Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2013

To 50% του Μαΐου στη διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 90.500.000,00 ευρώ (ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οικ. έτους 2013 στους παρακάτω Κ.Α.Ε. : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
Κ.Α.Ε. 
0672.00 
0674.00 
ΠΟΣΟ 
87.500.000,00 
3.000.000,00 

Δεν υπάρχουν σχόλια: