Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

ΦΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

  Όπως σας έχουμε ενημερώσει, οφείλουμε να εκδώσουμε πιστωτικά τιμολόγια με
ημερομηνία 31-12-2013 για τις κρατήσεις του ΕΟΠΥΥ που αφορούν το έτος 2013 και
οι οποίες μας έχουν γνωστοποιηθεί με εκκαθαριστικό από τον ΕΟΠΥΥ.
Για την έκδοση των πιστωτικών τιμολογίων, ακολουθούμε τις εξής οδηγίες:Για το ποσό που μας έχει γνωστοποιηθεί ως rebate το ΦΠΑ τίθεται επί του ποσού
αυτού που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό, χωρίς προηγούμενη αποφορολόγηση.
Επί του πιστωτικού ως περιγραφή θα αναφέρεται το εξής :
«παρακράτηση rebate για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34
του ν.3918/2011 και με την βεβαίωση του ΕΟΠΥΥ».
Αντιθέτως για τα ποσά που αναφέρονται ως «έκπτωση επί τιμολογίου» και «περικοπές
συνταγών» απαιτείται πριν την τοποθέτηση του ΦΠΑ να γίνει αποφορολόγηση των
ποσών αυτών και επ’ αυτών να τοποθετηθεί το ΦΠΑ.
Επί του πιστωτικού ως περιγραφή θα αναφέρεται το εξής :
«παρακράτηση ως έκπτωση επί τιμολογίου και/ή περικοπές συνταγών, ανάλογα με
τα όσα αναφέρονται στην βεβαίωση του ΕΟΠΥΥ.
Τα πιστωτικά τιμολόγια θα τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο, ο οποίος στο
εξωτερικό του θα αναφέρει τη φράση «πιστωτικά τιμολόγια ΕΟΠΥΥ», θα φέρει την
σφραγίδα του φαρμακείου, και τον κωδικό του Φ.Σ.Α..
Τα πιστωτικά τιμολόγια θα πρέπει να εκδοθούν έγκαιρα και να κατατεθούν στον
Σύλλογο, ώστε να ενημερωθούν τα λογιστικά βιβλία του φαρμακείου για το ΦΠΑ
που περιέχουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: