Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 
Χωρίς αποτέλεσμα έληξε η τρίωρη συνάντηση της αντιπροσωπείας του ΠΦΣ με τον Υπουργό Ανάπτυξης Κώστα Χατζηδάκη. Οπως τόνισε ο πρόεδρος του ΠΦΣ Κυριάκος Θεοδοσιάδης διαπιστώθηκε πλήρης διάσταση απόψεων. "Ο κ. Χατζηδάκης αντιμετωπίζει το φάρμακο ως οποιοδήποτε εμπόρευμα .Η δική μας άποψη είναι ότι τα φαρμακα, είτε αποζημιώνονται είτε όχι απο τον ΕΟΠΥΥ, είτε συνταγογραφούνται είτε όχι, είναι φάρμακα" Στα φάρμακα δεν ισχύει το λαϊκό ρητό "ολίγον έγκυος" είπε ο πρόεδρος του ΠΦΣ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ ?
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:048:0001:0010:el:PDF
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ :
3) Πολλές πληρωμές στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των
οικονομικών φορέων ή μεταξύ των οικονομικών φορέων
και των δημόσιων αρχών γίνονται αργότερα από την ημερο­
μηνία που έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση ή που καθορίζεται
στους γενικούς εμπορικούς όρους. Παρά το γεγονός ότι τα
αγαθά έχουν παραδοθεί ή οι υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί,
πολλά από τα αντίστοιχα τιμολόγια πληρώνονται πολύ αργό­
τερα από την προθεσμία τους. Αυτού του είδους οι καθυ­
στερήσεις πληρωμών επηρεάζουν αρνητικά τη ρευστότητα
και περιπλέκουν τη χρηματοοικονομική διαχείριση των επι­
χειρήσεων. Επηρεάζουν, επίσης, την ανταγωνιστικότητα και
την αποδοτικότητά τους, όταν ο πιστωτής υποχρεώνεται να
ζητήσει εξωτερική χρηματοδότηση λόγω των καθυστερήσεων
πληρωμών. Ο κίνδυνος αρνητικών επιπτώσεων αυξάνεται
κατά πολύ σε περιόδους οικονομικής κάμψης, όταν η πρό­
σβαση σε χρηματοδότηση είναι δυσκολότερη.

(9) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να διέπει όλες τις εμπορικές
συναλλαγές, ανεξαρτήτως του εάν αυτές διενεργούνται
μεταξύ ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχει­
ρήσεων και δημόσιων αρχών, δεδομένου ότι οι δημόσιες
αρχές προβαίνουν σε σημαντικό όγκο πληρωμών προς τις
επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, θα πρέπει επίσης να διέπει
όλες τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κύριων αναδόχων
και των προμηθευτών και υπεργολάβων τους.
(25) Ιδιαίτερη ανησυχία σε σχέση με την καθυστέρηση πληρωμής
προκαλεί η κατάσταση των υπηρεσιών υγείας σε μεγάλο
αριθμό κρατών μελών. Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλ­
ψης, ως θεμελιώδες συστατικό μέρος της κοινωνικής υποδο­
μής στην Ευρώπη, υποχρεώνονται συχνά να προσαρμόζουν
τις ιδιαίτερες ατομικές ανάγκες στα οικονομικά τους, δεδο­
μένου ότι η Ευρώπη γηράζει δημογραφικά, οι προσδοκίες
αυξάνονται και η ιατρική προοδεύει. Όλα τα συστήματα
έχουν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της κατά προτεραι­
ότητα προώθησης της υγειονομικής μέριμνας κατά τρόπο
που να εξισορροπεί τις ανάγκες των επιμέρους ασθενών με
τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους. Τα κράτη μέλη θα
πρέπει να είναι συνεπώς σε θέση να δίνουν στους δημόσιους
φορείς παροχής ιατρικής μέριμνας τη δυνατότητα κάποιας
ευελιξίας όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
τους. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να
μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να παρατείνουν τη
συμβατική προθεσμία σε 60 ημερολογιακές ημέρες το πολύ.
Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζουν ότι οι πληρωμές
στον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης θα γίνονται εντός
των συμβατικών προθεσμιών πληρωμής.