Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

«Αναδιοργάνωση των Μονάδων Ασφάλισης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ‐  Αναστολή λειτουργίας Παραρτημάτων ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ 


Η Διοίκηση του Ιδρύματος στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την αναδιοργάνωση
των μονάδων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, προς την κατεύθυνση της ενοποιημένης εξυπηρέτησης
των πολιτών με χαμηλό κόστος και υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, υπό το
πρίσμα και της υφιστάμενης δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, επανεξετάζει την
περιφερειακή του παρουσία σε κάθε νομό και συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση, εξετάζει
το ζήτημα της αναστολής λειτουργίας ορισμένων Παραρτημάτων του.
Η  επιλογή  των  Παραρτημάτων  για  τα  οποία  αποφασίζεται  η  αναστολή  λειτουργίας
τους, γίνεται με κριτήρια:

• Τον αριθμό των ασφαλισμένων / δικαιούχων περίθαλψης από το ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ.
• Τον  αριθμό  των  συναλλαγών  στον  τομέα  των  παροχών  ασθενείας  και  στο
•μητρώο ασφαλισμένων κάθε παραρτήματος.
•Τον αριθμό Εργοδοτών (κοινών επιχ/σεων & οικοδομών).
Την ύπαρξη όμορων Μονάδων Ασφάλισης ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ.
• Την   παρξη  ΚΕΠ  του  Υπουργείου   Εσ ύ ωτερικών,  όπου  μπορούν  να  εκτελεσθούν
πολλές από τις εργασίες που σήμερα εκτελούνται στα Παραρτήματα.
• Τον  αριθμό  των  υπηρετούντων  υπαλλήλων  που  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικός
εξαιτίας  των  διοικητικών  περιορισμών  στην  έκδοση  των  πράξεων  (υπογραφή‐
οριστικοποίηση  από  Προϊστάμενο,  ασυμβίβαστο  ιδιοτήτων  υπολόγου  &
διατάκτη κλπ).
Για τη λήψη της οριστικής απόφασης συνεκτιμώνται :
• Η νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης που
θεσπίζεται με τον «Καλλικράτη».
• ι  ιδιαιτερότητες  κάθε  περιοχής  και  οι  τοπικές συνθήκες (συγκοινωνίες,
δικό δίκτυο κ.λ.π.).

• Με  την  κατάργηση  των  ασφαλιστικών  ορίων,  οι  ασφαλισμένοι  και  οι
συνταξιούχοι μπορούν  α επισκέπτ ν ονται οποιοδήποτε Υποκατάστημα  του ΙΚΑ‐
ΕΤΑΜ για θεώρηση Βιβλιαρίων Ασθενείας και λήψη Παροχών Ασθενείας.

• Το Απόσπασμα  Ατομικού  Λογαριασμού  Ασφάλισης έχει  καταργηθεί  (από
8/6/11)  ως  δικαιολογητικό  για  λήψη  παροχών  από  τον  ΟΑΕΔ,  Οργανισμό
Εργατικής  Κατοικίας  και  τον  Οργανισμό  Εργατικής  Εστίας,  καθώς  και  για
νομιμοποίηση  αλλοδαπών  από  τις  Αποκεντρωμένες  Διοικήσεις  (πρώην
Περιφέρειες).  Οι  υπηρεσίες  α τέ   θα  αντλούν  ηλεκτρονικά  την  ασφαλιστική  υ ς
ιστορία από το ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ (διαλειτουργικότητα).
• Οι  ασφαλισμένοι  θα  μπορούν  να  ενημερώνονται  από  την  ιστοσελίδα  ika.gr  για
την  ασφάλισή  τους  (δυνατότητα  εκτύπωσης  του  Αποσπάσματος  Ατομικού
Λογαριασμού  Α φάλισης σ ).  ήμ ρα  η  δυν τότητα  αυτή Σ ε α ε δ ίναι  ιαθέσιμη  από  ην  τ
εθνική διαδικτυακή πύλη ermis.gov
• Oι  εργοδότες,  σύμφωνα  με  τον  νέο  ασφαλιστικό  νόμο  (3863/2010),  θα
καταβάλλουν υποχρεωτικά τις εισφορές τους μέσω του τραπεζικού συστήματος
και όχι μέσω των Υποκαταστημάτων – Παραρτημάτων του ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ.
Κατόπιν των ανωτέρω σας αποστέλλουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας Πίνακα στον
οποίο  αναφέρονται  τα  Παραρτήματα  του  ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ  για  τα  οποία  έχει  ληφθεί  μέχρι
σήμερα απόφαση αναστολής λειτουργίας τους.
Με  νεώτερα  έγγραφά  μας  θα  ενημερώνεστε  για  κάθε  Παράρτημα  ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ  που  στο
μέλλον θα αναστέλλεται η λειτουργία του.
Συνημμένα: Πίνακας(1φ.)
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ


α/α  Παράρτημα ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ  Απόφαση Αναστολής
Λειτουργίας του Διοικητή ΙΚΑ‐
ΕΤΑΜ
Μονάδα Ασφάλισης που μεταφέρεται η
ασφαλιστική περιοχή του υπό
αναστολή λειτουργίας Παράρτημα
Ημερομηνία
Αναστολής
Λειτουργίας
1  Παράρτημα ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ Γαργαλιάνων  Υ10/119/9‐3‐11  Τοπικό Υποκ/μα Κυπαρισσίας  14 Μαρτίου 2011
2  Παράρτημα ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ Φιλιατρών   Υ10/119/9‐3‐11  Τοπικό Υποκ/μα Κυπαρισσίας  14 Μαρτίου 2011
3  Παράρτημα ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ
Κρύας Βρύσης
Υ20/566/15‐4‐11  1. Τοπικό Υποκ/μα Γιαννιτσών
2. Παράρτημα Σκύδρας
02 Μαΐου 2011
4  Παράρτημα ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ
Άργους Ορεστικού
Υ20/565/15‐4‐11  Τοπικό Υποκ/μα Καστοριάς
και σύσταση μη αυτοτελούς γραφείου
(Υ10/518/17­6­11)
01 Ιουνίου 2011
5  Παράρτημα ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ Βασιλικών  Υ20/547/15‐4‐11  Τοπικό Υποκ/μα 25ης
 Μαρτίου  01 Ιουνίου 2011
6  Παράρτημα ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ Διστόμου  Υ20/087/15‐4‐11  Τοπικό Υποκ/μα Παραλίας Διστόμου  01 Ιουνίου 2011
7  Παράρτημα ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ Πόρου Κεφαλληνίας  Υ20/911/15‐4‐11  Τοπικό Υποκ/μα Αργοστολίου  01 Ιουνίου 2011
8  Παράρτημα ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ Σάμης  Υ20/912/15‐4‐11  Τοπικό Υποκ/μα  Αργοστολίου 01 Ιουνίου 2011
9  Παράρτημα ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ Τσοτυλίου  Υ20/555/15‐4‐11  Τοπικό Υποκ/μα  Σιάτιστας  01 Ιουνίου 2011
10  Παράρτημα ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ Αγ. Άννας  Υ20/136/27‐5‐11  Τοπικό Υποκ/μα  Μαντουδίου 01 Ιουνίου 2011
11  Παράρτημα ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ Αγριάς  Υ20/610/27‐5‐11  Περιφ/κό  Υποκ/μα Βόλου 01 Ιουνίου 2011
12  Παράρτημα ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ Βελεστίνου  Υ20/619/27‐5‐11  Περιφ/κό  Υποκ/μα Βόλου 01 Ιουλίου 2011
13  Παράρτημα ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ Ζαγοράς  Υ20/623/27‐5‐11  Περιφ/κό  Υποκ/μα Βόλου  01 Ιουλίου 2011
Παράρτημα ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ Ν. Αγχιάλου  Υ20/617/27‐5‐11  Περιφ/κό  Υποκ/μα Βόλου  01 Ιουλίου 2011
14  Παράρτημα ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ Γαλάτιστας  Υ20/537/27‐5‐11  Τοπικό Υποκ/μα  Πολύγυρου 01 Ιουλίου 2011
15  Παράρτημα ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ Γερακινής  Υ20/538/27‐5‐11  Τοπικό Υποκ/μα Πολύγυρου 01 Ιουλίου 2011
16  Παράρτημα ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ Δερβενίου Υ20/134/27‐5‐11  Παράρτημα Ξυλοκάστρου  01 Ιουλίου 2011
17  Παράρτημα ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ Νεμέας Υ20/143/27‐5‐11  1. Τοπικό Υποκ/μα Κορίνθου
2. Τοπικό Υποκ/μα Κιάτου
01 Ιουλίου 2011
18  Παράρτημα ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ Ορχομενού Υ20/092/27‐5‐11  Τοπικό Υποκ/μα Λειβαδιάς  01 Ιουλίου 2011
19  Παράρτημα ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ Χαλκηδόνας Υ20/550/27‐5‐11  Παράρτημα Κουφαλίων  01 Ιουλίου 2011
20  Παράρτημα ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ Ρίου Υ20/144/27‐5‐11  Τοπικό Υποκ/μα Αγ. Αλεξίου  01 Ιουλίου 2011
21  Παράρτημα ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ Ακράτας Υ20/146/27‐5‐11  Τοπικό Υποκ/μα Αιγίου  01 Ιουλίου 2011
22  Παράρτημα ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ Λάρυμνας Υ20/078/27‐5‐11  Τοπικό Υποκ/μα Αταλάντης  01 Ιουλίου 2011
23  Παράρτημα ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ Γραβιάς Υ20/090/27‐5‐11  Παράρτημα Αμφίκλειας  01 Ιουλίου 2011
24  Παράρτημα ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ Κ. Τιθορέας Υ20/089/21‐06‐11  Παράρτημα Αμφίκλειας  01 Αυγούστου 2011

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

http://kopanakinews.wordpress.com/2011/03/05/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%83-%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1/

http://filiatranews.blogspot.com/2010/02/blog-post_8054.html