Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

ΕΟΠΥΥ ΤΕΛΟΣ. Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΣΤΙΣ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΗ.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για αξιολόγηση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) στο πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
ορίζουμε ως μέλη αυτής τους κατωτέρω : 
 
1. Πελοπίδα Καλλίρη του Ιωάννη, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας, με
Α.Δ.Τ. ΑΒ 612371 ως Συντονιστή
2. Παύλο Θεοδωράκη του Νικολάου, Πρόεδρο της Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 229037 ως τακτικό μέλος
3. Κωνσταντίνο Μαυρίκη του Παναγιώτη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, 
που υπηρετεί στη Δ/νση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας, με Α.Δ.Τ. Φ 043607, ως τακτικό μέλος
4. Ιωάννη Βαφειάδη του Νικολάου, Γενικό Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού
και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με Α.Δ.Τ. ΑΒ 799142, ως
τακτικό μέλος
5. Χρήστο Πέτρου του Χαράλαμπου, Προϊστάμενο Δ/νσης Διοίκησης
Ανθρώπινου Δυναμικού Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με Α.Δ.Τ. ΑΙ 118303, ως τακτικό μέλος
6. Τρύφωνα Καββαθά του Αλεξάνδρου, Ειδικό Επιθεωρητή ΓΕΔΔ, με Α.Δ.Τ. ΑΚ
554869, ως τακτικό μέλος
7. Ιωάννα Τηραϊδή του Αθανασίου, Επιθεωρητή – Ελεγκτή Σ.Ε.Ε.Δ., με Α.Δ.Τ. 
ΑΙ 139472, ως τακτικό μέλος
ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΘ-03Υ3
8. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο του Δημητρίου, Συνεργάτη του Yπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με Α.Δ.Τ. ΑΚ
106292, ως τακτικό μέλος. 
Β. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η ανάπτυξη μεταρρυθμιστικών προτάσεων για 
την αναδιάρθρωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των 
μονάδων υγείας. 
Γ. Η θητεία των μελών της Ομάδας Εργασίας λήγει με την ολοκλήρωση του έργου
της και την κατάθεση Έκθεσης Αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις 6.12.2013. 
Δ. Τα μέλη της Ομάδα Εργασίας δεν αμείβονται. 
Ε. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B1%CE%A4%CE%98-03%CE%A5

Δεν υπάρχουν σχόλια: