιωταρέα να πείτε δημοσίως και ενυπογράφως πως φορολογείται ο φαρμακοποιός. Και για να μην υποπέσετε σε νέο ατόπημα σας πληροφορούμε ότι ο φαρμακοποιός φορολογείται όπως κάθε επαγγελματίας – δηλαδή έσοδα μείον έξοδα και φορολογική κλίμακα όπως ισχύει για όλους τους Έλληνες.Δεν αντιλαμβανόμεθα γιατί προσπαθείτε να μας κάνετε να φρίξουμε εμείς με τα γραφόμενα σας.Σας παρακαλούμε λοιπόν όταν ασχολείσθε με το Επάγγελμα του Φαρμακοποιού να μη παραπληροφορείτε την κοινή γνώμη. Είμαστε στην διάθεση σας να αποδείξουμε την ακρίβεια όσων στοιχείων σας παραθέτουμε. Από εσάς εξαρτάται εάν θέλετε να τα μελετήσετε . Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα ανεχθούμε την συκοφάντηση του κλάδου μας.Και σε καμιά επίσης περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε με παρόμοια δημοσιεύματα να στοχοποιήσετε τους Φαρμακοποιούς, προσπαθώντας να στρέψετε εναντίον μας άλλες κοινωνικές ομάδες.Η κοινωνία είναι δίπλα στον Φαρμακοποιό , γιατί και ο Φαρμακοποιός είναι δίπλα στον κάθε πολίτη , στον κάθε ασθενή.Αυτό τον δεσμό Φαρμακοποιού και Κοινωνίας , ουδείς μπορεί να τον σπάσει και ουδείς μπορεί να τον εξαγοράσει όσα χρήματα και αν διαθέτει.

Για το Δ.Σ. τουΠ.Φ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜ.ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΔΗΜ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥΥΓ.
Αυτή η επιστολή θα κοινοποιηθεί σε 12000 φαρμακοποιούς σε όλη τη χώρα.

Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

Νεα Παράταση για τα Νοσοκομειακά Φάρμακα

Με συμφωνία των υπουργείων Υγείας και Εργασίας παρατείνεται μέχρι τις 30-4-2010 η διαδικασία χορήγησης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και από τα ιδιωτικά φαρμακεία τόσο για τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ όσο και τους ασφαλισμένους των ΦΚΑ αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Μέσα στο διάστημα αυτό θα εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται από το νόμο 3816/2010 για τη ρύθμιση του θέματος.

Πηγή : Ναυτεμπορική 08/04/2010

Τρίτη, 6 Απριλίου 2010

Συνέδριο Νέων Φαρμακοποιών

O Επιστημονικός Όμιλος ΝEων Φαρμακoποιών

Ε.Ο.ΝΕ.Φ

με χαρά ανακοινώνει την διεξαγωγή του

3ου Φόρουμ Φοιτητών Φαρμακευτικής

&

Νέων Φαρμακοποιών

Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν:

Σάββατο 24 Απριλίου & Κυριακή 25 Απριλίου 2010

Χώρος διεξαγωγής Ξενοδοχείο Divani Caravel

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα του Συνεδρίου μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του «Ε.Ο.ΝΕ.Φ» www.eonef.gr

( τηλέφωνα επικοινωνίας: 697. 55. 72. 075 & 697. 91. 96. 994 )

Με τιμή,

Επιστημονικός Όμιλος Νέων Φαρμακoποιών

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

Καλό Πάσχα από τη ΚΙΝΕΦ.

Η Κίνηση Νέων Φαρμακοποιών εύχεται σε όλους τους συναδέλφους καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση !!!!

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ 9%

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α.

Αρ. Πρωτ. : Δ14Α 1042326 ΕΞ 2010/31-3-2010


ΘΕΜΑ : Eφαρμογή νέων συντελεστών ΦΠΑ - τιμολόγηση φαρμάκων.

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών , σας γνωρίζουμε τα εξής :

Με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 20 του ν. 3833/15-3-2010 ,(ΦΕΚ Α), οι συντελεστές Φ.Π.Α. αυξήθηκαν από 15.3.2010 από 9% και 19% σε 10% και 21% αντίστοιχα.
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1018/6.3.2010 διευκρινίστηκε ότι ειδικά για τις λιανικές πωλήσεις φαρμάκων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι λιανικές τιμές των φαρμάκων είναι διατιμημένες και βάσει των Δελτίων Τιμών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας που υφίσταται ήδη περιλαμβάνουν ΦΠΑ με τον παλαιό συντελεστή ΦΠΑ(9%) , ο οφειλόμενοες φόρος υπολογίζεται με τον παλαιό συντελεστή (9%) , μέχρι την αναθέωρηση των τιμών αυτών, κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη οι νέοι αυξημένοι συντελεστές.
Με την ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ότι , εάν οι επιτηδευματίες που πωλούν φάρμακα εμπορεύονται και άλλα είδη, για τα άλλα αυτά είδη, θα εφαρμόζουν σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες τους νέους αυξημένους συντελεστές Φ.Π.Α.
Περαιτέρω και προκειμένου για την εφαρμογή των παραπάνω αναφερομένων διατάξεων των άρθρων 12 και 20 του ν. 3833/15-3-2010, η Υπηρεσία μας με το αριθμ. πρωτ. Δ14 1030798/6.3.2010 έγγραφο ζήτησε από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας την άμεση αναθεώρηση των λαινικών τιμών φαρμάκων με βάση το νέο συντελεστή που ισχύει από 15.3.2010.

Κατόπιν των ανωτέρω και μέχρι την αναθεώρηση των διατημημένων λιανικών τιμών φαρμάκων , η απόδοση φόρου θα πραγματοποιείται με βάση το συντελεστή 9% , ανεξάρτητα από το εάν η πώληση πραγματοποιείται απευθείας προς τους τελικούς καταναλωτές ή προς ασφαλιστικά ταμεία , τα οποία καταβάλλουν την αξία των φαρμάκων για λογαριασμό των ασφαλισμένων.

Κάθε αντίθετη οδηγία με τα ανωτέρω παύει να ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Φ.Σ. ΓΙΑ ΤΑ 89 ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Προς
Τους Φ.Σ. της Χώρας


Η παράταση που είχε δοθεί από το Υπουργείο Υγείας για την χορήγηση από τα ιδιωτικά φαρμακεία των 89 « Νοσοκομειακών Φαρμάκων » έληξε την 31/3/2010.
Μέχρι τώρα δεν έχει εκδοθεί απόφαση καθορισμού χορήγησης των φαρμάκων αυτών.
Κατόπιν τούτων και με δεδομένο το νομικό κενό που υφίσταται, σας καλούμε από σήμερα 1/4/2010 να μη χορηγείτε τα φάρμακα αυτά.
Με Συναδελφικούς ΧαιρετισμούςΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΔΗΜ.ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΔΗΜ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ