Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ ΙΑΤΡΟΥ


Σε συνέχεια της υπ’  αριθμ.  πρωτ.  οικ.12300/11  εγκυκλίου μας,  παρατείνουμε το
χρονικό διάστημα έκδοσης σφραγίδας με περιεχόμενο ΣΥΜΒ. ΙΑΤΡΟΣ ΟΠΑΔ
                                                             ΑΜΚΑ ΙΑΤΡΟΥ…
έως την 22-05-2011.
Από 23-05-2011 καμία συνταγή φαρμάκων, η αξία της οποίας ξεπερνά τα 150,00 ευρώ
ή Εντολή Υγειονομικής Περίθαλψης που περιλαμβάνει ιατρικές πράξεις-παρακλινικές εξετάσεις,
ειδικές θεραπείες,  φυσικοθεραπείες,  ή τα χορηγούμενα από τον Οργανισμό είδη κ.λ.π. (πλην
των προβλεπομένων εξαιρέσεων από την υπ’  αριθμ.  Φ 40448/6009/518  Υπουργική Απόφαση
ΦΕΚ 478/Τ’ Β’/29-03-11) δε θα θεωρείται από τους ελεγκτές ιατρούς εάν δε φέρει τόσο επί της
συνταγής ή επί της σχετικής Εντολής Υγειονομικής Περίθαλψης σφραγίδα με το ανωτέρω
περιεχόμενο.
Συνταγές φαρμάκων,  η αξία των οποίων δεν ξεπερνά τα 150,00 €  δε θα
αποζημιώνονται εάν δε φέρουν σφραγίδα  με περιεχόμενο ΣΥΜΒ. ΙΑΤΡΟΣ ΟΠΑΔ
                                                                    ΑΜΚΑ ΙΑΤΡΟΥ…
Αντιστοίχως,  ηλεκτρονικά παραπεμπτικά που περιλαμβάνουν ιατρικές πράξεις,
παρακλινικές εξετάσεις,  η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται μέχρι του ποσού των πενήντα
(50,00) € και για τα οποία δεν απαιτείται θεώρηση ελεγκτή ιατρού, δε θα αποζημιώνονται εάν δε
φέρουν σφραγίδα  με περιεχόμενο ΣΥΜΒ. ΙΑΤΡΟΣ ΟΠΑΔ
                                     ΑΜΚΑ ΙΑΤΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: