Κυριακή, 19 Ιουνίου 2011

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΙΝΕΦ ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ Μ-ΘΡ

Εκ μέρους της Κίνησης Νέων Φαρμακοποιών θεσσαλονίκης μιλούν στην «ΑΥΡΙΑΝΗ Μ-ΘΡ» τα μέλη της: ΧΑΡΗΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ και ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΑΝθΟΠΟΥΛΟΣ

«Δυστυχώς το μέλλον
του ελληνικού φαρμακείου
προβλέπεται δυσοίωνο»

Εμείς θέλουμε ένα φαρμακείο πλήρως ενταγμένο στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Ένα φαρμακείο με φαρμακοποιούς των οποίων τον συμβουλευτικό ρόλο αλλά και
το κοινωνικό έργο θα αναγνωρίζει το κράτος ||

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: στη ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΡΣΑΜΗ

Ζούμε σε μια χώρα, όπου δεν υπάρχει τομέας κλάδου Υ-
γείας, που να λειτουργεί με στοιχειώδη σοβαρότητα,
ενώ βασική μέριμνα του Υπουργού Υγείας αποτελεί το
πώς θα... κατεδαφιστεί το μικρομεσαίο ελληνικό φαρμακείο για να
σωθεί η χώρα από τους δανειστές!
Για τα θέματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το
ελληνικό φαρμακείο, και κατ' επέκταση και οι έλληνες ασθενείς, συ-
ζητήσαμε με τους μπροστάρηδες και μέλη της Κίνησης Νέων Φαρ-
μακοποιών Θεσσαλονίκης, τον κ. Χάρη Σαρδέλη Αντιπρόσωπο Πα-
νελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Μεταπτυχιακό φοιτητή στη Δι-
οίκηση Μονάδων Υγείας, Μέλος της Εταιρείας Ομοιοπαθητικών
Φαρμακοποιών. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εθνοφαρμακολο-
γίας), και τον κ. Χρήστο Ξανθόπουλο Μέλος Δ.Σ. Φαρμακευτικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Με μεταπτυχιακό στη Κοινωνική και Κλινι-
κή Ψυχολογία των εξαρτήσεων κα: ψυχοκοινωνικών προβλημάτων
στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ).
Οι εν λόγω Φαρμακοποιοί υπερασπίζονται τη δημόσια υγεία,
τολμούν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, και πιστεύουν
ότι ο αγώνας της Κίνησης Νέων Φαρμακοποιών της Θεσσαλονίκης
θα ευοδωθεί.
Ετσι, σας μεταφέρουμε μέσα από ι η συζήτηση που είχαμε μα-
ζί τους τις απόψεις και τις προτάσεις τους. όπως οι ίδιοι τις ανα-
πτύσσουν.
Ποιοι είσαστε, είστε συνδικαλιστική παράταξη; Ποια α-
νάγκη δημιούργησε την κίνησή σας;
Είμαστε μέλη της Κίνησης Νέων Φαρμακοποιών. Η ΚΙΝΕΦ εί-
ναι μια ανεξάρτητη συνδικαλιστική παράταξη που μέσα στα 3 χρό-
νια δραστηριότητας της έχει καταφέρει με τις δράσεις και τις πα-
ρεμβάσεις της να ενεργοποιήσει νέους φαρμακοποιούς προς τη κα-
τεύθυνση της ενδυνάμωσης του επιστημονικού και κοινωνικού
ρόλου του φαρμακοποιού, αλλά και της συνεχόμενης προσπάθειας
για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζουν οι φαρμακοποιοί κατά την εκτέλεση του λειτουργήματος τους
Ο κύριος λόγος δημιουργίας της Κίνησης Νέων Φαρμακοποιών ήταν
η έλλειψη νέων ιδεών και οραμάτων στο φαρμακευτικό κλάδο, αλλά
και η έλλειψη εκπροσώπησης των νέων ανθρώπων στα συνδικαλι-
στικά δρώμενα . Θεωρούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να
προσφέρουν, να δώσουν νέο όραμα και να το πραγματοποιήσουν.
ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ποιο το όραμά σας για τον σύγχρονο φαρμακοποιό και
το φαρμακείο;

Εμείς θέλουμε ένα φαρμακείο πλήρως ενταγμένο στη πρωτο-
βάθμια φροντίδα υγείας. Ενα φαρμακείο με φαρμακοποιούς των ο-
ποίων τον συμβουλευτικό ρόλο αλλά και το κοινωνικό έργο θα ανα-
γνωρίζει το κράτος. Σαφέστατα είμαστε ενάντια ατην πλήρη εμπο-
ρευματοποίηση του φαρμακείου αλλά και στα φαρμακεία τύπου
«McDonalds», γι αυτό και πιστεύουμε ότι κάθε φαρμακείο πρέπει να
έχει τη δική του εικόνα και «σφραγίδα». Αλλωστε, η υπεράσπιση
του ιδιοκτησιακού ζητήματος κατέχει βασική θέση στο πρόγραμμά
μας. Παράλληλα, επιδιώκουμε και ένα νομικό πλαίσιο που θα διευ-
κολύνει τον επιστημονικό ρόλο του φαρμακοποιού στη θεραπεία, έ-
τσι ωστε ο φαρμακοποιός να έχει έναν πρωταρχικό ρόλο στην αυ-
τοδιάγνωση και στην αυτοθεραπεία.

Ποιες οι επιδιώξεις και οι φιλοδοξίες σας; Ποιες οι
προτάσεις σας για την επίλυση των προθ/ ημάτων του
κλάδου;

Επιδίωξη της ΚΙΝΕΦ είναι η ανοβάθμιση του επιστημονικού και
κοινωνικού ρόλου του φαρμακοποιού , ο εκσυγχρονισμός και η επι-
βίωση του ανεξάρτητου φαρμακείου στην εποχή του μνημονίου και
της δημοσιονομικής εκτροπής των δαπανών για την υγεία, μέσα
από την εκπροσώπηση νέων φαρμακοποιών στα τοπικά και πανελ-
λήνια συνδικαλιστικά όργανα.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Ποια τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό
φαρμακείο σήμερα;

Τα προβλήματα του ελλην,ικού φαρμακείου είναι θεσμικά και
οικονομικά. Ενα ουσιαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ελληνι-
κό φαρμακείο είναι αυτό της έλλειψης ρευστότητας λόγω των κα-
θυστερήσεων των πληρωμών των ασφαλιστικών ταμείων, πολλοί
συνάδελφοι αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους
απέναντι στους προμηθευτές τους. Το πρόβλημα εντείνετε από τις
συνεχείς μειώσεις των τιμών των φάρμακων τον τελευταίο χρόνο .
μειώνοντας με αυτό τον τρόπο την αξία του στοκ των φάρμακων
μας , χωρίς ένα εύλογο χρονικό διάοτημα προσαρμογής. Επιπρό¬
σθετα η γραφειοκρατία αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα της κα-
θημερινότητας μας. Λυπούμαστε που ενώ η τεχνολογία δίνει εξαι-
ρετικές ευκαιρίες περιορισμού του φαινομένου, το τέρας της γρα-
φειοκρατίας στο χώρο της υγείας και του φαρμάκου συνεχώς διο-
γκώνετε. Για παράδειγμα η ηλεκτρονική συνταγογράφηση η οποία
θα έπρεπε vu μειώσει τη γραφειοκρατία στο χώρο της υγείας έχει
καταστεί ένας δυσκίνητος μηχανισμός ο όποιος δεν είναι συμβατός
με τα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης φαρμακειών και με αυτό
τον τρόπο, έχουμε αύξηση του χρόνου διεκπεραίωσης και εκκαθάρι-
σης των συνταγών.

Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στα φαρμακεία από την
απελευθέρωση του επαγγέλματος;

Η απελευθέρωση του φαρμακευτικού επαγγέλματος ξέρετε εί-
ναι μια έννοια παρά πολύ υποκειμενική, το φαρμακευτικό επάγγελ-
μα είναι ελεύθερο, αρκεί να αναλογιστείτε ότι ο νομός Θεσσαλονί-
κης έχει 1200 φαρμακεία ακριβώς όσα έχει ολόκληρη η Αυστρία.
Αλλωστε σε όλη τη χώρα έχουμε περίπου 12000 φαρμακεία. Από
εκεί και πέρα ο νόμος 3918/2011 μείωσε τα πληθυσμιακά όρια από
1500 κατοίκους ανά φαρμακείο σε 1000 κατοίκους, με αποτέλεσμα
αυτή τη στιγμή να έχουν υποβληθεί άλλες 500 αιτήσεις για άδειες
ιδρύσεως φαρμακείων σε ολόκληρη τη χώρα. είναι κατανοητό ότι το
φαρμακευτικό επάγγελμα, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες του
κόσμου, δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτο και να λειτουργεί με κα-
θαρά εμπορικούς όρους. Η υγεία και το φάρμακο είναι αγαθά και
όχι κοινά εμπορεύματα και ευτυχώς για τη δημόσια υγεία δεν ανή-
κουν στα ψώνια του SUPER MARKET.

Ποιο το μέλλον του ελληνικού φαρμακείου;

Δυστυχώς το μέλλον του ελληνικού φαρμακείου προβλέπεται
δυσοίωνο. Συμφωνά με τον πρόεδρο της ' επιτροπής σοφών και
βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Μόσιαλο, το προσεχές διάστημα προβλέπε-
ται να κλείσουν τα μικρά φαρμακεία της γειτονιάς, όμως σε αυτό
το κρίσιμο σημείο καμπής για το ελληνικό φαρμακείο, παρουσιάζε-
ται και μια ευκαιρία να μετεξελιχθεί, σε χώρο παροχής ευρύτερων
υπηρεσιών υγείας, εάν φυσικά υπάρξουν οι απαραίτητες νομοθετι-
κές ρυθμίσεις που θα δώσουν αυτή τη δυνατότητα, αλλά και την
προοπτική συνενώσεων των μικρών φαρμακειών σε μεγαλύτερες
και σύγχρονες μονάδες.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ.„

Η 'φαρμακευτική αγορά στην περίοδο της οικονομικής κρί-
σης...Την άποψη σας.

Η φαρμακευτική αγορά βιώνει την οικονομική κρίση όπως όλοι
οι τομείς της οικονομίας άλλα ταυτόχρονα αναζητεί τις ευκαιρίες α-
νάπτυξης που προσφέρονται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται
μελέτες συνενώσεων φαρμακειών και φαρμακαποθηκών, εξαγορές
ελληνικών εταιρειών φαρμάκων από μεγάλους ομίλους του εξωτερι-
κού, αλλά και επιθετικές κινήσεις ελληνικών ομίλων στο εξωτερικό

Θα είναι βιώσιμα τα φαρμακεία που θα δημιουργη-
θούν;

Με τις παρούσες συνθήκες οποιαδήποτε επιχείρηση θα αντιμε-
τώπιζε εξαιρετικές δυσκολίες, ποσό μάλλον για ένα νέο φαρμα-
κείο το οποίο έχει να αντιμετωπίσει τις καθυστερήσεις στις πληρω-
μές από τα ασφαλιστικά ταμεία , την υπερπληθώρα των φαρμακει-
ών, τη γενικότερη οικονομική κρίση αλλά και πολιτικές που στόχο
έχουν τη μείωση του ήδη συμπιεσμένου ποσοστού κέρδους .
Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει το φαρμακείο λόγω
οικονομικής κρίσης; Οι πελάτες -πολίτες διαπιστώνε-
τε ότι δυσκολεύονται να πληρώσουν τη συμμετοχή
τους; Πως το αντιμετωπίζετε;
Είναι γεγονός ότι εκτός από τη μείωση του τζίρου στο φάρ-
μακο, το φαρμακείο βιώνει και τις γενικότερες επιπτώσεις της κρί-
σης με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Καθημερι-
νά συναντάμε ανθρώπους οι οποίοι αδυνατούν ή δυσκολεύονται να
πληρώσουν τα φάρμακά τους και πολλές φορές όσο και αν σας α-
κούγεται περίεργο περικόπτουν φάρμακα που είναι απαραίτητα για
την υγεία τους. Να είστε σίγουροι όμως ότι οι φαρμακοποιοί αντιμε-
τωπίζουν με κατανόηση τέτοιες καταστάσεις και στο μέτρο του δυ-
νατού προσφέρουν πίστωση στους δοκιμαζόμενους συμπολίτες
μας.

Μετά τις δυναμικές κινητοποιήσεις των φαρμακοποι-
ών, τι "κερδίσατε";

Το μόνο που καταφέραμε είναι να διατηρήόουμε την ανεξαρ-
τησία του ελληνικού φαρμακείου και να προστατέψουμε τον κλάδο
από διαφορά κέντρα και συμφέροντα που τον επιβουλεύονται, όμως
θεωρούμε ότι η κυβέρνηση δια της γνωστής μεθόδου της σαλαμο-
ποίησης έχει περάσει μέτρα που οδηγούν τον κλάδο σε μαρασμό
και δεν θα αργήσει η ώρα που το θέμα του ιδιοκτησιακού θα επα-
νέλθει μέσω της οικονομικής εξόντωσης των ανεξάρτητων φαρμα-
κείων.

ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ...

Που οφείλεται η διόγκωση της φαρμακευτικής δαπά-
νης στην Ελλάδα; Στις τιμές των φαρμάκων; Στην υ-
περκατανάλωση υπηρεσιών; Στις παθογένειες του δη-
μόσιου συστήματος; Ποιες είναι οι αιτίες;

Η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα οφείλετε
στην έλλειψη ενός σωστού σχεδιασμού για το φάρμακο που θα πε-
ριελάμβανε μέτρα όπως είναι τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, η συ-
νταγογράφηση με δραστική ουσία και η ύπαρξη ενός ολοκληρωμέ-
νου συστήματος άυλης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που θα α-
πέτρεπε φαινόμενα υπερκατανάλωσης και υπεσυνταγογράφησης
φαρμάκων . Είναι επιστημονικά παραδεκτό ότι η αύξηση της δαπά-
νης επηρεάζεται κατά 20% από την υπερσυνταγογραφία και κατά
80% από την υποκατάσταση των φθηνών και δοκιμασμένων φαρμά-
κων από νέα πιο ακριβά και αμφιβόλου θεραπευτικού αποτελέσμα-
τος φάρμακα.

Πόσο οι φαρμακοποιοί ωφελήθηκαν από την ανεξέλε-
γκτη αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης; Και γιατί
τώρα που υποτίθεται λύνονται τα προβλήματα αντι-
δρούν κάποιοι; Τι βγάζει και ποιος από το φάρμακο;

Ο φαρμακοποιός σίγουρα δεν επηρεάζει την αύξηση της
φαρμακευτικής δαπάνης καθώς είναι ο τελευταίος κρίκος της αλυσί-
δας του συστήματος. Αν και μπορεί να παίξει μεγάλο ρολό στη μεί-
ωση των δαπανών για την υγεία αξιοποιώντας το συμβουλευτικό
του ρόλο αλλά και νέες μεθόδους πρόληψης και αυτοθεραπείας
πολλών νοσημάτων. Και να είστε σίγουροι ότι όλα αυτά τα χρόνια
το εθνικό σύστημα υγείας γλιτώνει εκατομμύρια ευρω το χρόνο από
τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα φαρμακεία Οι φαρμακοποιοί σε
καμία περίπτωση δεν αντιδρούν στην ορθολογική μείωση των δα-
πανών για την υγεία. Αλλωστε ο Π.Φ.Σ. έχει από χρόνια καταθέσει
προτάσεις για τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Από την άλ-
λη πλευρά στα 100 ευρώ αξίας ενός φαρμάκου τα 6.5 είναι ΦΠΑ,
τα 23,5 (18,5 μετά την εφαρμογή της επιστροφής χρημάτων από τα
φαρμακεία προς τη κοινωνική ασφάλιση) είναι το μεικτό κέρδος
του φαρμακείου και το υπόλοιπο 70% είναι κέρδος της φαρμακο-
βιομηχανίας μαζί με μια μικρή αποζημίωση για τις φαρμακαποθή-
κες.

Ποιες οι προτάσεις σας για τη μείωση της φαρμακευ-
τικής δαπάνης;

Η φαρμακευτική δαπάνη όπως είπαμε επηρεάζεται από την
υπερσυνταγογραφία και τη υποκατάσταση των φθηνών φαρμάκων
από νέα πιο ακριβά οπότε οι προτάσεις μας είναι η πλήρης εφαρ-
μογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η εφαρμογή των θερα-
πευτικών πρωτοκόλλων, η συνταγογράφηση με δραστική ουσία και
η θέσπιση μελετών κόστους αποτελέσματος . Οι παραπάνω προτά-
σεις καθιστούν το σύστημα υγείας βιώσιμο, χωρίς να μειώνονται
ουσιαστικά οι παροχές υγείας προς τους ασφαλισμένους, αλλά συ-
ντηρώντας τη βιωσιμότητα όλων των κρίκων της αλυσίδας της πα-
ραγωγής και διακίνησης του φαρμάκου. Το τελευταίο μέτρο που θα
έπρεπε να θεσμοθετηθεί, αφού είχαν γίνει όλα τα παραπάνω, είναι
η αναλογική επιστροφή χρημάτων από τα φαρμακεία προς τη κοινω-
νική ασφάλιση (rebate). Σήμερα συμβαίνει το εξής παράδοξο το
φαρμακείο επιστρέφει 4% στη κοινωνική ασφάλιση και η φαρμακο-
βιομηχανία 3% , ενώ η συμμετοχή του χονδρεμπορίου στη μείωση
της φαρμακευτικής δαπάνης έχει μετακυλιστεί στο φαρμακείο αφού
με την ίδια αγορανομική διάταξη που μείωνε το κέρδος των φαρμα-
καποθηκών από 7,8% σε 5,12% απαγορεύτηκε και η θεσμοθετημένη
δυνατότητα εκπτώσεων από τις εταιρείες και τις φαρμακαποθήκες
προς τα φαρμακεία. Καταλαβαίνετε ότι το μεγαλύτερο μέρος των
στρατηγικών μείωσης
της φαρμακευτικής δαπάνης θίγουν το ανεξάρτητο φαρμακείο
και σίγουρα δεν υπάρχει καμία αναλογικότητα σύμφωνα με το τι
κερδίζει ο καθένας .

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ...

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αποτελεί κυρίαρχη
λύση στο πρόβλημα της φαρμακευτικής δαπάνης, πι-
στεύετε;

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση σήμερα βρίσκετε σε πρώιμο
στάδιο και δεν είναι πανάκεια. Φανταστείτε ότι στη Σουηδία η ολο-
κλήρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης κράτησε 10 χρόνια.
Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση από μόνη της δεν φτάνει, πρέπει
να συνοδευτεί από τις προϋποθέσεις που αναφέραμε παραπάνω
(συνταγογράφηση με δραστική κτλ).

Ποια τα οφέλη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης,
τόσο για την Πολιτεία όσο και για τους φαρμακοποι-
ούς;

Αν ολοκληρωθεί σωστά θα περιορίσει σε πολύ σημαντικό βαθ-
μό την άσκοπη υπερκατανάλωση φάρμακων, φανταστείτε ότι η η-
λεκτρονική συνταγογράφηση θα αποτρέπει την υπερσυνταγογρα-
φία, τα ιατρικά και κατά τη συνταγογράφηση λάθη.
Περισσότεροι από 7000 θάνατοι κάθε χρόνο στην Αμερική ο-
φείλονται στη λάθος χορήγηση φαρμάκων, ενώ το κόστος αυτών υ-
πολογίζεται στα 76$ δισ. σύμφωνα με έκθεση του Ιδρύματος Ιατρι-
κής των Ηνωμένων Πολιτειών «Το Err Is Human: Building a Safer
Health System-, η οποία ανακοινώθηκε το 2000. Τέτοια λάθη θα
μπορούσαν να αποφευχθούν καθώς ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης μπορεί να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα
στο γιατρό κατά τη λήψη απόφασης και επιλογής φαρμάκου. Ενα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα συνταγογράφησης θα περιόριζε σημαντι-
κά το κόστος της γραφειοκρατίας που επωμίζονται τα φαρμακεία
μας, καθώς και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος
περίθαλψης.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ...

Τι μέλλει γενέσθαι με το πρόβλημα της καθυστέρησης πληρω-
μών από τα ασφαλιστικά ταμεία: Ποιες θα είναι οι επόμενες κινή-
σεις σας:

Το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία
είναι καθαρά οικονομικό. Τα ταμεία ξοδεύουν σε δαπάνες υγείας
πολύ περισσότερα από τα έσοδα τους. Το κράτος εδώ και πολλά
χρόνια κάνει κοινωνική πολιτική με χρήματα των φαρμακοποιών,
σήμερα μας ζητάει και τα ρέστα. Η ουσία είναι ότι δεν μπορείς να
απαιτείς χωρίς να πληρώνεις στη ώρα σου. Το ελληνικό φαρμακείο
οικονομικά είναι στο κόκκινο και μέσα στο 2012 θα δείτε να κλεί-
νουν φαρμακεία εάν συνεχίσουν οι καθυστερήσεις. Όπλα μας είναι
η διακοπή της επί πιστώση χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμέ-
νους των ταμείων που δεν πληρώνουν, αλλά ο ασφαλισμένος δεν
φταίει σε τίποτα, αντιθέτως έχει πληρώσει χρόνια και είναι άδικο να
μην παίρνει αυτό που δικαιούται

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ...

Σήμερα, εκτός από τα φάρμακα το φαρμακείο πουλάει πλήθος
άλλων προϊόντων, με στόχο φυσικά το κέρδος Συμφωνείτε με αυτό
ή όχι; Τεκμηριώστε το.

Το φαρμακείο πλέον είναι ένας σύγχρονος χώρος υγείας και
ομορφιάς, το φαρμακείο είναι το μοναδικό κατάστημα το οποίο έ-
χει την ιδιαιτερότητα της υποχρεωτικής παρουσίας του επιστήμονα
φαρμακοποιού, η ιδιαιτερότητα αυτή παντρεύει την επιστημονικότη-
τα με την εμπορικότητα• παρέχοντας στους Ελληνες πολίτες ένα
μεγάλο πλήθος υπηρεσιών, οι οποίες δυστυχώς δεν είναι πάντα α-
ναγνωρισμένες από το κράτος. Εννοείτε πως συμφωνούμε με τα
πλήρως οργανωμένα φαρμακεία ολιστικής θεώρησης.
Το φαρμακείο εκτός από το τμήμα φαρμάκων πρέπει και μπο-
ρεί να έχει οργανωμένο τμήμα δερμοκαλλυντικών προϊόντων συ-
μπληρωμάτων διατροφής, παραφαρμακευτικών προϊόντων, εναλλα-
κτικών θεραπειών, ανατομικών και ορθοπεδικών ειδών.
Η ιατρική αλλά και η φαρμακευτική επιστήμη τρέχουν με ταχύ-
τατους ρυθμούς και είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να αποχαιρετί-
σουμε τα κλασικά φάρμακα όπως τα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα και
να περάσουμε στην εποχή των βιοτεχνολογικών φάρμακων. Πάνε
πολλά χρόνια από τότε που ο ρόλος του φαρμακοποιού σταματού-
σε στο να παραδίδει τα φάρμακα στους ασθενείς.
Η σύγχρονη ιατρική και φαρμακευτική έρευνα και τεχνολογία,
οι εναλλακτικές θεραπείες, η φαρμακευτική φροντίδα και οι συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες υγείας και ομορφιάς είναι ο πραγματικός
στόχος.

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ!

Τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη με εντο-
λή του ΠΦΣ είναι πολύ ενδιαφέροντα. Η έρευνα κατέ-
δειξε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο φαρμακείο
της γειτονιάς. Ποια η δική σας άποψη;

Ο φαρμακοποιός της γειτονιάς καθημερινά δίνει εξετάσεις τό-
σο επιστημονικότητας όσο και ευαισθησίας αφουγκραζόμενος τα
προβλήματα του κόσμου παρέχοντας τη καλύτερη δυνατή εξυπηρέ-
τηση. Αυτό αποτυπώθηκε στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε για
λογαριασμό του Π.Φ.Σ. και έδωσε τη πραγματική εικόνα για το ση-
μαντικό ρόλο του φαρμακοποιού στην Ελληνική κοινωνία.

10 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Είδες ρε artemis που είχες παρεξηγηθεί όταν σας αποκαλούσαν αυριανιστές! Συνέντευξη στην Αυριανή! Τυχαίο;
Ευγενικος ανώνυμος

xanthopoulos είπε...

Τι να πω είμαστε απαράδεκτοι μας κατηγορήσατε για Αυριανιστές κι εμείς πάμε και δίνουμε εκεί συνέντευξη. είμαστε απαράδεκτοι πραγματικά που υπερασπιζόμαστε το κλάδο σε τέτοιες εφημερίδες!!!
Πάντως οι δικοί σας χωρίς να περιαυτολογήσω τόσο εμπεριστατωμένη και τέτοιου επιπέδου συνέντευξη δε δώσανε ποτέ. Βλέπετε λοιπόν να μαθαίνετε !!!

Artemis είπε...

Ευγενικέ Ανώνυμε, σ΄ευχαριστώ πολύ που με δικαιώνεις με τα σχόλια σου! Ήμουν σίγουρος ότι η επιλογή της εφημερίδας θα αποτελούσε ανεπίτρεπτη πρόκληση για σένα, μιας και έχεις καταστήσει πλέον σαφές ότι δεν ασχολείσαι με την ουσία των πραγμάτων - δεν περίμενα τίποτα λιγότερο εκ μέρους σου!

Αυτό που περιμένουμε όμως από τις 20 Μαϊου είναι η απάντηση σου για τα οικονομικά στοιχεία που διακαώς επιθυμούσες να αναγράψουμε-μόνο που μόλις το πράξαμε εσύ αποσυρθηκες διακριτικά από την παρέα μας. Τυχαίο?

Δε νομίζω! Απλά αντιπροσωπευτικό της Ευγένειας σου εντός κι εκτός Blog - η οποία συνίσταται κατά το ήμισυ σε καλούς τρόπους και κατά το ήμισυ σε καλά ψέματα. Δυστυχώς, η σωτηρία της Ψυχής σου δεν βρίσκεται σε καλό δρόμο...

Ανώνυμος είπε...

Γειά σου Artemis, πως είσαι;
Εσύ δηλαδή βρήκες ουσία στο δημοσίευμα; Γιατί εγώ δεν βρήκα, με συγχωρείς αλλά δεν βρήκα! Γι' αυτό έμεινα στο είδος της εφημερίδας και συγνώμη που συνέχεια σε απογοητεύω.
Από τις 20 Μαϊου περιμένω αποδείξεις για τις λάσπες σας, όχι άλλα νούμερα. Έχετε ισολογισμό ή κάτι άλλο που να φαίνεται πόσο παίρναν και παίρνουν τα μεγαλοστελέχη; Εγώ δυστυχώς δεν τα κρατάω. Αποδείξεις θα ήθελα, όχι να μου ξαναγράψεις πάλι νούμερα!
Προφανώς αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά τα πράγματα και δεν πρόκειται να συνεννοηθούμε.
Στη σωτηρία της ψυχής μου έχεις, χωρίς παρεξήγηση, αμελητέο ρόλο, αλλά, αφού ενδιαφέρεσαι, πέτυχες το ότι δεν είναι σε καλό δρόμο.
Θα επανέλθω αν κάποτε δω τα στοιχεία σας.
Ευγενικός ανώνυμος

Artemis είπε...

Ευγενικέ μας Ανώνυμε, ανακεφαλαιώνοντας το τελευταίο σου post παραδέχεσαι τα εξής :

1) Δεν καταφέρνεις να βγάλεις κανένα νόημα από μια συνέντευξη με ξεκάθαρες ερωτήσεις και απαντήσεις.

2) Δεν διαθέτεις ισολογισμούς και στοιχεία - ωστόσο αμφισβητείς τα δικά μας.

3) Αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα μ’έναν δικό σου, μοναδικό τρόπο.

Η αλήθεια βέβαια είναι πώς δεν έχουμε πλέον μεγάλες προσδοκίες από εσένα εδώ και καιρό, οπότε μην απολογείσαι που μας απογοήτευσες και κυρίως μη ζητάς συγγνώμη από εμάς. Καλύτερα να ταπεινωθείς έμπροσθεν του Κυρίου και να ικετεύσεις για το έλεος Του, αφού παραδέχεσαι κι εσύ ότι η ψυχή σου έχει χαθει εδώ και καιρό. Όντας Γραμματεύς άλλωστε, είναι αναπόφευκτο - σύμφωνα και με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο :

Ουαί υμίν, Γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί
έξωθεν μέν φαίνεσθε τοίς ανθρώποις δίκαιοι, έσωθεν δε μεστοί εστε υποκρίσεως και ανομίας.

Ανώνυμος είπε...

Γειά σου Artemis, τι κάνεις;
Επειδή βρίσκεσαι μονίμως σε σύγχυση, σου ξεκαθαρίζω:
1) Σου είπα ότι η συνέντευξη δεν είχε καμιά ουσία και κανένα απολύτως νόημα.
2) Αμφισβητώ τα λεγόμενά σας και περιμένω τα στοιχεία σας. Μέχρι σήμερα δεν φέρατε στοιχεία και βαρέθηκα να σας παρακαλάω άλλο για να τα φέρετε και να αποδείξετε τα λεγόμενά σας. Μέχρι τότε θα συνεχίσετε να χαρακτηρίζεστε λασπολόγοι, συκοφάντες, αυριανιστές (ο.κ. αυτό το αποδείξατε!) κλπ. Είναι επίσης χαρακτηριστικό σας το ότι αυτά που τους καταμαρτυρείτε δεν τα λέτε στις Γ.Σ. για να σας απαντήσουν οι υπεύθυνοι, αλλά τα διαχέετε μέσα από εδώ. Αυτός είναι ο ορισμός της λάσπης!!!
3) Χαρακτηριστικό της σύγχυσης σου είναι ότι μπλέκεις τις προσδοκίες που θα έπρεπε να είχες από τον εαυτό σου και τους συνυποψηφίους σου με μένα που είμαι ένας απλός ψηφοφόρος (και αναγνώστης σας)!
4) Η σύγχυση σου αποδυκνείεται επιπλέον από το ότι μπλέκεις γραμματείς, φαρισαίους, Θρησκευτικά, Αρχαία, αλλά δεν πρόκειται να σε εξετάσουμε σ' αυτά. Στοιχεία περιμένουμε να μας φέρεις. Επειδή όμως
μωραίναι Κύριος ον βούλεται απωλέσαι,
θα σου πρότεινα να βιαστείς.
Περαστικά σου και καλή ψυχή!
Νομίζω ότι εκτραχύνθηκε η συζήτηση και προτείνω να σταματήσουμε πάλι, μέχρι να δημοσιεύσεις τα αποδεικτικά, τι λες;
Ευγενικός ανώνυμος

Ανώνυμος είπε...

esy aplos psifoforos???
xaxaxa edw gelame.
esy pou yperaspizesai me menos ton proedrako sou? arage ti ofeloi exeis apokomisei olo auto to diastima.
ektos an eisai o idioktitis tou POLIS opote paw paso.

Ανώνυμος είπε...

η αρτεμις το ειπε αλλα δεν το πιασατε κ. -ανωνυμε-, απο καιρο σας το λεει ποιος ειστε!
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ Και Φαρισαιοι
α, και ΕΥΓΕΝΙΚΟΙ!

Artemis είπε...

Ααααα, μη μου το χαλάτε τώρα κι εσείς, ανώνυμοι - μα όχι Ευγενικοί - αναγνώστες μας! Θα μου τον στεναχωρέσετε, θα θυμώσει και μπορεί να αργήσει περισσότερο από τις 24 ώρες που συνήθως χρειάζεται για ν' απαντήσει.

Ορίστε, άρχισε κι όλας να googλάρει τα αρχαία ελληνικά προς απάντησιν μου. Παρεμπιπτόντως, "μωραίνEI Κύριος ον βούλεται απωλέσαι". Η κλίση είναι αιτιατική της αναφοράς, ενώ η λέξη "μωραιναι" υπάρχει μόνο στον δικό σου - μοναδικό, όπως αυταπόδεικτα και κατ’εξακολούθηση προκύπτει - τρόπο σκέψης. Θα μπορούσε βέβαια να χρησιμοποιηθεί και ως επαναληπτική αντωνυμία αλλά με κατάληξη "ε" και όχι "αι", πχ. " Αλλά συ μώραινε και μάχου μοι". Αυτό φαντάζομαι δεν χρειάζεται googlάρισμα, το αντιλαμβάνεσαι όταν σου το απευθύνουν.

Ευγενικέ Ανώνυμε με την αμαρτωλή ψυχή, που περιφέρεις εγκλωβισμένη στο ταλαίπωρο σαρκίο σου ένθεν κακείθεν (ΣΥΦΑ και Φ.Συλλόγος), η συζήτηση ουδόλως εκτραχύνθηκε όπως εσφαλμένα - γι’άλλη μια φορά συμπεραίνεις. Αν δεν δύνασαι να συμμετέχεις όμως, μπορείς απλά να την παρακολουθήσεις.

Αν είστε μέτοχοι λοιπόν, φίλοι και συνάδελφοι αναγνώστες, τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 498500 και ζητήστε τα πρακτικά όπου βρίσκεται καταγεγραμμένη η αποζημίωση των 160.000€ που προσφέρθηκε στον αποχωρήσαντα διευθυντή μας. Αν δε, είστε και ωτακουστές, θα έχετε την μοναδική ικανοποίηση να το ακούσετε και δια των στομάτων προέδρου και μελών Δ.Σ., μιας και για προφανείς λόγους τα πρακτικά ηχογραφούνται. Όσο για την αποζημίωση του νυν - και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων δεν θα ευχηθώ, μιας και τούτος μας προέκυψε κομμάτι ακριβός - λέω να σας κρατήσω λίγο ακόμη σε αγωνία. Άλλωστε, οφείλω να δώσω και στον Ευγενικό Ανώνυμο μία ακόμη ευκαιρία να μας αποκυρήξει μετα βδελυγμίας ως αυριανιστές, μακαρθιστές, σατανιστές κλπ.

Επειδή όμως απολαμβάνω την έκβαση της συζήτησης, λέω να προσθέσω μία λεπτομέρεια που αφορά τον ανταγωνισμό αυτή τη φορά. 'Ω! Ορθά το καταλάβατε κι ας φοβάστε να προφέρετε τ'όνομα του, φίλοι Συνεταιριστές! Εγώ δεν φοβάμαι κι ας έχουμε πολλάκις κατηγορηθεί για την αναφορά του βδελυρού ονόματος του σ'αυτό το blog. Εγώ θα το φωνάξω μ'όλή τη δύναμη της φωνής μου, ώστε τα σπλάχνα του Προέδρου ν'αναστατωθούν απ'τον τρόμο (αλήθεια, αδυνάτισε πολύ τελευταία) και τα δόντια του Γραμματέα να χτυπήσουν μέχρι να του κόψουν τη γλώσσα (αυτός δε μιλάει πολύ τελευταία, κάτι έχει) και ο πάγος που θα δημιουργηθεί στο αίμα σας να κατεβάσει ένα μαύρο πέπλο στα μάτια σας - είναι το ρυπαρό κτήνος, ο αντίχριστος, ο... ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ!

Ο Στρούμσας λοιπόν, ως σώφρων και ουχί άφρονας επιχειρηματίας, αμοίβει το δικό του Golden Boy με το σεβαστό μεν, λογικό δε ποσό των 3000€ μηνιαίως. Για ρωτήστε και στο ΣΥΦΑ το μισθό του δικού μας....

Αdmin είπε...

Ἀνέγνων, ἔγνων, κατέγνων.
Ἀνέγνως, ἀλλ᾿ οὐκ ἔγνως·
εἰ γὰρ ἔγνως, οὐκ ἂν κατέγνως.
Καλά δε καταλάβατε τη συνέντευξη θα καταλάβετε το ποιητή. Ποιος είναι ?
κουίζ με έπαθλο ένα γλειφιτζούρι που για την ηλικιακή σας νοημοσύνη και πολύ σας είναι.
Όσο για τον επιθετικό προσδιορισμό που χρησιμοποιείς ευγενικέ ανώνυμε παρακαλώ να σταματήσεις να το χρησιμοποιείς και να μας αποκαλύψεις το πραγματικό σου όνομα διότι όχι μόνο εκθέτεις αυτούς που υπερασπίζεσαι αλλά και το bLOg μας που επανειλημμένα δέχεται πιέσεις.