Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Δια χειρός ταχυδρόμου !!!


29/4/2013
Απαγορεύεται η πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό φαρμάκων που 

χορηγούνται με ιατρική συνταγή ή που αποζημιώνονται από τους φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης. Για τα λοιπά φάρμακα επιτρέπεται η πώληση εξ 
αποστάσεως στο κοινό μέσω των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, 
μόνο από νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία. 
Η έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, καθώς και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της, θα καθορισθεί με νεότερη όμοια 
Υπουργική απόφαση μετά την καθιέρωση και την εναρμόνιση της λειτουργίας 
του κοινού λογότυπου για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 85γ της Οδηγίας 2011/62/ΕΕ. 
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΝΔΘ-8ΒΦ στο άρθρο 116 

ή ΦΕΚ 1049Β/29-4-2013Δεν υπάρχουν σχόλια: