Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Μπαράζ εξωδίκων από τους φαρμακοποιούς.


Σας παραθέτουμε προς ενημέρωσή σας, εξώδικο που απέστειλε ο Φ.Σ.Α. προς το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, την Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος και τον  Πανελλήνιο  Σύλλογο Φαρμακαποθηκαρίων κοινοποιούμενο και προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα την πίστωση που οφείλουν να παρέχουν  -   σύμφωνα με τον νόμο - προς τα φαρμακεία μας.  
          Μετά το εξώδικο ακολουθεί δήλωση , η οποία είναι και ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας (www.fsa.gr) , την οποία πρέπει να συμπληρώνετε και να την δίνετε στην φαρμακαποθήκη σας κατά την αγορά των φαρμάκων που χρειάζεται το φαρμακείο σας. 

Επίσης, ακολουθεί το εξώδικο του ΠΦΣ προς τον ΕΟΠΥΥ.ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΟΧΛΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μυλλέρου αρ. 1 και Αγησιλάου και εκπροσωπείται νόμιμα

ΠΡΟΣ

1/ Το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφόρο Κηφισίας αρ. 280 & Αγρινίου αρ. 3, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
 2/ Την Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος, που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, οδό Μπουμπουλίνας αρ. 5, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και
3/ Το νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων, που εδρεύει στην Αθήνα, οδό Βερανζέρου 34 και εκπροσωπείται νόμιμα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ και
Στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ως εκ της ιδιότητός του εδρεύει στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Αθήνα, στην οδό Αριστοτέλους αρ. 17 
-------------------------------------------------
Όπως καλώς γνωρίζετε σύμφωνα με το άρθ. 3 παρ. 3-4 της Αγορανομικής Διάταξης αριθ. ΔΥΓ 3 (α)/οικ. 97018 («Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων») προβλέπονται τα ακόλουθα:
«3. Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς οφείλουν να παρέχουν στα φαρμακεία, φαρμακεμπόρους και συνεταιρισμούς πίστωση, με την προϋπόθεση αναγραφής της στο τιμολόγιο πώλησης. Η παρεχόμενη πίστωση θα έχει διάρκειατουλάχιστον δύο μηνών.
4. Η δυνατότητα των ίδιων ποσοστών έκπτωσης και του χρόνου της πίστωσης, ισχύει και για τις φαρμακαποθήκες προς τα φαρμακεία με την προϋπόθεση αναγραφής στο τιμολόγιο πώλησης.»
Εκ της γραμματικής διατύπωσης της ως άνω παρ. 3 και της τελολογικής ερμηνείας της παρ. 4 συνάγεται αδιαμφισβήτητα η υποχρέωση όλων των χονδρεμπόρων (παρασκευαστών, εισαγωγέων, φαρμακεμπόρων, συνεταιρισμών κλπ) να παρέχουν τουλάχιστον 2μηνη πίστωση στα φαρμακεία-μέλη μας.
Εντούτοις, όπως πληροφορούμαστε, τα μέλη όλων υμών αρνούνται όλως παράνομα να συμμορφωθούν με την ως άνω νόμιμη υποχρέωσή τους, πιέζοντας αφόρητα την ήδη βαρύτατα πληγείσα ρευστότητα των μελών μας.
Επειδή η ισχύς των ως άνω κανονιστικών διατάξεων της Αγορανομικής Διάταξης αριθ. ΔΥΓ 3 (α)/οικ. 97018 δεν έχει ανασταλεί μέχρι σήμερα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και άρα αυτές βρίσκονται σε πλήρη ισχύ.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
Σας ΚΑΛΟΥΜΕ να κοινοποιήσετε στα μέλη σας την παρούσα και την υποχρέωσή τους να συμμορφωθούν με το νόμο και 
Σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι με βάση την από 26.11.2012 απόφαση του Συλλόγου μας εφ’ εξής τα μέλη μας για τις αγορές τους θα παραδίδουν στα μέλη ενός εκάστου εξ υμών κατ’ελάχιστο δίμηνες μεταχρονολογημένες επιταγές ή/και συναλλαγματικές με ημερομηνία λήξης δύο (2) μήνες από της παραδόσεως των εμπορευμάτων. 
Σε αντίθετη περίπτωση, ήτοι σε περίπτωση που τα μέλη σας αρνηθούν να παρέχουν πίστωση, κατά τα δεσμευτικώς οριζόμενα στις ως άνω οικείες διατάξεις, θα θεωρήσουμε ότι η συμπεριφορά σας εξομοιούται με άρνηση πωλήσεως και υπό συνθήκες ενδεχομένως συνιστά κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ότι θα προσφύγουμε επιδιώκοντας αποζημίωση κατά οιουδήποτε μέλους σας παραβιάζει τις οικείες διατάξεις για την υπαίτια και παράνομη ζημία που μας προκαλεί.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής, εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτούς στους οποίους απευθύνεται για να λάβουν γνώση και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτή στην έκθεση επίδοσης.
Αθήνα, 3.12.2012»

·      ΔΗΛΩΣΗ
«ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΟΥΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ          
    ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

                                Αθήνα______________2012

Κύριοι

Όπως καλώς γνωρίζετε σύμφωνα με το άρθ. 3 παρ. 3-4 της Αγορανομικής Διάταξης αριθ. ΔΥΓ 3 (α)/οικ. 97018 («Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων») προβλέπονται τα ακόλουθα:
«3. Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς οφείλουν να παρέχουν στα φαρμακεία, φαρμακεμπόρους και συνεταιρισμούς πίστωση, με την προϋπόθεση αναγραφής της στο τιμολόγιο πώλησης. Η παρεχόμενη πίστωση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο μηνών.
4. Η δυνατότητα των ίδιων ποσοστών έκπτωσης και του χρόνου της πίστωσης, ισχύει και για τις φαρμακαποθήκες προς τα φαρμακεία με την προϋπόθεση αναγραφής στο τιμολόγιο πώλησης.»

Η ισχύς των ως άνω κανονιστικών διατάξεων δεν έχει ανασταλεί μέχρι σήμερα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και άρα αυτές βρίσκονται σε πλήρη ισχύ.
Μετά ταύτα
Σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι με βάση την από 26.11.2012 απόφαση του Συλλόγου μας εφ’ εξής υποχρεούμεθα να σας παραδίδουμε για τις αγορές μας δίμηνες μεταχρονολογημένες επιταγές ή συναλλαγματικές λήξεως δύο μήνες μετά την παράδοση των εμπορευμάτων.  
Σε αντίθετη περίπτωση, ήτοι σε περίπτωση που αρνείστε να μας παρέχετε την πίστωση που ορίζει ο νόμος, η συμπεριφορά σας εξομοιούται με άρνηση πωλήσεως και υπό συνθήκες ενδεχομένως κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, περίπτωση για την οποία θα προσφύγουμε επιδιώκοντας αποζημίωση κατά οιουδήποτε μέλους σας παραβιάζει τις οικείες διατάξεις για την υπαίτια και παράνομη ζημία που μας προκαλεί.

ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
…………………………………………………….»

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.»εδρεύοντος εις την Αθήνα επί της Λεωφόρου Πειραιώς αρ. 134 και Αγαθημέρου, νομίμως εκπροσωπούμενου.
ΚΑΤΑ

Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» εδρεύοντος εις το Αμαρούσιο Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 39, νομίμως εκπροσωπούμενου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ

1. Εις το Υπουργείο Οικονομικών (Γραφείο Υπουργού).   
2. Εις το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Γραφείο Υπουργού).
3. Εις το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Γραφείο Υπουργού).

-------------------------------------------------------------

            Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και διαμαρτυρίες μας και τις αντίστοιχες δημόσιες διαβεβαιώσεις σας, συνεχίζετε να είστε απολύτως ασυνεπείς εις τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχετε αναλάβει δυνάμει της από 01.11.2011 συλλογικής συμβάσεως προμήθειας φαρμάκων.
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος επιθυμώντας να συνδράμει – εις το μέτρο των δυνατοτήτων των φαρμακοποιών μελών του – τους Έλληνες ασφαλισμένους που δοκιμάζονται από τη σοβούσα οικονομική κρίση, απεδέχθη εις τα μέσα Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους το υποβληθέν εκ μέρους σας χρονοδιάγραμμα πληρωμών πέραν των συμβατικών υποχρεώσεών σας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση όμως ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρείτο πιστά από εσάς. Με την εκπρόθεσμη καταβολή τμηματικώς, καίτοι τούτο δεν προβλέπεται σχετικώς εις τη μεταξύ μας Σύμβαση, των οφειλών σας, είχατε συνάμα δεσμευθεί δημοσίως ότι το χρονοδιάγραμμα πληρωμών θα τηρηθεί πιστά και απαρέγκλιτα και ότι θα εξευρεθεί λύση της χρηματοδότησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ούτως ώστε να μην ανακύπτει κάθε μήνα το αυτό πρόβλημα της μη καταβολής των οφειλών σας προς τα φαρμακεία.
Δυστυχώς, καίτοι έχουν παρέλθει δύο και πλέον μήνες από τότε, παρά τις δεσμεύσεις σας, το χρονοδιάγραμμα πληρωμών δεν τηρείται, και οι οφειλές σας συνεχίζονται να καταβάλλονται τμηματικά κι εκπροθέσμως ακόμη και σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, και «έναντι».
Κι όλα αυτά, όταν ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί εκ μέρους σας το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους φαρμακοποιούς των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2012.
            Η καθυστέρηση εις την εξόφληση των υποχρεώσεών σας είναι καθ’ όλα παράνομη και αντισυμβατική.
Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση δεν δύναται να συνεχισθεί άλλο.  
Είναι ανεπίτρεπτο να μην τηρείτε τις συμβατικές υποχρεώσεις σας με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει ο κάθε φαρμακοποιός πότε θα πληρωθεί από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για φάρμακα που έχει αγοράσει και ήδη πληρώσει εις τους προμηθευτές του και έχει κατόπιν διαθέσει δύο και τρεις μήνες πριν. Η παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά σας καθιστά αδύνατη για τον φαρμακοποιό την δυνατότητα να ρυθμίσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις πληρωμές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με αποτέλεσμα να καθίσταται μετέωρη και εν αμφιβόλω η επιβίωση του φαρμακείου του.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η μη καταβολή εκ μέρους σας των οφειλομένων προς τους φαρμακοποιούς, έχει οδηγήσει το σύνολο του κλάδου μας σε συνθήκες πλήρους οικονομικής ασφυξίας, παντελούς ελλείψεως ρευστότητας και σε αδυναμία λειτουργίας των φαρμακείων. Η παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά σας έχει προκαλέσει το παράδοξο να καλούμαστε να καταβάλουμε εις το Δημόσιο τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για τις συνταγές εκείνες, τις οποίες καθυστερείτε να μας πληρώσετε, καθώς επίσης και τον φόρο εισοδήματος για εισόδημα του παρελθόντος έτους, το οποίο ουδέποτε έχουμε λάβει.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι την οικονομική δυσπραγία μας επιτείνει το γεγονός ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες, παρά τη ρητή νομοθετική πρόβλεψη περί δίμηνης πίστωσης, παρανόμως απαιτούν από τους φαρμακοποιούς να εξοφλούν τις παραγγελίες των φαρμάκων είτε τις μετρητοίς – το πλέον σύνηθες – είτε το αργότερο εντός είκοσι τριάντα το πολύ ημερών, για τα δε φάρμακα υψηλού κόστους οι φαρμακευτικές εταιρείες απαιτούν να προβαίνουμε σε άμεση εξόφληση αυτών.
Κι ενώ γνωρίζετε πολύ καλά, ότι με την ανωτέρω περιγραφόμενη παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά σαςθέτετε σε ΑΜΕΣΟ κίνδυνο τους 9.000.000 ασφαλισμένους σας, αλλά και τη δημόσια υγεία, καθώς η έλλειψη ρευστότητας που αντιμετωπίζουμε και για την οποία είστε αποκλειστικώς υπεύθυνοι, έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη αδυναμία να προβούμε εις την προμήθεια των αναγκαίων φαρμάκων.
Κι ενώ γνωρίζετε πολύ καλά, ότι με τη στάση και τη συμπεριφορά σας προσπαθείτε να μετακυλήσετε το πρόβλημα από την παράνομη και αντισυμβατική μη καταβολή των οφειλών σας σε εμάς, ωθώντας μας σε σύγκρουση με τους ασφαλισμένους σας και κυρίως με τους πιο οικονομικά αδύναμους.
Κι ενώ ακόμη εκκρεμεί η καταβολή των οφειλών σας για το 2011 προς τα φαρμακεία παρά τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη.
Επειδή αρνούμενοι παρανόμως να εκπληρώσετε τις συμβατικές υποχρεώσεις σας, ωθείτε σε οικονομικό αφανισμό τα φαρμακεία και θέτετε σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
(Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας)
            Σας δηλώνουμε ότι είμαστε εις τη δυσάρεστη θέση να προβούμε νομίμως και συμβατικώς, με αποκλειστική υπαιτιότητά σας, εις την αναστολή – διακοπή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων προς τους ασφαλισμένους σας από την 26η Νοεμβρίου 2012, μέχρι την εξόφληση όλων των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα φαρμακεία, λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας των φαρμακοποιών – μελών να αγοράσουν – προμηθευτούν τα αναγκαία φάρμακα.
Επίσης, σας δηλώνουμε ότι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ως αντισυμβαλλόμενο μέρος της από 01.11.2011 συλλογικής συμβάσεως προμήθειας φαρμάκων, δεσμεύει αποκλειστικά και μόνο αυτός τα μέλη του, τόσο με την υπογραφή της συμβάσεως, όσο και κατά την διάρκεια της εκτελέσεως αυτής. Έτσι, η από 21.11.2012 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. περί αναστολής – διακοπής της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων προς τους ασφαλισμένους σας από την 26η Νοεμβρίου 2012, δεσμεύει νομίμως και συμβατικώς τόσο όλους τους φαρμακοποιούς – μέλη του, όσο και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο της ως άνω Συμβάσεως, οι όροι της δεσμεύουν αυτοδικαίως όλους τους φαρμακοποιούς που διατηρούν φαρμακείο. Συνεπώς, κατά την εφαρμογή της ως άνω συλλογικής Σύμβασης, οι φαρμακοποιοί δεν εκπροσωπούνται ατομικά έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αλλά μόνο δια του Π.Φ.Σ.
Για το λόγο αυτό, εις την περίπτωση που κάποιος φαρμακοποιός από την 26η Νοεμβρίου 2012 και για το διάστημα που θα διαρκέσει η αναστολή – διακοπή, προβεί σε εκτέλεση συνταγών ασφαλισμένου σας, χορηγώντας επί πιστώσει τα αναγραφόμενα εις τη συνταγή φάρμακα, κατά παράβαση της σχετικής αποφάσεως του Π.Φ.Σ., ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποχρεούται να μην προβεί εις την καταβολή της αξίας των συνταγών που εκτελέστηκαν κατά το διάστημα της αποφασισθείσης από τον Π.Φ.Σ. αναστολής – διακοπής. Επίσης,  ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποχρεούται να μην προβεί εις την διευκόλυνση παντί τρόπω των φαρμακοποιών που δεν συμμορφώνονται με την ως άνω απόφαση του Π.Φ.Σ.  
Τέλος, με την παρούσα δηλώνουμε άμα, ότι σε περίπτωση που δεν τηρήσετε όσα αναφέρονται ανωτέρω, είστε αποκλειστικώς και μόνο Σεις υπεύθυνοι απέναντι εις το Νόμο.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς ον αύτη απευθύνεται προς γνώσιν του και για κάθε νόμιμη συνέπεια αντιγράφοντας παράλληλα ολόκληρη εις την επιδοτήρια έκθεση.
            Επικολλήθηκε ένσημο Τ.Π.Δ.Α. 1,17 €.
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: