Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Αύριο το 43%


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 114.532.386,88 ευρώ (ΕΚΑΤΟ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οικ. έτους 2012 στους παρακάτω Κ.Α.Ε. :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
Κ.Α.Ε. 
0672.00 
ΠΟΣΟ 
114.532.386,88 


Δεν υπάρχουν σχόλια: