Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Γαργάρα και επισήμως η προσφυγή για το αναδρομικό rebate !!!


NOMIKEΣ  ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (ΑΘΗΝΑ 19/2/2013)
Οι παρεμβάσεις  του Π.Φ.Σ. σε θέματα μείζονος σημασίας για την πορεία του κλάδου,  όπως π.χ. τη λειτουργία φαρμακείων και καταστημάτων παραφαρμακευτικών ειδών, ή τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ γίνονται δεκτές από την Πολιτεία, η οποία μέσω του Υπουργείου Υγείας, υιοθετεί πλήρως τις θέσεις του Π.Φ.Σ. ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Πιο συγκεκριμένα με το υπ΄αριθμ. Δ.Υ.Γ.3(β) / ΓΠ 10131/11-2-2013 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας προς το Υπουργείο Εξωτερικών – Ειδική Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι « ….η άποψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου επί του θέματος είναι να κατατεθούν στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων οι επισυναπτόμενες έγγραφες παρατηρήσεις του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου…» (Υπόθεση C-497/12. Λειτουργία φαρμακείων και καταστημάτων παραφαρμακευτικών ειδών).
Επίσης με το υπ΄αριθμ Δ.Υ.Γ3(β)/ΓΠ13686/11-2-2013 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας προς το Υπουργείο Εξωτερικών –Ειδική Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι σχετικά με την «υπόθεση 4180/12/COMP EU –PILOT . Νόμιμη λειτουργία των φαρμακείων που συστάθηκαν και λειτουργούν από φορέα κοινωνικής ασφάλισης» διαβιβάζουν το σχετικό έγγραφο του Π.Φ.Σ. ότι το θέμα αφορά την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ακόμη ο Π.Φ.Σ. έχει προσφύγει στο ΣτΕ και για τις ακόλουθες υποθέσεις:


- Παρεμβάσεις επί αιτήσεων ακυρώσεων που έχουν ασκηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα πληθυσμιακά κριτήρια αδειοδότησης των Φαρμακείων. Επί των αιτήσεων αυτών εξεδόθη προσφάτως σειρά αντιστοίχων αποφάσεων της επταμελούς συνθέσεως του Δ΄ Τμήματος του Δικαστηρίου (Σ.τ.Ε. 2533/2011 κ.ά.), που κρίνουν τη συνταγματικότητα των πληθυσμιακών κριτηρίων και συντάσσονται με τις παρεμβάσεις του Π.Φ.Σ. Οι ως άνω υποθέσεις παραπέμφθηκαν στην Ολομέλεια του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου, εκκρεμεί δε ο προσδιορισμός δικασίμου.
- Αίτηση ακυρώσεως κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3(β)/Γ.Π.οικ. 109282/07.10.2011 Αποφάσεως του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Λειτουργία των φαρμακείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31)» (ΦΕΚ τ. Β΄ αριθμ. 2251/10.10.2011) (υπόθεση Ωραρίου λειτουργίας Φαρμακείων).
- Αίτηση ακυρώσεως κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3(β)/Γ.Π.οικ. 124531/09.11.2011 «ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ» του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3(β)/Γ.Π.οικ. 109282/07.10.2011 Υπουργικής Απόφασης «Λειτουργία των φαρμακείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31)»] (υπόθεση Ωραρίου λειτουργίας Φαρμακείων).
- Αίτηση ακυρώσεως κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ31/1344/14.04.2011 Απόφασης του Διοικητή του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (ίδρυση Φαρμακείων Ι.Κ.Α.).
- Αίτηση ακυρώσεως Π.Φ.Σ. κατά της υπ’ αριθμ. Φ80000/οικ.11385/1394/30.04.2010 κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί εγκρίσεως καταλόγου χορηγουμένων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Φ.Ε.Κ. τ. Β΄ αριθμ. 569/30.04.2010) (υπόθεση αναγραφής «στερείται»).
- Παρέμβαση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αιτήσεως ακυρώσεως του Φαρμακοποιού Α.Β.(υπόθεση νομιμότητας ανάκλησης άδειας λειτουργίας Φαρμακείου ενόψει χορήγησης αναστολής εκτελέσεως της ποινής). Η υπόθεση παραπέμφθηκε κατόπιν αποφάσεως της επταμελούς συνθέσεως του Δ΄ Τμήματος του Δικαστηρίου, που συντάσσεται με τις απόψεις του Π.Φ.Σ., στην Ολομέλεια αυτού.
- Παρεμβάσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αιτήσεων ακυρώσεως που άσκησαν ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας για την ακύρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Φ.42000/14734/532/22.07.2008 «Διαδικασία και τρόπος απόδοσης του οφειλόμενου ποσού από τις φαρμακευτικές εταιρείες στους δικαιούχους ασφαλιστικούς οργανισμούς και στους ασφαλισμένους του Δημοσίου (Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου – ΟΠΑΔ) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3408/2005» (υπόθεση επιστροφής 4%).
- Αίτηση ακυρώσεως του Π.Φ.Σ. κατά αποφάσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης για την ίδρυση Φαρμακείων σε ιδιωτικές κλινικές.
- Αίτηση ακυρώσεως του Π.Φ.Σ. κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3(β)/Γ.Π. 104277/01.10.2010 αποφάσεως του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Αποδοχή προσφυγής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “Γ. Μ…»
- Αίτηση ακυρώσεως κατά της τεκμαιρόμενης από την άπρακτη πάροδο τριμήνου άρνησης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να κάνει δεκτό αίτημα του Π.Φ.Σ. για την ανάκληση των πράξεών του που αφορούν το «Στρατιωτικό Φαρμακείο» και τα «υποκαταστήματά» του καθώς και τη διακοπή λειτουργίας τους.
- Αίτηση ακυρώσεως κατά της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/ Γ.Π.151509/19.12.2008 ΚΥΑ «Καθορισμός φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, που χορηγούνται βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του νόμου 3457/2006» (ΦΕΚ Β΄ 2717/31.12.2008) (φάρμακα υψηλού κόστους).

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: