Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Στα 33 ευρώ οι ταινίες μέτρησης και στα 6,25 οι σκαρφιστήρες


Θέμα : «Οδηγίες για απόδοση δαπάνης αγοράς σκευασμάτων ειδικής διατροφής και
αναλωσίμου διαβητολογικού υλικού»
             1) Κατόπιν  της υπ’αρ.690 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΕΟΠΥΥ (συνεδρίαση 61/12-10-12), αποφασίστηκε ομόφωνα:
α) από όσα είδη σκευασμάτων ειδικής διατροφής έχουν γνωστοποιηθεί στον
ΕΟΦ και αποζημιώνονται από τα Τμήματα Παροχών του Οργανισμού, να αποδίδεται,
κατ’  εφαρμογή της υπ’αρ.1233/11-4-12 Υπουργικής Απόφασης,  η δαπάνη στους
ασφαλισμένους του Οργανισμού μόνο όσων ανήκουν στην κατηγορία των διαιτητικών τροφίμων  για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς  (FSMP), όπως αυτά έχουν
γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία μας από τον ΕΟΦ.

β) ανώτατη τιμή αποζημίωσης για μηνιαία θεραπεία των ασθενών ύψους έως
400,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, ανάλογα με τη γνωμάτευση του ιατρού που θα αναγράφει
γ) μεμονωμένες περιπτώσεις ασφαλισμένων για τις οποίες απαιτείται
πρόσθετη δαπάνη θα εξετάζονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ενταχθέντων
στον ΕΟΠΥΥ ταμείων μέχρι τη συγκρότηση των Ειδικών Υγειονομικών Επιτροπών
του ΕΟΠΥΥ.
Επισυνάπτεται λίστα με τα ανωτέρω διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς
σκοπούς (FSMP) τα οποία θα αποζημιώνονται στο εξής από τα Τμήματα Παροχών
των ενταχθέντων στον Οργανισμό Ταμείων, στις λιανικές τιμές (από ιδιωτικά
φαρμακεία) που αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.
Επιπροσθέτως, για οποιαδήποτε προιόν το οποίο ανήκει στην παραπάνω
κατηγορία των FSMP σκευασμάτων και δεν αναφέρεται στην επισυναφθείσα λίστα,
θα πρέπει η προμηθεύτρια εταιρεία που το διακινεί να προσκομίζει στη Διεύθυνση
Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ επίσημο αποδεικτικό έγγραφο από τον ΕΟΦ (ακριβές
αντίγραφο ή ακριβές φωτοαντίγραφο), το οποίο να τεκμηριώνει την ένταξη του εν
λόγω είδους στα FSMP προιόντα.
            2)  Κατόπιν της υπ’αρ.689 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΕΟΠΥΥ (συνεδρίαση 61/12-10-12), αποφασίστηκε ομόφωνα η θέσπιση ανώτατης
τιμής αποζημίωσης αναλωσίμου διαβητολογικού υλικού, όπως αυτή αναγράφεται για
κάθε είδος ξεχωριστά στον κάτωθι πίνακα:
ΕΙΔΟΣ                                                            
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 25
STRIPS
17,22

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50
STRIPS
33

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 100
STRIPS
57,4

ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 50 ΤΕΜ                  
6,25

ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 100 ΤΕΜ 9,37

ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 200 ΤΕΜ 20,31
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ / ΤΕΜ 0,17

ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ / ΤΕΜ 0,17
ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΠΛΕΣ/ ΤΕΜ 0,2

Το παρόν να κοινοποιηθεί από τους φορείς που αναγράφονται στον πίνακα
αποδεκτών στα αντίστοιχα Τμήματα Παροχών.
Συνημμένα: λίστα FSMP με Λιανικές τιμές
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
   Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος
       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: