Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ RΕΒΑΤΕ

Σας κοινοποιούμε την παρακάτω ενημέρωση απο την Διεύθυνησh  Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ που αφορά τις παρακρατήσεις rebate:


Αξιότιμοι κ.κ.,

Σας ενημερώνουμε ότι κατά  τη διαδικασία πληρωμής του Μαρτίου 2014 που κρατήθηκε το rebate του Φεβρουαρίου 2014  δεν κρατήθηκε rebate από 5.500 φαρμακεία καθόλου ενώ και σ’ αυτά που κρατήθηκε υπολογίστηκε μόνο από τα τιμολόγια φαρμάκων.


Το rebate Φεβρουαρίου επανυπολογίστηκε για όλα τα φαρμακεία και οι διαφορές παρακρατήθηκαν με την πληρωμή του Απριλίου 2014.

Λεπτομερής ανάλυση για κάθε φαρμακείο υπάρχει στα ενημερωτικά σημειώματα της τελευταίας πληρωμής που θα είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία από αύριο (ΣΣ σήμερα Πέμπτη) το πρωί στο web site του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ.

Με εκτίμηση,  

Διεύθυνση Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ

Νέες ρυθμίσεις στις αδειοδοτήσεις φαρμακείων και συστεγάσεις

Αιτιολογική Έκθεση
Με τα άρθρα 216, 217 και 218, 219 και 220 πραγματοποιείται ο εκσυγχρονισμός, η επικαιροποίηση και ρύθμιση με ενιαίο τρόπο της υποβολής των αιτήσεων από τον αιτούντα φαρμακοποιό για την άδεια ίδρυσης νέου φαρμακείου, συστέγασης φαρμακείων, καθώς και για την άδεια λειτουργίας φαρμακείου. Αρμόδια υπηρεσία στο εξής είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει την έδρα του το φαρμακείο.
ΑΡΘΡΟ 216H παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής:
• «1. H άδεια ίδρυσης φαρμακείου χορηγείται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου, με απόφαση του Αρμοδίου Περιφερειάρχη και κοινοποιείται στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο.»
• Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 προστίθεται εδάφιο ε ως εξής:
«ε) τα ανωτέρω δικαιολογητικά για την ίδρυση φαρμακείου μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου. Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, η κατάθεση των τελευταίων γίνεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου. »
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 η φράση « με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη» αντικαθίσταται ως εξής: « με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη».• Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 καταργείται.
• Με απόφαση του υπουργού Υγείας δύνανται να τροποποιούνται το παράρτημα Α και το παράρτημα Β του Π.Δ. 84/2001 (Α’ 70).
ΑΡΘΡΟ 217
• Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 1963/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι άδειες ιδρύσεως του φαρμακείου χορηγούνται ως εξής:
Το μήνα Ιανουάριο και Ιούνιο εκάστου έτους, οι Περιφερειακές Ενότητες της χώρας θα αναρτούν στο διαδίκτυο τις υπάρχουσες, κατά την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και 31 Μαΐου του ίδιου έτους αντίστοιχα, κενές θέσεις φαρμακείου που θα προέρχονται, είτε από την επίσημη απογραφή του πληθυσμού του κράτους, είτε λόγω μη πλήρωσής τους κατά τη διάρκεια του έτους (μέχρι 31 Δεκεμβρίου- 31 Μαΐου αντίστοιχα), είτε δημιουργήθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο (θάνατος φαρμακοποιού, παραίτηση, συνταξιοδότηση).
• Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου και Ιουλίου αντίστοιχα, θα υποβάλλονται οι αιτήσεις (μία αίτηση ανά Περιφερειακή Ενότητα), των εχόντων τα κατά το νόμο προσόντα υποψηφίων φαρμακοποιών, για τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου.
• Οι υποβληθείσες αιτήσεις θα κρίνονται από την Περιφερειακή Ενότητα εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1963/1991.
• Οι φαρμακοποιοί οι οποίοι δεν τηρούν την ως άνω διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα στερούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για τα επόμενα τρία (3) έτη.».
ΑΡΘΡΟ 218
To άρθρο 5 του ν. 5607/1932 (Α’ 300) τροποποιείται ως εξής:
«ΑΡΘΡΟ 5• Οι αιτήσεις για την άδεια ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου. Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλλει την αίτηση ηλεκτρονικά, η κατάθεση της τελευταίας γίνεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου.
• Ο αιτών φαρμακοποιός οφείλει εντός μηνός από τη υποβολή της αίτησης να υποβάλει στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου, ηλεκτρονικά ή σε περίπτωση αδυναμίας του ιδιοχείρως, τα προβλεπόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ. »
ΑΡΘΡΟ 219
• Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 1963/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τη χορήγηση της κατά το άρθρο 9 του ν. 5607/1932 (ΦΕΚ 300 Α΄) άδειας λειτουργίας φαρμακείου, πρέπει να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά, είτε ιδιοχείρως, από τον αιτούντα στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου μαζί με την σχετική αίτηση για επιθεώρηση του καταστήματος, όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο, τα εξής δικαιολογητικά:
Α) 1) Βεβαίωση Ιδιώτη Μηχανικού σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α΄) στην οποία να διαφαίνεται ο μοναδικός αριθμός ακινήτου που καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα της ταυτότητας του κτιρίου.
Γίνονται δεκτές βεβαιώσεις που πιστοποιούν ότι ΔΕΝ υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές. Για τους χώρους που έχουν τακτοποιηθεί για δεδομένη χρήση καταστήματος, για ορισμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης Νομοθεσίας περί αυθαιρέτων χρήσεων, η ισχύς της αντίστοιχης χρήσης ως καταστήματος έχει διάρκεια την οριζόμενη από την εν λόγω Νομοθεσία.
2) Βεβαίωση Ιδιώτη Μηχανικού σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α΄), στην οποία θα αποτυπώνονται, τα καθαρά εμβαδά (τετραγωνικά μέτρα) των χώρων κύριας χρήσης και των λοιπών βοηθητικών χώρων (π.χ. τουαλέτας, αποθήκης, εργαστηρίου κλπ) συνοδευόμενη από τα ακόλουθα:
α) Θεωρημένο Αντίγραφο της ?δειας Οικοδομής του Κτιρίου,
β) Κάτοψη του Καταστήματος, το οποίο προορίζεται για φαρμακείο, υπογεγραμμένη από Ιδιώτη Μηχανικό, στην οποία θα αποτυπώνονται τα καθαρά εμβαδά (τετραγωνικά μέτρα) των χώρων κύριας χρήσης και των λοιπών βοηθητικών χώρων και
γ) Τομή του καταστήματος, υπογεγραμμένη από Ιδιώτη Μηχανικό, όπου θα αποτυπώνεται το καθαρό ύψος του.
3Αντίγραφο συμφωνητικού μισθώσεως από τον αιτούντα φαρμακοποιό του καταστήματος, όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο, ή πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο για τους ιδιοκτήτες φαρμακοποιούς».
4) Βεβαίωση της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή πυροσβεστικά μέσα»
• Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Νόμου 1963/1991 καταργείται.
ΑΡΘΡΟ 220
• Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του ν. 1963/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη της έδρας των συστεγαζόμενων φαρμακείων δύναται να επιτραπεί η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα περισσοτέρων του ενός (1) υπό ίδρυση φαρμακείων (και μέχρι τέσσερις (4) άδειες ίδρυσης στα πληθυσμιακά κριτήρια διαφορετικών φαρμακοποιών), εφ’ όσον χωροταξικά δεν παρακωλύεται η εξυπηρέτηση του κοινού και δεν έχει δηλωθεί στο συγκεκριμένο κατάστημα η λειτουργία νεοϊδρυόμενου φαρμακείου ή η μεταφορά φαρμακείου που ήδη λειτουργεί σε άλλη θέση. Στην περίπτωση αυτή η ολοκλήρωση της ιδρύσεως του φαρμακείου με τη λήψη άδειας λειτουργίας και η πραγματοποίηση της μεταφοράς πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, αν δε παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η δηλωθείσα ίδρυση και η μεταφορά δεν αποτελούν κώλυμα για την έγκριση της αιτούμενης συστεγάσεως. Ομοίως μπορεί να επιτραπεί η συστέγαση φαρμακείων υπό ίδρυση με λειτουργούντα φαρμακεία, καθώς και λειτουργούντων φαρμακείων μεταξύ τους (και μέχρι τέσσερις (4) άδειες ίδρυσης στα πληθυσμιακά κριτήρια διαφορετικών φαρμακοποιών).
Επίσης επιτρέπεται η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα φαρμακαποθηκών υπό ίδρυση ή λειτουργουσών και υπό ίδρυση φαρμακαποθηκών ή και λειτουργουσών μεταξύ τους (και μέχρι τρεις (3) άδειες ίδρυσης στα πληθυσμιακά κριτήρια διαφορετικών φαρμακαποθηκών)».
http://www.farmakeutikoskosmos.gr

Αυτές είναι οι 123 εξετάσεις που σταματά να καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ

Στην απενεργοποίηση από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης συγκεκριμένων κωδικών εξετάσεων που αφορούν τουλάχιστον οκτώ ειδικότητες, προχώρησε ο ΕΟΠΥΥ, με στόχο τον εξορθολογισμό του συστήματος αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων.
Έπειτα από μελέτη του σχετικού καταλόγου κωδικοποίησης, ο οργανισμός «έβγαλε» από το σύστημα κωδικούς εξετάσεων, για τις οποίες έχει παρατηρηθεί ότι υπήρχαν συχνά διπλές καταχωρήσεις της ίδιας εξέτασης, κάποιες περιλαμβάνονται σε άλλες εξετάσεις, άλλες είναι παρωχημένες και δεν χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη ιατρική πράξη, ενώ αρκετές περιλαμβάνονται στην ιατρική επίσκεψη και δεν τιμολογούνται μεμονωμένα.
Η απόφαση του ΕΟΠΥΥ στηρίχθηκε στο πόρισμα πενταμελούς επιτροπής, που συστάθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Ιατρών Βιοπαθολόγων- Κυτταρολόγων- Παθολογοανατόμων.
Επίσης, παρατηρήσεις και προτάσεις έγιναν και από επιστημονικές εταιρείες (Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών και Καρδιολόγων Ελλάδας, Ωτορινολαρρυγγολογική εταιρεία, Οφθαλμολογική εταιρεία, Ενδοκρινολογική εταιρεία, Νευρολογική εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας).
Οι πρωτοβουλίες του ΕΟΠΥΥ για τον εξορθολογισμό του πλαισίου αποζημίωσης διαγνωστικών εξετάσεων με την εισαγωγή κανόνων και οδηγιών θα συνεχιστούν, όπως ενημερώνει ο οργανισμός.
Οι διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο δεν θα αποζημιώνονται στο εξής, καθώς έχουν ήδη εξαιρεθεί από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
Οι εξετάσεις που δεν καλύπτονται πλέον είναι οι εξής:

Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

Απίστευτο : Οι κυβερνητικοί μεθοδεύουν την ανάδειξη του νέου ΔΣ του ΠΦΣ για να περνάν τα μέτρα πιο εύκολα. Ο απερχόμενος πρόεδρος κάνει τα πάντα για να παραμείνει στη θέση του μοιράζοντας αντιπροεδρίες!!!

  Έχουμε την βάσιμη υποψία οτι η επικύρωση των εκλογών του ΠΦΣ είναι θέμα ωρών. Μολις κατατεθηκε,σε σχεδιο Νομου για το Ογκολογικο Νοσοκομειο των Αγ.Αναργυρων, τροπολογια περι αυξησης του αριθμου των αντιπροεδρων του Πανελληνιου,απο 2 σε 3...

Αυτο διοτι :.."ο ΠΦΣ εναι ΝΠΔΔ και ειναι επιφορτισμενος με ενα σημαντικο και πολυπλευρο εργο.Για να υπαρχει καλυτερος συντονισμος και πληρεστερη επιβλεψη του ασκουμενου εργου..."

Ωστε ετσι λοιπον; Εφτασαν σε τετοιο βαθμο καταντιας;Τα φαρμακεια οδευουν στην καταστροφη και το μονο τους ενδιαφερον ειναι το μοιρασμα του πλιατσικου πανω απο τα πτωματα των φαρμακοποιων; Μεχρι που θα φτασει η κατηφορα, η αναξιοπρεπεια, η χωρις αρχες και πισω απο κλειστες πορτες, ασκηση πολιτικης; Λησμονω βεβαια οτι τους χρησιμοποιουν για να εχουν τους δικους τους ανθρωπους για να κα κανουν την "βρωμικη" δουλεια στον χωρο. Αμοιβεται λοιπον η προσφορα τους...

Στο κατω κατω τι αξια εχει η θεση ενος αντιπροεδρου μπροστα στο αντιτιμο. Στο κλεισιμο δηλαδη 6000 φαρμακειων...


ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ!!!


Συναδελφοι Αντισταθειτε!!!


Η ΕΜΕΙΣ Η ΑΥΤΟΙ!!!


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Ψάχνοντας…νέα κόλπα για το πλαφόν στα φάρμακα! Προς αναζήτηση άλλου «κόφτη» ο Μ.Βορίδης

Προς αναζήτηση νέου πλαφόν στα φάρμακα βρίσκεται ο υπουργός Υγείας Μάκης Βορίδης μετά το …χαστούκι που ήρθε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) που δεν επιτρέπει την εφαρμογή περιορισμών στη συνταγογράφηση.
Της Δήμητρας Ευθυμιάδου
Νέα …κόλπα ψάχνει ο Μάκης Βορίδης για να συγκρατήσει τη φαρμακευτική δαπάνη μετά την απόφαση του ΣτΕ που του…έκοψε τα πόδια καθώς δεν επιτρέπει περιορισμούς στη συνταγοργάφηση για λόγους δημόσιας υγείας.

Η απόφαση του ΣτΕ που δικαίωσε το Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) η οποίος προσέφυγε στη δικαιοσύνη, έφερε τα πάνω κάτω στην οδό Αριστοτέλους.

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Νεώτερες οδηγίες για τη κατάθεση συνταγών από τον ΦΣΘ

1. Όλες οι συνταγές φαρμάκων και ΦΥΚ (δείτε ΕΔΩ τη λίστα των ΦΥΚ) των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (μαζί με τα τυχόν επισυναπτόμενα δικαιολογητικά της κάθε συνταγής όπως: ιατρικές βεβαιώσεις ή γνωματεύσεις, σελίδες πρόσθετων ταινιών γνησιότητας, λοιπά δικαιολογητικά χορήγησης) ταξινομούνται και αριθμούνται ανά ημέρα, και καταχωρούνται στη νέα κατάσταση υποβολής που έχει υποδείξει η ΚΜΕΣ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ). Για τις οδηγίες συμπλήρωσης της συγκεντρωτικής κατάστασης πατήστεΕΔΩ
Στο τέλος του μήνα, χωρίζονται σε δύο ματσάκια, ένα με όσες εκτελέστηκαν ηλεκτρονικά και ένα με όσες έχουν εκτελεστεί χειρόγραφα (πράσινες και ηλεκτρονικές που εκτελέστηκαν χειρόγραφα).
Οι συνταγές με τα εμβόλια-ορούς-παράγωγα αίματος που εκτελούνται από 1-2-2014 και μετά, εκτελούνται και αριθμούνται χωριστά, κατατάσσονται σε ξεχωριστό πακέτο στο λογαριασμό του φαρμακείου. Για την δαπάνη των προϊόντων αυτών θα εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο (χρειάζονται και δύο φωτοαντίγραφα του τιμολογίου με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή).
Οι συνταγές ανασφαλίστων πολιτών κατατάσσονται σε ξεχωριστό πακέτο και μπαίνουν στον ίδιο φάκελο του φαρμακείου μαζί με τις υπόλοιπες συνταγές του ΕΟΠΥΥ. Δεν απαιτείται ξεχωριστός φάκελος και δεν απαιτείται η υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης γι' αυτές τις συνταγές. Απαιτείται η έκδοση ξεχωριστού τιμολογίου (χρειάζονται και δύο φωτοαντίγραφα του τιμολογίου με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή). Οι συνταγές αυτής της κατηγορίας δεν διαχωρίζονται σε φάρμακα και εμβόλια και τιμολογούνται όλες μαζί στο ίδιο τιμολόγιο. Από τους δικαιούχους γίνεται η παρακράτηση της νόμιμης συμμετοχής αλλά και του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή σύμφωνα με όσα προβλέπονται και για τους ασφαλισμένους του οργανισμού.
Τα παραπεμπτικά αναλωσίμων διαβήτη, γραμμένα αποκλειστικά στο πρότυπο που μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ (για τα επιπλέον κουπόνια ΕΔΩ), καταχωρούνται και αριθμούνται ξεχωριστά από τις συνταγές φαρμάκων. Οδηγίες για την υποβολή των αναλωσίμων μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ. Τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο μέσα στη σακούλα με τις συνταγές και εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο προς τον ΕΟΠΥΥ (χρειάζονται και δύο φωτοαντίγραφα του τιμολογίου με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή). Επιπρόσθετα, από 1/5/2013, τα παραπεμπτικά πρέπει να είναι καταχωρημένα στην εφαρμογή e-dapy (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ).

DEALERS ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ...

Στις 15-7-2014 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1276 απόφαση του Υπουργού Υγείας κ.Βορίδη, με θέμα «καθορισμός ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων».
Τρείς μέρες μετά, στις 18-7-2014 αναρτήθηκε στο διαδίκτυο νέα απόφασή του, με
θέμα «τήρηση ορίων δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων».
Από τα δύο αυτά έγγραφα φαίνεται ότι ο νέος Υπουργός Υγείας, τελεί υπό σύγχυση και εφόσον ο ίδιος δεν ανήκει στον Υγειονομικό χώρο, η ευθύνη πέφτει σε όλους τους υπόλοιπους «συμβούλους» του που δεν μπορούν να του εξηγήσουν ότι το φάρμακο δεν είναι προϊόν για πειραματισμούς και για οικονομικές παλινδρομήσεις.
Με την πρώτη απόφασή του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ :
• οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον ασθενή για κάθε συνταγή συγκεκριμένης δραστικής ουσίας χωριστά το φάρμακο με την χαμηλότερη τιμή και το ποσοστό συμμετοχής που αντιστοιχεί σε αυτό
• αν ο ασθενής επιλέξει ακριβότερο φάρμακο πληρώνει την διαφορά και υπογράφει για αυτό πάνω στη συνταγή, ο ΕΟΠΥΥ ελέγχει σε μηνιαία βάση όλες τις συνταγές και προβαίνει σε κυρώσεις εναντίον των φαρμακοποιών που παραβιάζουν τα ανωτέρω και
• γνωστοποιεί την πρόθεση του Υπουργείου για την αύξηση της διάθεσης των γενοσήμων στην Ελληνική αγορά.
Με την νέα εγκύκλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο ο Υπουργός Υγείας, αναφέρει ότι :
• εφόσον ο ιατρός υποδείξει γενόσημο φάρμακο κατά την συνταγογράφηση, δεν επιτρέπεται η χορήγηση μη γενοσήμου από το φαρμακείο.

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

ΟΣΦΕ: Συνεχίζονται οι χαριστικές πράξεις υπέρ της φαρμακοβιομηχανίας

  Με αφορμή τις πρόσφατες διατάξεις σχετικά με την τιμολόγηση φαρμάκων αλλά και την αναπροσαρμογή των ποσοστών κέρδους φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος εξέδωσε το παρακάτω δελτίο τύπου:

1. Με έκπληξη και χωρίς ουδεμία συζήτηση, κάποιοι "άγνωστοι" (;) κύκλοι του Υπουργείου, κατήργησαν την παράγραφο που υποχρέωνε την βιομηχανία για επιστροφή του χονδρεμπορικού Περιθωρίου Κέρδους 4,67%, στην περίπτωση " απευθείας πωλήσεων σε φαρμακείο" υπέρ του ΕΟΠΥΥ εκ μέρους της βιομηχανίας.

Η κατάργηση αυτής της υποχρέωσης δεν είναι παρά μια ακόμη χαρακτηριστική πράξη υπερ της βιομηχανίας.
Το Π.Κ. χονδρεμπορίου συνδιαμορφώνει την τελική τιμή προιόντος και δεν είναι δυνατόν - καταργούμενης της διαμονής του χονδρεμπόρου- να το νέμεται η βιομηχανία και μάλιστα σε μια περίοδο που ο ΕΟΠΥΥ έχει τρομακτικά προβλήματα ρευστότητας!

2. Θεωρούμε μη αντικειμενικό τον προσδιορισμό χονδρεμπορικού Π.Κ. , στα προιόντα άνω των 200,00€ , στο 1,5% όταν το ΚΟΣΤΟΣ διανομής των μονάδων μας, δεν είναι μικρότερο του 3%.
Η ρύθμιση αυτή, α) θα δημιουργήσει προβλήματα επάρκειας και ομαλής διανομής αυτών των προιόντων και β) θα αμφισβητήσει βιωσιμότητα και θέσεις εργασίας στον χώρο της διανομής. Άπτεται ευθέως και αμφισβητεί την Δημόσια Υγεία και μάλιστα σε θεραπευτικές κατηγορίες βασανισμένων και βαρέως πασχόντων ασθενών.

Αξιότιμοι κύριοι,
Είμαστε διατεθειμένοι για συζήτηση εξορθολογισμού της Δημόσιας Δαπάνης, αλλά αυτό ΔΕΝ μπορεί να γίνει με χαριστικές αποφάσεις πάντα υπερ των βιομηχάνων και σε βάρος πάντα των ασθενών και των άλλων εμπλεκομένων.

Το Δ.Σ. της Ο.Σ.Φ.Ε.

Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Κυρώσεις σε όσους φαρμακοποιούς δε προτείνουν το φθηνότερο σκεύασμα.

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1920, ΤΕΥΧΟΣ ΄Β, 16/07/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 62494 (5)
Καθορισμός ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4262/2014 απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 114/Α΄), με το οποίο συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄).
2. Το αριθ. 63/2005 Π.Δ., αρθρ. 90 (ΦΕΚ Α΄ 798) «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
3. Το αριθ. 85/2012 Π.Δ. άρθρα 2 και 4, (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
4. Το αριθ. Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄ 76) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Το αριθμ. πρωτ. 20375/3−6−2014 έγγραφο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ με θέμα: «Αποστολή των Παραρτημάτων 1 και 2 που θα ενσωματωθούν στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται από τις διατάξεις του αριθμ. 54 του Ν. 4262/2014 και τεκμηρίωση μεθόδου στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων και της απεικόνισης της διαμόρφωσης του στόχου συνταγογράφησης».
6. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α΄134/2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 4171/15−07−2014 εντολή του Υπουργού Υγείας.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η παράγραφος 3 της αριθμ. Υ9/οικ.53768, ΦΕΚ Β΄ 1796/01.07.2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

3. Οι φαρμακοποιοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν ως απόθεμα και να χορηγούν το φαρμακευτικό προϊόν με την χαμηλότερη λιανική τιμή για κάθε δραστική ουσία, περιεκτικότητα και συσκευασία, από τα φάρμακα του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων προϊόντων. Κατά την εκτέλεση των συνταγών οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στον ασθενή, για κάθε συνταγή συγκεκριμένης δραστικής ουσίας χωριστά, το φάρμακο με την χαμηλότερη τιμή και το ποσό συμμετοχής που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο φάρμακο. Εάν ο ασθενής επιλέξει ακριβότερο φάρμακο, πληρώνει τη διαφορά που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και ο φαρμακοποιός υποχρεούται, πριν την εκτέλεση της συνταγής, να ενημερώσει τον ασθενή για το σύνολο της συμμετοχής του και την διαφορά που προκύπτει, εφόσον δεν επιλέγει το φθηνότερο φάρμακο. Σε αυτήν την περίπτωση ο ασθενής οφείλει να υπογράψει σε ειδικό χώρο επί της συνταγής ότι επιθυμεί να λάβει το ακριβότερο φάρμακο και το γεγονός αυτό θα καταχωρείται επίσης στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης, το οποίο θα αναπροσαρμοστεί κατάλληλα από την ΗΔΙΚΑ για να περιλαμβάνει τα ανωτέρω. Ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να ελέγχει σε μηνιαία βάση τα δεδομένα εκτέλεσης συνταγών του κάθε φαρμακοποιού, να προβαίνει σε συγκριτικές αναλύσεις στη βάση προκαθορισμένων δεικτών και να επιβάλει σε φαρμακοποιούς που παραβιάζουν τις διατάξεις της παρούσης κυρώσεις. Οι κυρώσεις θα είναι οι προβλεπόμενες από τον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ και τις κείμενες διατάξεις, που δύνανται να έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της σύμβασης συνεργασίας των φαρμακοποιών με τον οργανισμό για χρονικό διάστημα ανάλογο με την παράβαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Αττικής, Αχαΐας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ευβοίας, Ηλείας, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Λακωνίας, Λάρισας, Μαγνησίας,
&
συντονιστικό όργανο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
(Φ.Σ.Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης & Χανίων)
AΘΗΝΑ 17 Ιουλίου 2014
ΠΡΟΣ MME
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η κυβέρνηση συνεχίζει να εξαθλιώνει τους ασφαλισμένους, εφαρμόζοντας για πολλοστή φορά την ανάλγητη πολιτική της Τρόϊκα, αυξάνοντας συνεχώς την συμμετοχή στην αγορά των φαρμάκων τους.
Οι ασφαλισμένοι αδυνατούν πλέον να πληρώσουν τα φάρμακα τους και αναγκάζονται να διακόψουν αυτοβούλως την θεραπεία τους και να παραβλέψουν τις οδηγίες των γιατρών τους θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία τους.
Η συνεχής αυτή αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων στα φάρμακά τους δημιουργεί εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.
Τα φαρμακεία οδηγούνται σε αφανισμό, με τους ασφαλισμένους να θυσιάζουν την υγεία τους, προσπαθώντας μάταια να επιβιώσουν απέναντι στη τακτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση, η οποία προφανώς εκτελεί αποκλειστικά και μόνο τις εντολές της Τρόϊκα αδιαφορώντας για τις στοιχειωδέστερες ανάγκες για υγεία και φάρμακα του Έλληνα πολίτη.
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ :
Αττικής, Λουράντος Κωνσταντίνος
Αχαΐας, Σοφιανόπουλος Ανδρέας
Δράμας, Ραγιάς Δημήτριος
Δωδεκανήσου, Φουτούλης Νίκος
Έβρου, Τερζής Αναστάσιος
Ευβοίας, Καρλατήρας Ευστράτιος
Ηλείας, Θεοδωρόπουλος Δημήτριος
Ημαθίας, Παράσχος Κίμων
Θεσπρωτίας, Κοντός Ιωάννης
Ιωαννίνων, Ντούσκας Θεόδωρος
Λακωνίας, Βαβαρούτσος Γιώργος
Λάρισας, Μακρυγιάννης Γιάννης
Μαγνησίας, Ματσιόλης Κωνσταντίνος
Για το συντονιστικό όργανο Φαρμακευτικών Συλλόγων Κρήτης
οι Πρόεδροι Φ.Σ.:
Ηρακλείου, Τσικανδηλάκης Ιωάννης
Λασιθίου, Φουράκης Θεόδωρος
Ρεθύμνης, Βαρδιάμπασης Κωνσταντίνος
Χανίων, Κατσαράκης Εμμανουήλ

Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Απόφαση σοκ Βορίδη: 40 ευρώ το πλαφόν για φάρμακα σε καρδιοπαθείς και διαβητικούς!

Απόφαση σοκ Βορίδη: 40 ευρώ το πλαφόν για φάρμακα σε καρδιοπαθείς και διαβητικούς!   O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την αγανάκτησή του για την εκ νέου επιβολή πλαφόν, στην συνταγογράφηση φαρμάκων, που έχει ως αποτέλεσμα καρδιοπαθείς και διαβητικοί να μπορούν να προμηθεύονται τα πανάκριβα φάρμακα που χρειάζονται το πολύ ως 40 ευρώ το μήνα.
Όπως τονίζει σε ανακοίνωση του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών:
«Πρόκειται για μια αυθαίρετη και αντιεπιστημονική επιβολή ορίων που δυσχεραίνει την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
Με κριτήρια αμιγώς λογιστικά, καταδικάζονται να μην έχουν πρόσβαση στην αγωγή τους, χιλιάδες ασθενείς και ειδικά χρόνιοι πάσχοντες.
Το πλαφόν που προβλέπεται για πολλές κατηγορίες ασθενών υπολείπεται κατά πολύ από τις πραγματικές ανάγκες της συνταγογράφησης, γι αυτούς τους ασθενείς. Για παράδειγμα για τους καρδιοπαθείς έχει ορισθεί πλαφόν από 35 έως 40 ευρώ, για τους πνευμονολόγους γύρω στα 60 ευρώ, για τους ενδοκρινολόγους 60 ευρώ, και για τους παθολόγους ο μέσος όρος είναι 55 ευρώ.
Το παράλογο είναι ότι δεν έχει προβλεφθεί διαφοροποίηση σε εξειδικευμένες παθήσεις όπως για παράδειγμα ο σακχαρώδης διαβήτης ή οι αιματολογικές παθήσεις, οι οποίες έχουν υψηλό κόστος συνταγογράφησης.
Ο ΙΣΑ προσέφυγε από την πρώτη στιγμή κατά της αρχικής υπουργικής απόφασης που έθεσε το μέτρο του “πλαφόν” στη συνταγογράφηση και έχει δικαιωθεί από το Συμβούλιο Επικρατείας.
Θα πράξει τα δέοντα και σε αυτή την περίπτωση προκειμένου να προασπίσει τη Δημόσια Υγεία.

Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Για τον Σεπτέμβριο μετατέθηκε η συζήτηση για τα ΜΗΣΥΦΑ

Αθήνα
Το ζήτημα της παρακολούθησης των δαπανών στον χώρο της υγείας αποτέλεσε το βασικό αντικείμενο της συνάντησης, στο υπουργείο Οικονομικών, του υπουργού Υγείας Μάκη Βορίδη με τους επικεφαλής της τρόικας.

Ειδικότερα, πρόκειται για τις δαπάνες που αφορούν στη φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών (σε πρώτη φάση ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ), στις εισφορές του ΕΟΠΥΥ από τα ασφαλιστικά ταμεία, ώστε να τηρείται ο προϋπολογισμός του, και στις ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα

Το θέμα της διάθεσης των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) μετατέθηκε για τις διαπραγματεύσεις του φθινοπώρου, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η μελέτη από διεθνές ινστιτούτο για την καταγραφή των τιμών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη αγορά.

Οι εκπρόσωποι των δανειστών ζήτησαν εκ νέου την αύξηση στην κατανάλωση των γενοσήμων φαρμάκων, καθώς η κατανάλωσή τους είναι τώρα στο 18%- 20% του συνόλου, ενώ θεωρείται ανέφικτος ο στόχος που έχει τεθεί για ποσοστό 60% έως το τέλος του έτους.

Κορυφαίος παράγοντας του υπουργείου Υγείας ανέφερε, αμέσως μετά τη συνάντηση, ότι συζητήθηκαν τα οικονομικά της υγείας, οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων και η χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ, με κυρίαρχο από ελληνικής πλευράς να είναι «η τήρηση του προϋπολογισμού υγείας, χωρίς να διαλύεται το σύστημα περίθαλψης».

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ενεργοποιείται το πλαφόν της συμμετοχής στα 50 ευρώ

Με δύο μήνες καθυστέρηση, ενεργοποιείται τελικά το πλαφόν συμμετοχής των ασφαλισμένων μέχρι 50 ευρώ για κάθε φάρμακο. 

Τα νέα ποσοστά κέρδους

Ο Μαρξ αγκαλιά με τον μάγο του Οζ: Η καταραμένη πολιτική των συμμαχιών

  Οδεύουμε προς την ώρα της περιβόητης σύγκλισης του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. Οι ψύχραιμοι παλαιοκομματικοί συνδικαλιστές, μπροστά στα αδιέξοδα ποντάρουν στο χρόνο. Ο χρόνος αμβλύνει πάθη, χαλιναγωγεί τη μνήμη. Ίσως ξεχνάμε μέσα στην καλοκαιρινή νιρβάνα πόσο σημαντικά πράγματα θα κριθούν σε μια ή παραπάνω ψηφοφορίες. Η βάση του κλάδου πέτυχε, μετά σχεδόν από μια δεκαπενταετία, να ξανά-ισορροπήσει την ισχύ των συντηρητικών δυνάμεων που διοικούν το δευτεροβάθμιο.

Απευθύνομαι στην Πανεπιστημονική,. όχι πλέον επί προσωπικού, αλλά επί συνολικού. Πολιτική συμμαχιών και ενότητα δράσης δεν ταυτίζονται, τα ταξικά συμφέροντα της εργατικής τάξης εμπεριέχουν τα πανανθρώπινα συμφέροντα. Στις κινητήριες δυνάμεις της επανάστασης, η εργατική τάξη είναι μεν η κύρια δύναμη ποιοτικά και ποσοτικά, αλλά όχι η μόνη. Η τελική νίκη συμπεριλαμβάνει νίκες κατά τμήματα. Τα μεσοστρώματα είναι επίσης κινητήρια δύναμη. Η πολιτική συμμαχιών με αυτά και τους εκπρόσωπους τους αποτελεί κρίσιμο, ποιοτικό στοιχείο του αγώνα. Οι συμμαχίες απαιτούν πολιτικούς συμβιβασμούς και όχι ιδεολογικούς. Αυτά τα θέσφατα ορίζονται από τους κλασικούς του Μαρξισμού και από όσο γνωρίζω δεν αμφισβητούνται, τουλάχιστον στη θεωρία. Στην πράξη όμως? Ίσως πριν ψηφίσουμε για Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. και τον πρόεδρό του, να πρέπει να ξαναμελετήσουμε την τύχη της κυβέρνησης Αλιέντε στη Χιλή.

Αποτελεί δόκιμο στοιχείο με τα παραπάνω η άποψη περί διαπαραταξιακού προεδρείου, ιδιαίτερα όταν η λειτουργία του δευτεροβάθμιου είναι υπεραρκούντως προεδροκεντρική? Η θέση του προέδρου, καλώς ή κακώς,

Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

Μπίζνες με τα φάρμακα καρκινοπαθών  Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 4 Ιουλίου, όταν κλιμάκιο της συγκεκριμένης υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ., σε συνεργασία με υπαλλήλους του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, διενήργησαν έρευνες για παράνομη διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων σε δύο μεταφορικές εταιρείες. Μία στη Βάρη και μία στον Ασπρόπυργο η οποία παρείχε και υπηρεσίες αποθήκευσης αγαθών.

Στην υπόθεση φέρεται επίσης να εμπλέκεται πασίγνωστη ελληνική φαρμακευτική εταιρεία με έδρα τα Σκόπια, η οποία παρήγαγε τα εν λόγω φάρμακα (για θεραπεία συγκεκριμένων μορφών καρκίνου κ.α.), ορισμένα εκ των οποίων κοστίζουν ακόμη και 3.000-4.000 ευρώ έκαστο (!). Ο ρόλος στην υπόθεση ελέγχεται...

Οι χρυσές μπίζνες και η παράνομη διακίνηση στο εξωτερικό 

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. ανέφεραν στο zougla.gr ότι εδώ και καιρό υπήρχε η πληροφορία ότι επί δύο χρόνια διακινούνται φάρμακα παράνομα μέσω Ελλάδας σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης.

Τα εν λόγω σκευάσματα που παρασκευάζονταν στη γνωστή εταιρεία με έδρα τα Σκόπια, διακινούνταν μέσω των προαναφερόμενων μεταφορικών εταιρειών σε ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως στην Ιταλία.

Η δράση του κυκλώματος χαρακτηρίζεται άκρως «επαγγελματική» καθώς οι ενέργειες των μελών της σπείρας ήταν ιδιαίτερα προσεκτικές, προκειμένου να μη γίνονται αντιληπτοί.

«Τα φαρμακευτικά σκευάσματα αποστέλλονταν από τα Σκόπια στην Ελλάδα μεμονωμένα και σε μικρές ποσότητες. Διακινούνταν χωρίς παραστατικά, χωρίς τα απαιτούμενα έγγραφα, χωρίς τίποτα», τόνισαν αστυνομικές πηγές στο zougla.gr.

Νέος υπουργός μόνος ψάχνει! Προς αναζήτηση γιατρών για το ΠΕΔΥ ο Βορίδης

Τελικά τον πονοκέφαλο για το άδειο ΠΕΔΥ ο Μάκης Βορίδης δεν τον απέφυγε. 
Της Δήμητρας Ευθυμιάδου
 
Το μεγάλο αγκάθι για τον Μάκη Βορίδη δεν αποτελούν μόνο τα φάρμακα και οι τιμές τους αλλά και τα πολυιατρεία του ΠΕΔΥ που παραμένουν γυμνά από ιατρικό προσωπικό. Μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του πολυδιαφημισμένου ΠΕΔΥ και τα κενά παραμένουν. 
 
Το λιγοστό ιατρικό προσωπικό μετά βίας μπορεί να καλύπτει τις βασικές ανάγκες των ασφαλισμένων με συνέπεια οι περισσότεροι να καταφεύγουν τελικά στους ιδιώτες γιατρούς. 
Η δημιουργία του ΠΕΔΥ που τόσο στήριξε η κυβέρνηση, φαίνεται πως είχε ως μοναδικό στόχο την απομάκρυνση των άλλοτε γιατρών του ΙΚΑ.
 
Είναι ενδεικτικό ότι  ακόμη τα περισσότερα πολυϊατρεία υπολειτουργούν με τους γιατρούς ...οριακά να δίνουν κάποιες συνταγές για φάρμακα και οι ασθενείς με τη βία να παίρνουν μια διάγνωση και αυτή μετά από πολλά μπερδέματα και αναμονές. Και πως θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά όταν πλεον τα πολυιατρεία του ΠΕΔΥ λειτουργούν με σχεδόν το μισό προσωπικό.
 

Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Όροι χορήγησης φαρμάκων σε ανασφάλιστους

-Οι ανασφάλιστοι πολίτες, οι οποίοι έχουν ΑΜΚΑ μπορούν να υπαχθούν στην εν λόγω ρύθμιση.
-Τα φάρμακα τα οποία καλύπτονται ανήκουν αποκλειστικά και μόνον στον θετικό κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων. Αρμόδιοι για την συνταγογράφηση φαρμάκων στους δικαιούχους είναι αποκλειστικά και μόνον ιατροί των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.ΔΥ.
-Η συνταγογράφηση γίνεται μόνο με ειδικές ηλεκτρονικές συνταγές στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Επισημαίνεται ότι και για τα φάρμακα των ανασφαλίστων ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταγογράφησης, ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν κατά την συνταγογράφηση τους και όλα τα μέτρα ελέγχου της φαρμακευτικής φροντίδας που ισχύουν για τα φάρμακα που
χορηγούνται στους ασφαλισμένους.

Όσον αφορά στη χορήγηση:

α) φάρμακα που χορηγούνται εντός νοσοκομείων (κατά τη διάρκεια νοσηλείας ή σε ημερήσια και εξωτερική βάση) οι δικαιούχοι τα προμηθεύονται από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων σύμφωνα τα οριζόμενα στο αρ.11

Σε αναμονή για την Εφαρμογή του Νέου Δελτίου Τιμών

Ενημέρωση από ΥΛΙΔΑ 
Μέχρι αυτή την ώρα η ΗΔΙΚΑ δε μας έχει διαθέσει τις νέες τιμές αναφοράς προκειμένου να "ανεβάσουμε'' το αρχείο τιμών που κανονικά θα ίσχυε από σήμερα.
Επίσης η ΗΔΙΚΑ δεν έχει αλλάξει κάτι στο e-syntagografisi.gr.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας η ΗΔΙΚΑ αναμένει ΦΕΚ με τη νέα θετική λίστα προκειμένου να διαθέσει τις νέες τιμές αναφοράς.
Σε κάθε περίπτωση όταν εκτελείτε συνταγή μέσω προγράμματος (ΑPI) η συνταγή ολοκληρώνεται με τις ισχύουσες τιμές της ΗΔΙΚΑ και συνεπώς μπορείτε να εκτελείτε κανονικά τις συνταγές .

Θα σας ενημερώνουμε σχετικά με ότι νεότερο.

Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014

Δε θα απεργήσουν τελικά οι φαρμακοποιοί

Δε θα απεργήσουν τελικά οι φαρμακοποιοίΔιορία μέχρι την έναρξη εφαρμογής της υπουργικής απόφασης σχετικά με την μείωση του ποσοστού κέρδους των φαρμακοποιών, για να ικανοποιηθούν τα θεσμικά και οικονομικά αιτήματα του κλάδου, έδωσαν οι πρόεδροι των φαρμακευτικών συλλόγων της χώρας που συνεδρίασαν το Σάββατο 5 Ιουλίου.
Σε διαφορετική περίπτωση, όπως επισημαίνουν, θα προχωρήσουν σε αιφνιδιαστικές κινητοποιήσεις.
"Οι φαρμακοποιοί", όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), "παραμένουν σε εγρήγορση και δηλώνουν ότι δεν θα αποδεχθούν άλλα μέτρα σε βάρος των φαρμακείων, που ωφελούν αποκλειστικά τους φαρμακοβιομήχανους και όχι τον ΕΟΠΥΥ και τους ασφαλισμένους".
Στο μεταξύ την ερχόμενη Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ).

Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014

Μείωση ποσοστού κέρδους φαρμακοποιών αποφάσισε η κυβέρνηση

Έκτακτη ενημέρωση από τον πρόεδρο του ΦΣΑ

Σήμερα το πρωί στις 9:30 με ειδοποίησηαν από τον ΠΦΣ ότι ο Υπουργός Υγείας κος Βορίδης δέχθηκε να τα πούμε στη 13:00 το μεσημέρι για τα προβλήματα του κλάδου.
Στο αιφνιδιαστικό αυτό κάλεσμα του Υπουργού δεν μπόρεσα να ανταποκριθώ αφού δεν είχα την βοηθό μου που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο, ούτε είχα τον χρόνο να διαμορφώσω ανάλογα την λειτουργία του φαρμακείου μου χωρίς την παρουσία μου.
Η πρόσκληση του κυρίου Βορίδη δεν ήταν μόνο αιφνιδιαστική, αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων χωρίς σχέδιο ανταλλαγής απόψεων και επιχειρημάτων.


Θεοδοσιάδης στον ΣΚΑΪ για μείωση πκ φαρμακείων

Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Δικαιότερος τρόπος στις επιστροφές του ΣΥΦΑ

ΣΥ.ΦΑ Θεσσαλονίκης Όμιλος Επιχειρήσεων  Με απόφασή του Δ.Σ. από 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 τροποποιείται η επιβάρυνση (-5%) των ληξιπροθέσμων φαρμάκων & Π/Φ που επιστρέφετε. Σκοπός της αλλαγής αυτής είναι η''επιβράβευση" της πιστότητας των μετόχων και πελατών αλλά ταυτόχρονα και η αποφυγή διαχείρισης μεγάλου όγκου ληξιπροθέσμων που έχουν αγορασθεί από τρίτους προμηθευτές.
Η επιβάρυνση αυτή θα είναι πλέον ανάλογη του όγκου των επιστροφών σας σε σχέση με τις αγορές που κάνατε από τον ΣΥ.ΦΑ. το αμέσως προηγούμενο κάθε φορά 6μηνο. Έτσι λοιπόν:
  • Για επιστροφές ληξιπροθέσμων φαρμάκων & Π/Φ αξίας 0,00% - 0,40% των αγορών σας,
θα επιβαρύνεστε με    0% επί της τρέχουσας αξίας τους.
  • Για επιστροφές ληξιπροθέσμων φαρμάκων & Π/Φ αξίας 0,41% - 1,00% των αγορών σας

Έκλεισε η συμφωνία Βορίδη-τρόικας για φαρμακοποιούς! Τι χάνουν -τι κερδίζουν

Μετά από αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις και συνομιλίες τόσο γραπτές όσο και κατ’ ιδίαν, έκλεισε σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του iatropedia.gr η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για το ποσοστό κέρδους των φαρμακοποιών. 
Της Δήμητρας Ευθυμιάδου
 
Όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές του iatropedia.gr οι συνεχείς συνομιλίες με την τρόικα έφεραν τελικά αποτέλεσμα μεταξύ των δύο πλευρών για τον καθορισμό του ποσοστού κέρδους του κλάδου. 
 
Οι φαρμακοποιοί όπως φαίνεται χάνουν από τα κέρδη τους ένα σχετικά περιορισμένο ποσοστό σε σύγκριση με όσα απαιτούσε η τρόικα αρχικά αλλά και σε όσα είχαν υπολογισθεί. 
 
Ειδικότερα η συμφωνία που έκλεισε αργά το βράδυ της Τρίτης προβλέπει:
 
-Σε όλα τα φάρμακα το μικτό κέρδος θα διαμορφώνεται από 23% που είναι σήμερα στο 21%. Αν συνυπολογισθεί το rebate δηλαδή την υποχρεωτική έκπτωση που πρέπει να καταβάλουν οι φαρμακοποιοί, τότε το κέρδος τους θα φθάνει πια στο 19%.