Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

ΕΟΠΥΥ: «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ από 12/11/2012»


Σας ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε το παραπάνω σχετικό 2  από τις 12-11-2012
καταργείται η παράγραφος 14 του άρθρου 44 του νόµου 4057/2012 καθώς και κάθε
διοικητική πράξη που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής και συνεπώς
εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ:
Α) οι παρακάτω κλάδοι ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ:
ΤΑΠ-ΕΤΒΑ (Ταµείο Ασθενείας Προσωπικού ΕΤΒΑ).
ΤΑΠ-ΕΤΕ (Ταµείο Ασθενείας Προσωπικού Εµπορικής Τράπεζας).
ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Ταµείο Ασθενείας Προσωπικού Πίστεως Γενική & American
Express).
B) Oι κλάδοι Υγείας του ETAA (Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων).
     Ο κλάδος Υγείας του ΕΤΑΑ αποτελείται από τους επιµέρους τοµείς:

Τοµέας Υγείας Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ)
Τοµέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε)
Τοµέας Υγείας Συµβολαιογράφων (ΤΑΣ)
Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών (ΤΠ∆Α)
Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΠ∆Θ)
Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά (ΤΥ∆Π)
Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών και ∆ικαστικών Επιµελητών (ΤΥ∆Ε-
ΤΠ∆Ε).

Επιπρόσθετα µε την παράγραφο 1
α
του ανωτέρω σχετικού 2 αναφέρεται ότι από την
1-12-2012  εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ το Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).
Μετά τα παραπάνω σας ενηµερώνουµε για τα ακόλουθα :
1. ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑΤΡΟΙ
Οι γιατροί µόνιµοι και αορίστου χρόνου των παραπάνω φορέων µεταφέρονται στον
ΕΟΠΥΥ και εξακολουθούν να έχουν την ίδια σχέση εργασίας µε τον Οργανισµό.
Οι παραπάνω γιατροί στην περίπτωση που έχουν εργασιακή σχέση µε περισσότερους
από έναν φορείς, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να επιλέξουν ένα µόνο φορέα.
Με το άρθρο 29  του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/23.2.2012,  την Φ90380/οι.228/113
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 416/23.2.12)  καθώς και το άρθρο 46  του Ν
4075/12 (ΦΕΚ 89/Α΄/11.4.12),  ρυθµίστηκαν θέµατα των µόνιµων και µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γιατρών των εντασσοµένων στον
ΕΟΠΥΥ φορέων.
Σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις οι γιατροί αυτοί δύνανται να συµβάλλονται µε
τον ΕΟΠΥΥ  για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων του Οργανισµού στα ιδιωτικά
τους ιατρεία µετά τη λήξη του ωραρίου τους στον Οργανισµό.  
Το ανώτατο όριο επισκέψεων ανέρχεται σε 150  επισκέψεις το µήνα και µε αµοιβή
10€ ανά επίσκεψη.
Οι σχετικές οδηγίες που θα καθορίζουν τη διαδικασία για την ένταξη των µόνιµων
και αορίστου χρόνου γιατρών του ΕΤΑΑ,  που επιθυµούν να συµπεριληφθούν στο
δίκτυο των συµβεβληµένων µε τον ΕΟΠΥΥ γιατρών, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Οργανισµού.
2. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ για ιατρική επίσκεψη
Οι γιατροί που έχουν ήδη σύµβαση µε τους παραπάνω φορείς,  δύνανται να
συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΟΠΥΥ, σύµφωνα µε τον Ενιαίο
Κανονισµό Παροχών Υγείας του Οργανισµού µέχρι να διευκρινιστεί  η µελλοντική
σχέση συνεργασίας µε τον ΕΟΠΥΥ και µε την προϋπόθεση ότι δεν έχουν µέχρι
σήµερα συµβληθεί µε τον Οργανισµό. Για το θέµα αναµένονται νεότερες οδηγίες.   3. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
Τα παραπεµπτικά που έχουν εκδοθεί για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων για
τους ασφαλισµένους των εντασσόµενων φορέων θα γίνονται αποδεκτά από τους
παρόχους υγείας που είναι συµβεβληµένοι µε τον ΕΟΠΥΥ και οι εξετάσεις θα
εκτελούνται σύµφωνα µε τον Ενιαίο Κανονισµοί Παροχών Υγείας του Οργανισµού
καθώς και τους όρους της σύµβασης που έχουν υπογράψει µε τον ΕΟΠΥΥ.
Στο µεταβατικό στάδιο οι πάροχοι υγείας που είχαν σύµβαση µε έναν από τους
ενταχθέντες φορείς,  συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους
ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ σύµφωνα µε τον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών Υγείας.
Θα εκδοθούν αναλυτικές οδηγίες προκειµένου να υπογραφούν οι συµβάσεις µε τον
ΕΟΠΥΥ.
4. ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Η παροχή δευτεροβάθµιας φροντίδας (νοσοκοµειακή περίθαλψη) παρέχεται από τους
συµβεβληµένους παρόχους υγείας µε τον ΕΟΠΥΥ (κρατικές υγειονοµικές δοµές,
συµβεβληµένες ιδιωτικές κλινικές,  αγροτικά ιατρεία κ.λπ.)   και σύµφωνα µε τον
Ενιαίο Κανονισµό Παροχών Υγείας.  Απαραίτητη προϋπόθεση ο έλεγχος και η
διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας από τους παρόχους υγείας.
Η διαδικασία παροχής υπηρεσιών υγείας δύναται να γίνει είτε µε τη διαδικασία των
εγκυκλίων του ΕΟΠΥΥ είτε µε την καθιερωµένη διαδικασία του κάθε Ταµείου
προσωρινά.
5. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ για ιατρικές πράξεις
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων,  σας ενηµερώνουµε ότι
απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο έλεγχος και η διαπίστωση της ασφαλιστικής
ικανότητας.
Για τα χρησιµοποιούµενα έντυπα παραποµπής παρακλινικών εξετάσεων,  σε
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική παραποµπή και µέχρι την
ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δύναται :
Οι ιατροί (µόνιµοι και αορίστου χρόνου)  των υπηρεσιών υγείας των
αναφερόµενων φορέων και οι συµβεβληµένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ να
χρησιµοποιούν τα ατοµικά βιβλιάρια υγείας (ΕΤΑΑ,  ΤΑΥΤΕΚΩ)  για την
παραποµπή των ασφαλισµένων για παρακλινικές εξετάσεις, στις υγειονοµικές
δοµές του ΕΟΠΥΥ,  στις κρατικές δοµές και στους συµβεβληµένους
ιδιωτικούς παρόχους πρωτοβάθµιας περίθαλψης,  όπως ίσχυε και πριν την
ένταξη των Ταµείων στον ΕΟΠΥΥ.
Σε περίπτωση που τα ατοµικά βιβλιάρια υγείας των ασφαλισµένων κλάδων
ασθένειας των παραπάνω φορέων δεν έχουν ενσωµατωµένα στελέχη
παραποµπής παρακλινικών εξετάσεων :
Οι ∆ιευθυντές των Υπηρεσιών Υγείας των εντασσόµενων φορέων θα
πρέπει να απευθύνονται στις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ της περιοχής
που υπηρετούν,  προκειµένου να παραλάβουν στελέχη (µπλοκ)  απλών
παραπεµπτικών (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)  και να τα διανείµουν,  µε
ενυπόγραφη χρέωση στους υπηρετούντες γιατρούς της υπηρεσίας τους. Τα παραπάνω πρέπει να πράξουν και οι συµβεβληµένοι ιατροί του
ΕΟΠΥΥ,  δηλαδή να απευθύνονται στις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ,
προκειµένου να µπορούν να εξυπηρετούν τους ασφαλισµένους των
συγκεκριµένων και µόνο κλάδων ασθένειας για την αναγραφή εξετάσεων.
Τέλος επισηµαίνουµε ότι στα απλά παραπεµπτικά του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
αναγράφονται και οι εξετάσεις υψηλού κόστους (όπως µαγνητικές
τοµογραφίες, αξονικές τοµογραφίες κ.α.),  ενώ δεν διαχωρίζονται από τα
παραπεµπτικά ειδικού τύπου (υψηλού κόστους) του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
καθώς έχουν την ίδια ισχύ και σας υπενθυµίζουµε ότι δεν αποδίδεται
δαπάνη σε µη συµβεβληµένους παρόχους υγείας.
6. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ
Η συνταγογράφηση γίνεται µέσω του συστήµατος της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης ή µε την έκδοση χειρόγραφής συνταγής στο ενιαίο
έντυπο συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ, για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή
η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής (έγγραφα ΕΟΠΥΥ 30599/4-7-2012,
33195/25-7-2012 και 34756/3-9-2012).
Για την συνταγογράφηση οι ιατροί ακολουθούν όσα ορίζονται στον
κανονισµό παροχών του ΕΟΠΥΥ και σχετικές εγκυκλίους του οργανισµού
(έγγραφο ΕΟΠΥΥ 14540/28-3-0212).  Κάθε φάρµακο θα συνταγογραφείται
από ιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας,  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Π.∆.121/2008,  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει των εγκεκριµένων
ενδείξεων.  Η συνταγογράφηση φαρµάκων από µη συµβεβληµένους ιδιώτες
ιατρούς µπορεί να γίνεται µόνο ηλεκτρονικά µε την έκδοση δύο συνταγών ανά
ασφαλισµένο τον µήνα.
Οι ιατροί έχουν την υποχρέωση αναγραφής της φαρµακευτικής αγωγής στο
βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισµένου.
7. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Οι ασφαλισµένοι των παραπάνω κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ,
ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ.  από 12/11/2012  και οι ασφαλισµένοι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ από 1-12-
2012,  είναι ασφαλισµένοι του ΕΟΠΥΥ και ως εκ τούτου απολαµβάνουν ισότιµα µε
τους υπόλοιπους ασφαλισµένους του Οργανισµού τις υπηρεσίες που παρέχονται:
από τον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ιατρική εξέταση,
παρακλινικές εξετάσεις, φαρµακευτική αγωγή κ.λπ ),  
από τις υγειονοµικές δοµές του Οργανισµού (Μονάδες Υγείας πρώην ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ),  Κρατικά Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ κ.λπ.
από τους συµβεβληµένους µε τον Οργανισµό γιατρούς και παρόχους υγείας.
(οι πληροφορίες για τους παρόχους υγείας και τους συµβεβληµένους
γιατρούς είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ στις  ιστοσελίδες
των ενταχθέντων στον Οργανισµό φορέων, καθώς και στα ΚΕΠ.
Από µη συµβεβληµένους ιατρούς µε δαπάνη των ασφαλισµένων.  Η
συνταγογράφηση φαρµάκων από µη συµβεβληµένους ιδιώτες ιατρούς µπορεί
να γίνεται µόνο ηλεκτρονικά µε την έκδοση δύο συνταγών ανά ασφαλισµένο
τον µήνα..
Επιπλέον οι ασφαλισµένοι ΕΤΑΑ και ΤΑΠ-ΕΤΕ εξυπηρετούνται και από
τα ιατρεία των επιµέρους τοµέων του ΕΤΑΑ και ΤΑΠ-ΕΤΕ. Ειδικά για την συνταγογράφηση και την προµήθεια φαρµάκων στους ασφαλισµένους
των παραπάνω κλάδων ασθενείας ισχύουν τα παρακάτω:
• Από την 15-11-2012 παύει να ισχύει το συνταγολόγιο αναγραφής φαρµάκων
των ταµείων ΕΤΑΑ,  ΤΑΠ-ΕΤΒΑ,  ΤΑΠ-ΕΤΕ,  ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ.  και η
συνταγογράφηση γίνεται µέσω του συστήµατος της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης ή µε την έκδοση χειρόγραφής συνταγής στο ενιαίο
έντυπο συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ, για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή
η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής. Οι ιατροί έχουν και πάλι την υποχρέωση
αναγραφής της φαρµακευτικής αγωγής στο βιβλιάριο ασθενείας του
ασφαλισµένου.  Αντίστοιχα καταργείται από 1-12-2012  το συνταγολόγιο
αναγραφής φαρµάκων των ασφαλισµένων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
• Οι ασφαλισµένοι των παραπάνω κλάδων ασθενείας,  θα εξυπηρετούνται από
τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ,  για την προµήθεια φαρµάκων υψηλού κόστους
σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται στην υπ’αριθµ. ∆ΥΓ3(α)  οικ. 34092 / 2-4-
2012,  απόφαση (ΦΕΚ 1003/Β’/2012)  και τις αποφάσεις του Υπουργείου
Υγείας.  Αναλυτικοί κατάλογοι µε τα φάρµακα που χορηγούνται από τα
φαρµακεία του οργανισµού υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Οργανισµού.
• Προκειµένου να ενηµερωθούν οι ασφαλισµένοι των ΕΤΑΑ,  ΤΑΠ-ΕΤΒΑ,
ΤΑΠ-ΕΤΕ,  ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ για την υποχρέωση έγκρισης χορήγησης
ορισµένων φαρµάκων,  δεν θα απαιτείται να εξετάζονται από τις παρακάτω
επιτροπές µέχρι την 1-12-2012:
- Επιτροπές Φαρµάκων εξωτερικού και υψηλού κόστους.
- Επιτροπές εξωσωµατικής γονιµοποίησης,
Αντίστοιχα δεν θα έχουν υποχρέωση εξέτασης από τις επιτροπές οι
ασφαλισµένοι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ µέχρι την 15-12-2012.
8. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Από 12/11/2012 οι φαρµακοποιοί θα εκτελούν συνταγές των ασφαλισµένων ΕΤΑΑ,
ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ:
• σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τη Συλλογική Σύµβαση Προµήθειας
Φαρµάκων ΕΟΠΥΥ.  Συγκεκριµένα οι ασφαλισµένοι προµηθεύονται τα
φάρµακά τους από όλα τα φαρµακεία που έχουν σύµβαση µε τον ΕΟΠΥΥ
και δεν προπληρώνουν για τα φάρµακά τους.
• Οι φαρµακοποιοί θα καταχωρούν τις εκτελεσµένες συνταγές ασφαλισµένων
των ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ  από τις 12-11-2012 µαζί
µε αυτές του ΕΟΠΥΥ, σε συνεχόµενη αρίθµηση.
• Συνταγές που έχουν εκδοθεί µε τη χρήση παλαιού τύπου συνταγολογίου έως
15-11-2012,  καθώς και τρίµηνες επαναλαµβανόµενες συνταγές που
εκδόθηκαν έως 15-11-2012  θα γίνονται δεκτές και θα κατατίθενται στον
λογαριασµό του φαρµακείου. Συνταγές που έχουν εκδοθεί σε παλαιού τύπου
συνταγολόγια από την 16-11-2012 και µετά δεν θα γίνονται αποδεκτές.Από την 1-12-2012  οι φαρµακοποιοί θα εκτελούν συνταγές των ασφαλισµένων
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ηλεκτρονικές ή χειρόγραφες ενιαίου τύπου ΕΟΠΥΥ)  και θα τις
καταχωρούν µαζί µε αυτές του ΕΟΠΥΥ σε συνεχόµενη αρίθµηση.
Για την απόδοση δαπανών για προµήθεια αναλώσιµου υλικού,  προϊόντων ειδικής
διατροφής και φαρµάκων, σε περίπτωση έκτακτης περίθαλψης, οι ασφαλισµένοι θα
υποβάλλουν δικαιολογητικά στις υπηρεσίες των ταµείων τους που υπέβαλαν στο
παρελθόν.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: