Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

ΕΕ: Να επιτραπεί από την Ελλάδα η παράλληλη εξαγωγή φαρμάκων

Nα άρει τα εμπόδια στο εμπόριο για την παράλληλη εξαγωγή φαρμάκων, ζήτησε σήμερα από την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στις ελληνικές αρχές, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έθεσε εμπόδια στην εξαγωγή φαρμάκων, στερώντας έτσι από τους δυνητικούς εξαγωγείς προϊόντων τα οφέλη της παράλληλης εξαγωγής.

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, οι χονδρέμποροι μπορούν να εξάγουν φάρμακα στο εξωτερικό, μόνον εφόσον έχουν αγοράσει τα φάρμακα που προορίζονται για εξαγωγή, απευθείας από φαρμακευτικές εταιρείες.

Η εξαγωγή φαρμάκων δεν επιτρέπεται εάν τα έχουν αγοράσει από άλλους χονδρεμπόρους.

Επίσης, οι φαρμακαποθήκες που εξάγουν φάρμακα απαγορεύεται να διαμεσολαβούν για εξαγωγές άλλων φαρμακαποθηκών. Αυτοί οι χονδρέμποροι μπορούν να διαμεσολαβούν για την πώληση των εν λόγω φαρμάκων στο εσωτερικό της Ελλάδας, αλλά, κατά τη διαμεσολάβηση αυτή, δεν μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα αυτά.

Επομένως, κατά την Επιτροπή, ο εν λόγω περιορισμός που έχει επιβάλει η Ελλάδα έχει ανάλογη επίπτωση με ποσοτικό περιορισμό των εξαγωγών, γεγονός που εισάγει διακρίσεις.

Η Επιτροπή τονίζει ότι τα κράτη- μέλη μπορούν να επιβάλλουν ορισμένες υποχρεώσεις στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας και τους διανομείς φαρμάκων, ανάλογες προς τον επιδιωκόμενο στόχο προστασίας της δημόσιας υγείας, π.χ. για την εξασφάλιση του κατάλληλου και αδιάλειπτου εφοδιασμού της αγοράς του κράτους- μέλους με φάρμακα. Εάν ένας περιορισμός είναι ανάλογος με τον στόχο της προστασίας της δημόσιας υγείας, είναι συμβατός με τους κανόνες της ΕΕ.

Ωστόσο, εάν υπερβαίνει ό,τι είναι αναγκαίο για την εξασφάλιση του αδιάλειπτου εφοδιασμού, αποτελεί αδικαιολόγητο μέτρο ανάλογης επίπτωσης με ποσοτικό περιορισμό σε εξαγωγές.

Η Ελλάδα πρέπει να απαντήσει στην Επιτροπή, εντός δύο μηνών, για τα μέτρα που έλαβε ώστε να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις της και αν δεν το πράξει, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.
Έθνος

Δεν υπάρχουν σχόλια: