Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

Επιτόπιο πρόστιμο 1.000 ευρώ για μη έκδοση αποδείξεων

 Του Σπύρου Δημητρέλη
Επιτόπιο πρόστιμο, εν είδει τροχαίας παράβασης, θα επιβάλλεται σε όσες επιχειρήσεις συλλαμβάνονται να μην εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.

Το πρόστιμο θα είναι ύψους τουλάχιστον 1.000 ευρώ, ενώ στις περιπτώσεις που η αξία της συναλλαγής για την οποία δεν εκδόθηκε το παραστατικό είναι μεγαλύτερη των 1.000 ευρώ το πρόστιμο θα είναι διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. 

Το πρόστιμο θα πρέπει να εξοφληθεί σε είκοσι ημέρες. Τα πρόστιμα θα μπορεί να επιβάλλει και η οικονομική αστυνομία.

Η σχετική διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή σε νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει ως εξής:

«7. Όποιος δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς τις προβλεπόμενες από το άρθρο 7 του ν.4093/2012 ( ΄ 222) αποδείξεις λιανικών συναλλαγών τιμωρείται, πέραν των λοιπών προβλεπόμενων κυρώσεων, με διοικητικό πρόστιμο 1.000,00 Ευρώ  η αξία της συναλλαγής, για την οποία δεν εκδόθηκε ή εκδόθηκε ανακριβώς η απόδειξη προκύπτει ότι υπερβαίνει το ποσό των 1.000,00 ευρώ τότε επιβάλλεται πρόστιμο στο διπλάσιο της αξίας αυτής.

8. Το πρόστιμο της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται επί τόπου από το όργανο που διαπίστωσε την παράβαση. ια την επιβολή του προστίμου συντάσσεται έκθεση βεβαίωσης φορολογικής παράβασης και επιβολής προστίμου σε τρία αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα επιδίδεται στον παραβάτη. Το πρόστιμο καταβάλλεται, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την επιβολή του, σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση μη καταβολής, το πρόστιμο βεβαιώνεται ταμειακώς από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του παραβάτη και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. αρμόδια όργανα για την εφαρμογή της παραγράφου 7 και της παρούσας παραγράφου καθίστανται τα ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Οικονομικών και το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής αστυνομίας. Ο τύπος του ως άνω εντύπου και η διαδικασία βεβαίωσης, επιβολής και είσπραξης του ανωτέρω διοικητικού προστίμου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.”.»


Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: