Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Νέες ρυθμίσεις στις αδειοδοτήσεις φαρμακείων και συστεγάσεις

Αιτιολογική Έκθεση
Με τα άρθρα 216, 217 και 218, 219 και 220 πραγματοποιείται ο εκσυγχρονισμός, η επικαιροποίηση και ρύθμιση με ενιαίο τρόπο της υποβολής των αιτήσεων από τον αιτούντα φαρμακοποιό για την άδεια ίδρυσης νέου φαρμακείου, συστέγασης φαρμακείων, καθώς και για την άδεια λειτουργίας φαρμακείου. Αρμόδια υπηρεσία στο εξής είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει την έδρα του το φαρμακείο.
ΑΡΘΡΟ 216H παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής:
• «1. H άδεια ίδρυσης φαρμακείου χορηγείται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου, με απόφαση του Αρμοδίου Περιφερειάρχη και κοινοποιείται στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο.»
• Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 προστίθεται εδάφιο ε ως εξής:
«ε) τα ανωτέρω δικαιολογητικά για την ίδρυση φαρμακείου μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου. Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, η κατάθεση των τελευταίων γίνεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου. »
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 η φράση « με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη» αντικαθίσταται ως εξής: « με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη».• Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 καταργείται.
• Με απόφαση του υπουργού Υγείας δύνανται να τροποποιούνται το παράρτημα Α και το παράρτημα Β του Π.Δ. 84/2001 (Α’ 70).
ΑΡΘΡΟ 217
• Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 1963/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι άδειες ιδρύσεως του φαρμακείου χορηγούνται ως εξής:
Το μήνα Ιανουάριο και Ιούνιο εκάστου έτους, οι Περιφερειακές Ενότητες της χώρας θα αναρτούν στο διαδίκτυο τις υπάρχουσες, κατά την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και 31 Μαΐου του ίδιου έτους αντίστοιχα, κενές θέσεις φαρμακείου που θα προέρχονται, είτε από την επίσημη απογραφή του πληθυσμού του κράτους, είτε λόγω μη πλήρωσής τους κατά τη διάρκεια του έτους (μέχρι 31 Δεκεμβρίου- 31 Μαΐου αντίστοιχα), είτε δημιουργήθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο (θάνατος φαρμακοποιού, παραίτηση, συνταξιοδότηση).
• Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου και Ιουλίου αντίστοιχα, θα υποβάλλονται οι αιτήσεις (μία αίτηση ανά Περιφερειακή Ενότητα), των εχόντων τα κατά το νόμο προσόντα υποψηφίων φαρμακοποιών, για τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου.
• Οι υποβληθείσες αιτήσεις θα κρίνονται από την Περιφερειακή Ενότητα εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1963/1991.
• Οι φαρμακοποιοί οι οποίοι δεν τηρούν την ως άνω διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα στερούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για τα επόμενα τρία (3) έτη.».
ΑΡΘΡΟ 218
To άρθρο 5 του ν. 5607/1932 (Α’ 300) τροποποιείται ως εξής:
«ΑΡΘΡΟ 5• Οι αιτήσεις για την άδεια ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου. Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλλει την αίτηση ηλεκτρονικά, η κατάθεση της τελευταίας γίνεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου.
• Ο αιτών φαρμακοποιός οφείλει εντός μηνός από τη υποβολή της αίτησης να υποβάλει στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου, ηλεκτρονικά ή σε περίπτωση αδυναμίας του ιδιοχείρως, τα προβλεπόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ. »
ΑΡΘΡΟ 219
• Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 1963/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τη χορήγηση της κατά το άρθρο 9 του ν. 5607/1932 (ΦΕΚ 300 Α΄) άδειας λειτουργίας φαρμακείου, πρέπει να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά, είτε ιδιοχείρως, από τον αιτούντα στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου μαζί με την σχετική αίτηση για επιθεώρηση του καταστήματος, όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο, τα εξής δικαιολογητικά:
Α) 1) Βεβαίωση Ιδιώτη Μηχανικού σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α΄) στην οποία να διαφαίνεται ο μοναδικός αριθμός ακινήτου που καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα της ταυτότητας του κτιρίου.
Γίνονται δεκτές βεβαιώσεις που πιστοποιούν ότι ΔΕΝ υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές. Για τους χώρους που έχουν τακτοποιηθεί για δεδομένη χρήση καταστήματος, για ορισμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης Νομοθεσίας περί αυθαιρέτων χρήσεων, η ισχύς της αντίστοιχης χρήσης ως καταστήματος έχει διάρκεια την οριζόμενη από την εν λόγω Νομοθεσία.
2) Βεβαίωση Ιδιώτη Μηχανικού σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α΄), στην οποία θα αποτυπώνονται, τα καθαρά εμβαδά (τετραγωνικά μέτρα) των χώρων κύριας χρήσης και των λοιπών βοηθητικών χώρων (π.χ. τουαλέτας, αποθήκης, εργαστηρίου κλπ) συνοδευόμενη από τα ακόλουθα:
α) Θεωρημένο Αντίγραφο της ?δειας Οικοδομής του Κτιρίου,
β) Κάτοψη του Καταστήματος, το οποίο προορίζεται για φαρμακείο, υπογεγραμμένη από Ιδιώτη Μηχανικό, στην οποία θα αποτυπώνονται τα καθαρά εμβαδά (τετραγωνικά μέτρα) των χώρων κύριας χρήσης και των λοιπών βοηθητικών χώρων και
γ) Τομή του καταστήματος, υπογεγραμμένη από Ιδιώτη Μηχανικό, όπου θα αποτυπώνεται το καθαρό ύψος του.
3Αντίγραφο συμφωνητικού μισθώσεως από τον αιτούντα φαρμακοποιό του καταστήματος, όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο, ή πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο για τους ιδιοκτήτες φαρμακοποιούς».
4) Βεβαίωση της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή πυροσβεστικά μέσα»
• Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Νόμου 1963/1991 καταργείται.
ΑΡΘΡΟ 220
• Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του ν. 1963/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη της έδρας των συστεγαζόμενων φαρμακείων δύναται να επιτραπεί η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα περισσοτέρων του ενός (1) υπό ίδρυση φαρμακείων (και μέχρι τέσσερις (4) άδειες ίδρυσης στα πληθυσμιακά κριτήρια διαφορετικών φαρμακοποιών), εφ’ όσον χωροταξικά δεν παρακωλύεται η εξυπηρέτηση του κοινού και δεν έχει δηλωθεί στο συγκεκριμένο κατάστημα η λειτουργία νεοϊδρυόμενου φαρμακείου ή η μεταφορά φαρμακείου που ήδη λειτουργεί σε άλλη θέση. Στην περίπτωση αυτή η ολοκλήρωση της ιδρύσεως του φαρμακείου με τη λήψη άδειας λειτουργίας και η πραγματοποίηση της μεταφοράς πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, αν δε παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η δηλωθείσα ίδρυση και η μεταφορά δεν αποτελούν κώλυμα για την έγκριση της αιτούμενης συστεγάσεως. Ομοίως μπορεί να επιτραπεί η συστέγαση φαρμακείων υπό ίδρυση με λειτουργούντα φαρμακεία, καθώς και λειτουργούντων φαρμακείων μεταξύ τους (και μέχρι τέσσερις (4) άδειες ίδρυσης στα πληθυσμιακά κριτήρια διαφορετικών φαρμακοποιών).
Επίσης επιτρέπεται η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα φαρμακαποθηκών υπό ίδρυση ή λειτουργουσών και υπό ίδρυση φαρμακαποθηκών ή και λειτουργουσών μεταξύ τους (και μέχρι τρεις (3) άδειες ίδρυσης στα πληθυσμιακά κριτήρια διαφορετικών φαρμακαποθηκών)».
http://www.farmakeutikoskosmos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: