Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Τι περιλαμβάνει το νέο μνημόνιο για φαρμακεία-υγεία


2.9 Εκσυγχρονισμός του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης
Η Κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί τη συνολική μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας, με στόχο την
σταθεροποίηση των δημόσιων δαπανών για την υγεία στο ή κάτω του 6,  τοις εκατό του ΑΕΠ,
διατηρώντας παράλληλα την καθολική πρόσβαση και βελτιώνοντας την ποιότητα της περίθαλψης. Τα
μέτρα πολιτικής περιλαμβάνουν τη μείωση της κατακερματισμένης δομής διακυβέρνησης,  την
ενίσχυση και την ενοποίηση του δικτύου της πρωτοβάθμιας περίθαλψης,  τον εξορθολογισμό του
δικτύου νοσοκομείων, ενίσχυση των κεντρικών προμηθειών και την ανάπτυξη μιας ισχυρής υποδομής
παρακολούθησης, αξιολόγησης και e-health.
Τα μέτρα του προγράμματος στοχεύουν στην επίτευξη εξοικονόμησης κατά την αγορά  (σε
δεδουλευμένη βάση) των εξωνοσοκομειακών φαρμάκων περίπου 1 δισ. ευρώ το 2012 σε σύγκριση με
το 2011 και να φτάσει δαπάνη ύψους περίπου 2,440 δισ. ευρώ το 2013 (σε δεδουλευμένη βάση). Ο
στόχος είναι η δημόσια δαπάνη για εξωνοσοκομειακά φάρμακα να περιέλθει σε περίπου 1 τοις εκατό
του ΑΕΠ,  δηλαδή περίπου 2  δισ.  ευρώ  (σύμφωνα με τον μέσο όρο της ΕΕ)  το 2014.  Το σύνολο
(εξωνοσοκομειακά και ενδονοσοκομειακά) της δημόσιας δαπάνης για φαρμακευτικά προϊόντα δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 τοις εκατό το 2013 και το 1,3 τοις εκατό το 2014.
2.9.1 Διακυβέρνηση
a. Πριν από την εκταμίευση προκειμένου να ενισχυθεί η διακυβέρνηση του συστήματος υγείας,
να βελτιωθεί η συνοχή της πολιτικής για την υγεία,  να περιοριστεί ο κατακερματισμός της
αγοράς των υπηρεσιών υγείας και να μειωθεί το διοικητικό κόστος,  η κυβέρνηση
ολοκληρώνει την συγκέντρωση όλων των σχετικών με την υγεία διαδικασιών λήψης
αποφάσεων και ευθυνών  (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας),  υπό το
Υπουργείο Υγείας με τη ένταξη όλων των ταμείων ασφάλισης υγείας, χωρίς εξαίρεση, στον
ΕΟΠΥΥ.
1. Από τον Ιανουάριο του 2013, οι υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης θα πρέπει να
αγοράζονται απευθείας από τον ΕΟΠΥΥ μέσω προοπτικών προϋπολογισμών με βάση
τη διαδικασία κοστολόγησης των KEN-DRGs (όπου το κόστος μισθοδοσίας, πρέπει
τουλάχιστον να αναφερθεί).
2. Ο ΕΟΠΥΥ εξασφαλίζει ότι ο αριθμός των φυσικών προσώπων / γιατρών σε σύγκριση
με τον Ιούνιο του 2012 μειώνεται τουλάχιστον κατά 10%  μέχρι το Δεκέμβριο του
2012, και κατά ένα περαιτέρω 10% το 2013.
2.9.2 Έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης
Για την επίτευξη του 1 δισ.  ευρώ μείωσης της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης το 2012
και την προσέγγιση του 1 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2014, η κυβέρνηση εντείνει τις προσπάθειές της, και
αναπτύσσει περαιτέρω το σύνολο των κινήτρων και υποχρεώσεων για όλους τους συμμετέχοντες στην
αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων  (συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών,  χονδρεμπόρων,
φαρμακείων, γιατρών και ασθενών) για την προώθηση της χρήσης των γενόσημων φαρμάκων.
2.9.2.1 Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την επίτευξη των γενικών στόχων
α. Πριν από την εκταμίευση, η Κυβέρνηση:
ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

27
a. Υιοθετεί νομοθεσία που ενεργοποιεί έκτακτα εναλλακτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων πχ
γενικών μειώσεων στις τιμές ή στο εισιτήριο εισόδου στη θετική λίστα) αν,  για οποιοδήποτε
λόγο, ο μηχανισμός claw-back δεν καταστεί επαρκής για να επιτευχθεί ο στόχος. Αυτά τα μέτρα
θα παράσχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα σε εξοικονομήσεις.
b. Θέτει, μέσω Υπουργικής Απόφασης, το νέο όριο για το μηχανισμό claw-back του 2013, στη
βάση των προαναφερθέντων στόχων (2,44 δις για εξωνοσοκομειακή δαπάνη)
1. Η κυβέρνηση αναθεωρεί τη διάρθρωση των συμμετοχών για τα φάρμακα
προκειμένου να απαλλάξει συμμετοχής μόνο έναν περιορισμένο αριθμό φαρμάκων
που σχετίζονται με συγκεκριμένες θεραπευτικές αγωγές (Q4-2012)
2.9.2.2 Τιμολόγηση φαρμάκων
Πριν από την εκταμίευση, η Κυβέρνηση καταργεί την ισχύουσα διάταξη του νόμου
που εμποδίζει τη συλλογή της έκπτωσης (rebate)  από τα φαρμακεία σε περίπτωση
καθυστερήσεων στις πληρωμές από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ.
Επιπρόσθετα, η Κυβέρνηση:
1. Αναθεωρεί προς τα κάτω τις τιμές των φαρμάκων, με βάση τις 3 χώρες της ΕΕ με τις
χαμηλότερες τιμές. Επιπλέον, η κυβέρνηση επανατιμολογεί τα φάρμακα που αυτή τη
στιγμή είναι φθηνότερα των 10  ευρώ,  μεταξύ άλλων και με επιβολή μιας μείωσης
κατά 10% στις τιμές αυτών των φαρμάκων (τριμηνιαία επικαιροποίηση της λίστας
τιμών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία Συμβουλίου 89/105/EEC – η
επόμενη λίστα τιμών θα δημοσιευθεί μέχρι το Δεκέμβριο 2012)
2. Eφαρμόζει έναν αυτόματο μηχανισμό ανάκτησης (claw-back) (κάθε έξι μήνες) προς
παρασκευαστές φαρμάκων που εγγυάται ότι η εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική
δαπάνη  (προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ)  δεν υπερβαίνει τους προαναφερθέντες
στόχους (Συνεχής)
3. Παρουσιάζει μια έκθεση εφαρμογής σχετικά με τον αντίκτυπο των νέων περιθωρίων
κέρδους των φαρμακείων μέχρι το Q1-2013 και την κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. Εάν αποδειχθεί ότι με αυτό το νέο μοντέλο για τον
υπολογισμό των περιθωρίων κέρδους δεν επιτυγχάνεται το αναμενόμενο αποτέλεσμα
της μείωσης των περιθωρίων κέρδους σε 15%, το φθίνον περιθώριο θα αναθεωρηθεί
περαιτέρω.
4. Εξασφαλίζει ότι ο ΕΟΠΥΥ διαπραγματεύεται μια έκπτωση 5%  μέσω συμφωνιών
όγκου-τιμής σε φάρμακα (200 φάρμακα) (συνεχής για το 2013 και 2014)
5. Επεκτείνει την εφαρμογή της έκπτωσης (rebate) 5% από τις φαρμακευτικές εταιρείες
(που υφίσταται για τα φάρμακα που τιμολογούνται σε νοσοκομειακή τιμή) και σε όλα
τα προϊόντα που πωλούνται σ τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (νομοθέτηση μέχρι το Q4
2012)
28
2.9.2.3 Συνταγογράφηση και παρακολούθηση
Πριν από την εκταμίευση, Η Κυβέρνηση αναθεωρεί τον τιμοκατάλογο και τη θετική λίστα
των φαρμάκων που καλύπτονται, ιδιαίτερα αποζημιώνοντας μόνο τις οικονομικά αποδοτικές
συσκευασίες για χρόνιες παθήσεις,  μετακινώντας φάρμακα από τη θετική λίστα στην
αρνητική λίστα και στη λίστα ΜΗΣΥΦΑ και εισάγοντας το σύστημα τιμών αναφοράς που
αναπτύχθηκε από τον ΕΟΦ. Οι λίστες αυτές πρέπει να επικαιροποιούνται τουλάχιστο δυο
φορές το χρόνο.
Η Κυβέρνηση θα:
1. Επεκτείνει την ισχύουσα ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε όλους γιατρούς, κέντρα υγείας και
νοσοκομεία.  Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση καθίσταται υποχρεωτική και πρέπει να
περιλαμβάνει τουλάχιστον το 90  τοις εκατό όλων των ιατρικών πράξεων που καλύπτονται
από δημόσιους πόρους  (φάρμακα,  παραπομπές,  διαγνωστικές εξετάσεις,  χειρουργικές
επεμβάσεις)  σε εξωνοσοκομειακές εγκαταστάσεις και τους παρόχους που είναι
συμβεβλημένοι με τον EOPYY  και τα άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. (Q4-2012)  Η
επέκταση στις υποδομές του ΕΣΥ θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το Q2-2013.
2. Εφαρμόσει το σύστημα (API)  σύμφωνα με το οποίο τα φαρμακεία θα καταχωρούν
ηλεκτρονικά τις όποιες εναπομείνασες χειρόγραφες συνταγές γιατρών, μέσα στην εφαρμογή
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που αναπτύχθηκε από την ΗΔΙΚΑ (Q4-2012)
3. Συνεχίσει να δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης /  πρωτόκολλα για
γιατρούς,  δίδοντας προτεραιότητα στα πιο ακριβά και/ή στα πλέον χρησιμοποιούμενα
φάρμακα, και τις καθιστά υποχρεωτικές (συνεχής)
4. Επιβάλλει την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών συνταγογράφησης μέσω του
συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. (Q2-2013)
5. Αναπτύσσει περαιτέρω τις δυνατότητες παρακολούθησης και ελέγχου της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης με την εισαγωγή φίλτρων ICD-10  και SPC  στο σύστημα ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης (Q2-2013)
6. Συντάσσει αναλυτικές μηνιαίες εκθέσεις ελέγχου για τη χρήση της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης στις εγκαταστάσεις του ΕΣΥ και από τους συμβεβλημένους με τον
ΕΟΠΥΥ παρόχους. Αυτές οι εκθέσεις κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  την ΕΚΤ
και το ΔΝΤ (Συνεχής)
7. Συνεχίζει να παρέχει μια τακτική αξιολόγηση των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω του
συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. (Συνεχής)
8. Δημοσιεύει λεπτομερείς τριμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τις συνταγές και δαπάνες φαρμάκων
που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τον όγκο και την αξία των φαρμάκων,  τη χρήση
γενόσημων και εκτός πατέντας φαρμάκων, καθώς και σχετικά με την έκπτωση που έλαβε από
τα φαρμακεία και από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Αυτές οι εκθέσεις κοινοποιούνται στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. (Τριμηνιαία ενημέρωση)
9. Παράσχει λεπτομερή αναφορά για την ατομική συνταγογραφική συμπεριφορά κάθε γιατρού
συγκριτικά με το μέσο όρο των συγκρίσιμων  (ειδικότητα,  φόρτος εργασίας σε όρους
ασθενών)  γιατρών  (και οι δύο στο ΕΣΥ συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και άλλα ταμεία
29
υγείας μέχρι να συγχωνευτούν)  και ειδοποιεί όταν παραβιάζει τις κατευθυντήριες γραμμές
συνταγογράφησης.  Αυτή η αναπληροφόρηση παρέχεται τουλάχιστον κάθε μήνα και μια
ετήσια έκθεση δημοσιεύεται που καλύπτει: 1)  τον όγκο και την αξία της συνταγογράφησης
του γιατρού σε σχέση με τους συναδέλφους του και σε σύγκριση με τις κατευθυντήριες
γραμμές συνταγογράφησης 2) Τη συνταγογράφηση γενόσημων φαρμάκων έναντι επώνυμων
και φαρμάκων υπό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και 3)  τη συνταγογράφηση αντιβιοτικών.
(Συνεχής)
10. Επιβάλλει κυρώσεις και ποινές,  ως συνέχεια της αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων για
ανάρμοστη συμπεριφορά,  της σύγκρουσης συμφερόντων στη συνταγογραφική συμπεριφορά
και της μη συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης του ΕΟΦ
(Συνεχής)
11. Επιλέξει έναν αριθμό από τα πιο ακριβά φάρμακα που επί του παρόντος πωλούνται στα
φαρμακεία, προκειμένου να πωλούνται στα νοσοκομεία και στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (Q4-
2012)
12. Εφαρμόσει ένα μηχανισμό περιορισμού της συνταγογράφησης εκτός ενδείξεων (Q4-2012)
2.9.2.4 Αύξηση της χρήσης των γενοσήμων φαρμάκων
Πριν από την εκταμίευση, η Κυβέρνηση:
a. Καθιστά υποχρεωτική για τους γιατρούς τη συνταγογράφηση με βάση κοινόχρηστη διεθνή
ονομασία  (ΙΝΝ)  για τη δραστική ουσία,  χωρίς να υπάρχει καμία αναφορά σε οποιαδήποτε
εμπορική ονομασία επί της συνταγής. Αυτό αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση στον
τομέα της υγείας.  Για να αποφευχθεί ωστόσο κάθε ενδεχόμενος κίνδυνος για την
υγεία του ασθενών, συνταγογράφηση με χρήση της εμπορικής ονομασίας θα πρέπει
να επιτρέπεται σε περιορισμένες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Το μερίδιο
των συνταγών με χρήση εμπορικής ονομασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του
συνόλου των συνταγών για κάθε γιατρό και ο γιατρός θα πρέπει να παράσχει τη
σχετική αιτιολόγηση σε κάθε περίπτωση.  Ένας αυστηρός έλεγχος της
συνταγογράφησης του κάθε γιατρού λαμβάνει χώρα μέσω του συστήματος
παρακολούθησης της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης,  με τη χρήση μηχανισμών
προειδοποίησης για κάθε γιατρό για το πότε το επίπεδο συνταγογράφησης με χρήση
εμπορικής ονομασίας πλησιάζει το όριο.  Πριν από την εκταμίευση,  μια υπουργική
απόφαση θα καθορίζει ρητά τις εξαιρέσεις στη συνταγογράφηση με βάση το ΙΝΝ, η
οποία πρέπει να καλύπτει μια πολύ περιορισμένη ομάδα προϊόντων (π.χ.  για
περιορισμένο αριθμό θεραπευτικών ενδείξεων)  και περιπτώσεις όπου υπάρχουν
γνωστές ευαισθησίες των ασθενών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες
πρακτικές.
b. Επιβάλλει την υποκατάσταση από τα φαρμακεία των συνταγογραφούμενων φαρμάκων με το
προϊόν ίδιας δραστικής ουσίας που έχει τη χαμηλότερη τιμή στην κατηγορία αναφοράς
(υποχρεωτική «υποκατάσταση από γενόσημο»
30
Η Κυβέρνηση επιπροσθέτως:
1. Αυξάνει το μερίδιο των γενοσήμων φαρμάκων προκειμένου να φτάσει στο 35%  του
συνολικού όγκου φαρμάκων που πωλούνται στα φαρμακεία μέχρι το τέλος του 2012 και 60%
μέχρι το τέλος του 2013. Αυτό πρόκειται να επιτευχθεί μέσω:
i. Του καθορισμού της ανώτατης τιμής του γενόσημου στο 40 τοις εκατό της τιμής που είχε
το φάρμακο προέλευσης με την ίδια δραστική ουσία,  κατά το χρόνο της λήξης του
πατέντου του  (περίοδος αποκλειστικότητας).  Μετά από αυτή την πρώτη μείωση,  αφού
λήξει η περίοδος αποκλειστικότητας,  περαιτέρω μειώσεις επιτυγχάνονται μέσω
«εξωτερικής» τιμολόγησης αναφοράς με βάση τις τρεις χώρες της ΕΕ με τις χαμηλότερες
τιμές. Αυτό θα γίνει,  επίσης, με τη σύνδεση των προϊόντων εκτός πατέντου  (όταν λήγει
περίοδος αποκλειστικότητας)  με το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και τον προσδιορισμό της τιμής του γενόσημου στο 80% της προς τα
κάτω αναθεωρηθείσας τιμής του εκτός πατέντου φαρμάκου.  Περαιτέρω μειώσεις
επιτυγχάνονται μέσω «εξωτερικής» τιμολόγησης αναφοράς με βάση τις τρεις χώρες της ΕΕ
με τις χαμηλότερες τιμές.  Οι παρασκευαστές έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν
χαμηλότερες τιμές,  επιτρέποντας έτσι την αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά.
(Συνεχής)
ii. Της αυτόματης μείωσης της μέγιστης τιμής των φαρμάκων προέλευσης όταν το πατέντο
τους  (περίοδος αποκλειστικότητας)  λήγει («εκτός πατέντου»  επώνυμα φάρμακα)  στο 50
τοις εκατό της τιμής που είχαν κατά τη στιγμή της λήξης του πατέντου. Περαιτέρω μείωση
θα επιτευχθεί με τη σύνδεση των εκτός πατέντου φαρμάκων με το μέσο όρο των τριών
χαμηλότερων τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  περιοδικά αναθεωρητέων με τον
τιμοκατάλογο.  Οι παραγωγοί μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές,  επιτρέποντας
έτσι την αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά. (Συνεχής)
iii. Της δημιουργίας συνθηκών δυναμικού ανταγωνισμού στην αγορά των γενόσημων
φαρμάκων μέσω της μείωσης των τιμών τους τουλάχιστον κατά 10  τοις εκατό επί της
μέγιστης τιμής για κάθε νέο παραγωγό γενόσημων που εισέρχεται στην αγορά. (Q4-2012)
iv. Της εισαγωγής  (ΕΟΠΥΥ)  πρόσθετων κινήτρων και μηχανισμών,  συμπεριλαμβανομένου
ενός συστήματος ποσοστώσεων συνταγογράφησης για τους γιατρούς,  ώστε να
εξασφαλιστεί η υποκατάσταση από γενόσημα (Q4-2012)
v. Της απόφασης σχετικά με την κάλυψη φαρμάκων πρόσφατα κατοχυρωμένων με πατέντο
(δηλαδή νέων μορίων), με βάση αντικειμενικά, αυστηρά ιατρικά και κριτήρια οικονομικής
αποδοτικότητας και, έως ότου να υπάρξει η δυνατότητα στο εσωτερικό, στηριζόμενη στις
βέλτιστες πρακτικές health technology assessment  της σχέσης κόστους και
αποτελεσματικότητας τους, όπως πραγματοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη, με ταυτόχρονη
συμμόρφωση με την οδηγία 89/105/EEC. (Συνεχής)
vi. Της εξαίρεσης από τη λίστα των αποζημιούμενων φαρμάκων αυτών που δεν είναι
αποτελεσματικά ή οικονομικά αποδοτικά με βάση αντικειμενικά κριτήρια (Συνεχής)
2. Θα λάβει περαιτέρω μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον το 50  τοις εκατό του όγκου των
φαρμάκων που χρησιμοποιούνται από τα δημόσια νοσοκομεία αποτελείται από γενόσημα φάρμακα,
με τιμή κατώτερη από τα αντίστοιχα επώνυμα προϊόντα και φάρμακα εκτός πατέντας. (Συνεχής)
3.  Καθιστά υποχρεωτικό για όλα τα δημόσια νοσοκομεία να προμηθεύονται τουλάχιστον 2/3  των
φαρμακευτικών προϊόντων με βάση τη δραστική ουσία,  χρησιμοποιώντας τις κεντρικές διαδικασίες
προσφορών που αναπτύχθηκαν από την ΕΠΥ και επιβάλλοντας τη συμμόρφωση με θεραπευτικά
πρωτόκολλα και οδηγίες συνταγογράφησης. (Q4-2012) ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
31
4. Υιοθετεί, μαζί με τις φαρμακευτικές εταιρείες και τους γιατρούς έναν κώδικα καλής συμπεριφοράς
(ηθικούς κανόνες και πρότυπα) σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμακευτικής βιομηχανίας,
γιατρών,  ασθενών,  φαρμακείων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.  Ο κώδικας αυτός θα επιβάλει
κατευθυντήριες γραμμές και περιορισμούς στις δραστηριότητες προώθησης των εκπροσώπων της
φαρμακευτικής βιομηχανίας και θα απαγορεύει οποιαδήποτε άμεση  (χρηματική ή μη χρηματική)
χορηγία συγκεκριμένων γιατρών  (χορηγία θα πρέπει να αποδοθεί μέσω μιας κοινής και διαφανούς
μεθόδου απονομής), με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. (Q4-2012)
5. Επιταχύνει τις διοικητικές και νομικές διαδικασίες, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την
είσοδο φθηνότερων γενόσημων φαρμάκων στην αγορά. (Q4-2012)
2.9.3 Αναθεώρηση των ιατρικών υπηρεσιών από παρόχους συμβεβλημένους με
τον ΕΟΠΥΥ
Πριν από την εκταμίευση,  προκειμένου να βελτιωθεί η τρέχουσα οικονομική κατάσταση του
ΕΟΠΥΥ και να εξασφαλιστεί ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι πλησιέστερα σε ένα
ισοσκελισμένο προϋπολογισμό το 2012 και το 2013, ένα σύνολο μέτρων πρόκειται να εφαρμοστεί
που περιλαμβάνει:
i. περιορισμό του πακέτου παροχών
ii. αύξηση του επιμερισμού του κόστους για ιδιωτική περίθαλψη
iii. διαπραγμάτευση συμφωνιών όγκου-τιμής και αναθεώρηση των συμφωνιών για τη
σύνθεση/είδος περιστατικών των ιδιωτικών παρόχων.
iv. αναθεώρηση των τιμών για έναν αριθμό διαγνωστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών
φυσιοθεραπείας που ανατίθενται από τον EOPYY  σε ιδιωτικούς παρόχους με στόχο τη
μείωση των σχετικών δαπανών κατά τουλάχιστον 80 εκατομμύρια ευρώ το 2013.
v. Εισαγωγή ενός συστήματος τιμών αναφοράς για την κάλυψη του κόστους ιατρικών
συσκευών.
vi. Σταδιακή αύξηση των εισφορών που καταβάλλονται από ασφαλισμένους του ΟΓΑ
προκειμένου να συγκλίνουν στο μέσο όρο εκείνων που καταβάλλονται από άλλους
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
1.  Η Κυβέρνηση ξεκινά τη δημοσίευση τριμηνιαίας έκθεσης για τη συνταγογράφηση και τις
δαπάνες των διαγνωστικών εξετάσεων (τριμηνιαίες αναθεωρήσεις – επόμενη έκθεση Q4-2012)
2.9.4 Παροχές υπηρεσιών από το ΕΣΥ
2.9.4.1 Αναδιοργάνωση και διοίκηση του τομέα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Η Κυβέρνηση:
1. Υλοποιεί το σχέδιο για την αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση,  όπως ορίζεται στο Νόμο 4052 /
Μάρτιος 2012 με στόχο τη μείωση των υφιστάμενων αδυναμιών, αξιοποιώντας οικονομίες κλίμακας
και φάσματος, και τη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης των ασθενών, συμβάλλοντας έτσι στην
καλύτερη ευθυγράμμιση με την Οδηγία 2003/88/EΕ.  Αυτό σημαίνει μείωση του λειτουργικού
κόστους των νοσοκομείων κατά 8 τοις εκατό το 2012 και ένα επιπλέον 5% το 2013 και ουσιαστική
32
μείωση των κλινών,  όπως θεσμοθετήθηκε με την ΥΑ 1681/Β (28-7-2011).  Αυτό πρόκειται να
επιτευχθεί μέσω:
i. αύξησης της κινητικότητας του προσωπικού υγείας  (συμπεριλαμβανομένων των ιατρών)
εντός και μεταξύ των εγκαταστάσεων και των περιφερειών υγείας.
ii. ρύθμισης της παροχής δημόσιας νοσηλείας εντός και μεταξύ των νοσοκομείων,  εντός της
ίδιας περιοχής και υγειονομικής περιφέρειας.
iii. αναθεώρησης της δραστηριότητας των μικρών νοσοκομείων προς την κατεύθυνση
εξειδίκευσης σε τομείς όπως η αποκατάσταση,  η θεραπεία του καρκίνου ή η
ανακουφιστική/τελική φροντίδα ανάλογα με την περίπτωση
iv. αναθεώρησης των επειγόντων περιστατικών και εφημεριών
v. βελτιστοποίησης και εξισορρόπησης της κατανομής του βαρέως ιατρικού εξοπλισμού  (π.χ.
σαρωτές, εγκαταστάσεις ακτινοθεραπείας, κλπ.) με βάση τις ανάγκες.
vi. μείωσης των διοικητικών δαπανών, ιδίως με την κατάργηση των θέσεων των υποδιοικητών
vii. μείωσης του κόστους με εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών,  όπως υπηρεσίες πληροφορικής,
υπηρεσίες εργαστηρίου και το κόστος υπηρεσιών του νοσοκομείου  (π.χ.  υπηρεσίες
καθαρισμού).
2. Εκπονεί μια ετήσια έκθεση που συγκρίνει τις επιδόσεις των νοσοκομείων με βάση ένα καθορισμένο
σύνολο δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης (Συνεχής)
3. Επικαιροποιεί σε ετήσια βάση μια έκθεση σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους για το σύνολο του
τομέα της υγείας και τη χρησιμοποιεί ως εργαλείο για τον προγραμματισμό διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού. (Συνεχής)
2.9.4.2 Λογιστικός έλεγχος, πληροφορική και συστήματα παρακολούθησης
Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι:
1.  Ορίζονται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκομεία και όλα τα νοσοκομεία υιοθετούν
μητρώα δεσμεύσεων (Q4-2012)
2. Ο ΕΟΠΥΥ δημοσιεύει μια μηνιαία έκθεση με ανάλυση και περιγραφή λεπτομερών στοιχείων
για τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης με χρονική υστέρηση τριών εβδομάδων μετά το τέλος
του αντίστοιχου μήνα.  Η έκθεση αυτή θα καταστήσει δυνατή τη λεπτομερέστερη
παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού,  συμπεριλαμβάνοντας τόσο δεσμεύσεις
δαπανών/αγορές (σε δεδουλευμένη βάση μέχρι Δεκέμβριο 2012) όσο και πραγματικές πληρωμές
(σε ταμειακή βάση). Η έκθεση επίσης θα (1) περιγράφει τις επιδόσεις σχετικά με την εκτέλεση
του προϋπολογισμού και τη συσσώρευση καθυστερούμενων οφειλών,  και (2)  προτείνει
διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. (Συνεχής)
3. Επιπλέον μέτρα λαμβάνονται προκειμένου να βελτιωθεί η λογιστική,  η τήρηση βιβλίων για
προμήθειες ιατρικού υλικού και τα συστήματα χρέωσης, μέσω:
i. Εισαγωγής συστημάτων αναλυτικής κοστολόγησης (Συνεχής)
ii. Τακτικής ετήσιας δημοσίευσης ισολογισμών όλων των νοσοκομείων. (Q2-2013)
33
iii. Εισαγωγής ενιαίου συστήματος κωδικοποίησης για τις ιατρικές προμήθειες που
αναπτύχθηκε από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας  (ΕΠΥ)  και το Εθνικό Κέντρο
Ιατρικής Τεχνολογίας  (ΕΚΕΒΥΛ)  και τη χρήση του συστήματος observe.net  για την
παρακολούθηση των προμηθειών και τη χρήση διαγωνισμών για ιατρικές προμήθειες.
(Συνεχής)
iv. Εισαγωγής πρακτικών εφοδιαστικής για τη διαχείριση εισερχόμενων στα νοσοκομεία
και τη διαχείριση αποθεμάτων (Q4-2013)
v. Έγκαιρης τιμολόγησης,  δηλαδή το αργότερο 2  μήνες,  του πλήρους κόστους της
θεραπείας  (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μισθοδοσίας προσωπικού)  προς άλλες
χώρες της ΕΕ και φορείς ιδιωτικής ασφάλισης υγείας για την θεραπεία /  νοσηλεία
υπηκόων / κατοίκων άλλων χωρών (Q4-2012)
vi. Επιβολής της συλλογής της συμμετοχής των ασθενών και της εφαρμογής μηχανισμών
για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την εξάλειψη άτυπων πληρωμών στα
νοσοκομεία. (Συνεχής)
4.  Η ΕΛΣΤΑΤ αρχίζει να παρέχει στοιχεία δαπανών,  σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων της
Eurostat, του ΟΟΣΑ και του ΠΟΥ, δηλ. σύμφωνα με το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (άσκηση
μέσω κοινού ερωτηματολογίου). (Q4-2012)
5.  Το πρόγραμμα μηχανοργάνωσης των νοσοκομείων επιτρέπει τη μέτρηση της οικονομικών
δεδομένων και δεδομένων δραστηριότητας σε νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας.  Επιπλέον,  ο
Υπουργός Υγείας ορίζει ένα βασικό σύνολο δεδομένων που δεν αφορούν δαπάνες (π.χ. δείκτες
δραστηριότητας), σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων της Eurostat, του ΟΟΣΑ και του ΠΟΥ, που
θα λαμβάνει υπόψη του τη μελλοντική έκδοση των σχημάτων DRG (διαγνωστικά
συσχετιζόμενες ομάδες) στα νοσοκομεία. (Συνεχής)
6. Η Κυβέρνηση αρχίζει να αναπτύσσει ένα σύστημα ηλεκτρονικών αρχείων ασθενών (Q1-2013)
7. Σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, η Κυβέρνηση, με τεχνική βοήθεια από εμπειρογνώμονες από
όλη την ΕΕ, εξακολουθεί να εφαρμόζει πιλοτικά ένα σύνολο DRGs, προκειμένου να αναπτύξει
ένα σύγχρονο σύστημα κοστολόγησης για νοσοκομεία και τη σύναψη συμβάσεων  (στη βάση
μελλοντικών συμβάσεων-μπλοκ μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΕΣΥ)  Τα DRGs  συμπεριλαμβάνουν
αναλυτικά στοιχεία για το κόστος του προσωπικού. (Συνεχής)
8.  Θα γίνει μια ανάλυση σχετικά με το πώς τα λογιστικά συστήματα των νοσοκομείων
ενσωματώνουν τα DRGs  σε επίπεδο νοσοκομείου,  εν όψει μελλοντικών αναφορών κόστους
βασιζομένων στη δραστηριότητα, και πληρωμών στα νοσοκομεία βασιζομένων σε προοπτικούς
προϋπολογισμούς. (Q4-2012)

Δεν υπάρχουν σχόλια: