Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Από Νοέμβριο τα εμβόλια μαζί με τα φάρμακα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι
Ταχ. Κώδικας: 15123
Πληροφορίες: Ε.Κοντοπάνου
Τηλ.:210-8110664, Φαξ:210-8110694
E-mail: d6@eopyy.gov.gr
Μαρούσι, 31/10/2014
Αρ. Πρωτ.: Οικ.38425

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής λογαριασμών φαρμακείων
ΣΧΕΤΙΚΟ: 1. Η υπ’ αρ. οικ. 70520/14-08-14 (ΦΕΚ Β’ 2243/18.08.2014) Υπουργική Απόφαση, 2. Η υπ’ αρ. οικ. Γ.Π./ΟΙΚ.56432 (ΦΕΚ Β’ 1753/28.06.2014) Υπουργική Απόφαση
Για την εφαρμογή των οριζόμενων στις υπ’ αρ. οικ. 70520/14-08-14 (ΦΕΚ Β’ 2243/18.08.2014) και υπ’ αρ. οικ. Γ.Π./ΟΙΚ.56432 (ΦΕΚ Β’ 1753/28.06.2014) Υπουργικές Αποφάσεις και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αρ.62494/15-07-14 (ΦΕΚ 1920/Α/16-07-14) Υ.Α., κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση της διαδικασίας υποβολής λογαριασμών φαρμακείων, ως ακολούθως:
Τα φαρμακεία όλης της Επικράτειας οφείλουν να υποβάλουν, μέσα στις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, τα οριζόμενα από το νόμο στοιχεία για τον προηγούμενο μήνα, είτε στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠΕΔΙ) του ΕΟΠΥΥ, είτε στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο (σε περιπτώσεις πληρωμής μέσω Διανεμητικού Λογαριασμού του Συλλόγου).
Σαν «Μηνιαία Στοιχεία» ενός φαρμακείου προσδιορίζεται το σύνολο των στοιχείων (ηλεκτρονικά καταγεγραμμένων ή και αναφερόμενων σε έντυπα εγγράφων), που αναφέρονται σε συνταγές φαρμάκων και γνωματεύσεις χορήγησης αναλωσίμων, που εκτελέστηκαν στο φαρμακείο κατά τη χρονική διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα (μήνας αναφοράς) σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ ή και δικαιούχους του Ν.4270/2014 (σχετ. υπ’ αρ. οικ. Γ.Π./ΟΙΚ.56432 (ΦΕΚ Β’ 1753/28.06.2014) Υ.Α.).
Η υποβολή ενός φαρμακείου θα περιλαμβάνει τα κάτωθι παραστατικά:
1) Τιμολόγια που έχουν εκδοθεί για τον ΕΟΠΥΥ και αφορούν στην εκτέλεση συνταγών φαρμάκων που εκτελέστηκαν στο φαρμακείο μέσα στο μήνα αναφοράς. Επισημαίνεται ότι από 01/10/14 δεν απαιτείται η έκδοση και κατάθεση ξεχωριστού τιμολογίου και πακέτου για τα εμβόλια, τους ορούς και τα παράγωγα αίματος.

2) Τιμολόγια που έχουν εκδοθεί για τον ΕΟΠΥΥ και αφορούν στην εκτέλεση γνωματεύσεων χορήγησης αναλώσιμων ΣΔ που εκτελέστηκαν στο φαρμακείο στο μήνα αναφοράς.
3) Τιμολόγια που έχουν εκδοθεί για τον ΕΟΠΥΥ και αφορούν στην εκτέλεση συνταγών σε δικαιούχους του Ν.4270/2014 (Ανασφάλιστοι -σχετ. υπ’ αρ. οικ. Γ.Π./ΟΙΚ.56432 (ΦΕΚ Β’ 1753/28.06.2014) Υ.Α.), που εκτελέστηκαν στο φαρμακείο στο μήνα αναφοράς.
4) Πιστωτικά Τιμολόγια που έχουν εκδοθεί για τον ΕΟΠΥΥ έναντι παρακρατήσεων, περικοπών ή αποδόσεων παρακρατηθέντων ποσών που εκτελέστηκαν σε προηγούμενες πληρωμές του ΕΟΠΥΥ προς τα φαρμακεία.
5) Μία Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής (ΣΚΠ) που θα περιλαμβάνει συγκεντρωτικά για κάθε ημέρα τα στοιχεία που αφορούν εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων. Επισημαίνεται ότι από 01/10/14 δεν απαιτείται ξεχωριστή ΣΚΠ για τους δικαιούχους του Ν.4270/2014 (Ανασφάλιστοι-σχετ. υπ’ αρ. οικ. Γ.Π./ΟΙΚ.56432 (ΦΕΚ Β’ 1753/28.06.2014) Υ.Α.).
6) Ένα Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ) έτσι όπως αυτό έχει εκδοθεί μέσω του web site του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ (https://www.eopyykmes.gr)
7) Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα, όπου απαιτείται
8) Ένα (ή και περισσότερους) φακέλους με τις συνταγές και τις χορηγήσεις αναλωσίμων (αν υπάρχουν) που εκτέλεσε το φαρμακείο στο μήνα αναφοράς, για τους οποίους σας αναφέρουμε τα κατωτέρω:
Προετοιμασία Φακέλων Συνταγών από το Φαρμακείο
Σαν συνταγή νοείται το σύνολο των εγγράφων που την αφορούν:
Η εκτύπωση της ηλεκτρονικής έκδοσης της συνταγής από τον ιατρό.
 Η εκτύπωση της (μερικής ή ολικής) ηλεκτρονικής εκτέλεσης από το φαρμακείο (που μπορεί να είναι και στην πίσω όψη της ηλεκτρονικής έκδοσης – προτεινόμενη διαδικασία).
Η προ-τυπωμένη τύπου ΙΚΑ (πράσινη) συνταγή (έκδοση και εκτέλεση σε ένα χαρτί)
Μία ή και περισσότερες σελίδες πρόσθετων ταινιών γνησιότητας
Ιατρικές βεβαιώσεις – γνωματεύσεις.
Οι συνταγές φαρμάκων που εκτέλεσε το φαρμακείο μέσα στο μήνα χωρίζονται σε τρία μεγάλα πακέτα:
1ο: Πακέτο Χειρόγραφα Εκτελεσμένων Συνταγών
Στο συγκεκριμένο πακέτο περιλαμβάνονται οι χειρόγραφες συνταγές (τύπου ΙΚΑ) και οι ηλεκτρονικά εκδοθείσες συνταγές που έχουν εκτελεστεί χειρόγραφα.
2ο: Πακέτο Λοιπών Ηλεκτρονικών Συνταγών Φαρμάκων Ηλεκτρονικά εκτελεσμένων
Στο συγκεκριμένο πακέτο περιλαμβάνονται αποκλειστικά οι ηλεκτρονικές συνταγές, που έχουν εκτελεστεί ηλεκτρονικά από το φαρμακείο και οι οποίες δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της υπ’ αρ. 62494/15-07-14 (ΦΕΚ 1920/Α/16-07-14) Υ.Α.
3ο: Πακέτο Συνταγών Δικαιούχων του Ν.4270/2014 (σχετ. υπ’ αρ. οικ. Γ.Π./ΟΙΚ.56432 (ΦΕΚ Β’ 1753/28.06.2014) Υ.Α.)
Οι σχετικές συνταγές θα υποβάλλονται από τους συμβεβλημένους φαρμακοποιούς κάθε μήνα (στις ίδιες ημέρες και στα ίδια σημεία υποβολής των συνταγών των ασφαλισμένων) με ξεχωριστό τιμολόγιο και θα ελέγχονται αυτοτελώς στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών παράλληλα με τον κανονικό λογαριασμό ΕΟΠΥΥ. Από τον ΕΟΠΥΥ εκδίδεται ξεχωριστό ένταλμα για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Επισημαίνεται ότι η παρ. Β περίπτωση ΙΙΙ της υπ’ αρ. πρ. Π60/3/28-01-14 εγκυκλίου καταργείται και συγκεκριμένα δεν απαιτείται η έκδοση και κατάθεση ξεχωριστού τιμολογίου και η υποβολή ξεχωριστού πακέτου για τα εμβόλια, τους ορούς και τα παράγωγα αίματος.
Έκδοση Τιμολογίων και Συνοδευτικό Σημείωμα της υποβολής (ΣΣΥ):
Με τη βοήθεια των υποδειγμάτων τιμολογίων από την αντίστοιχη εφαρμογή στο website του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ (https://www.eopyykmes.gr) εκδίδονται τα τιμολόγια προς τον ΕΟΠΥΥ και εκτυπώνεται το υποχρεωτικό Συνοδευτικό Σημείωμα της υποβολής (σε δύο αντίγραφα).
Εφόσον απαιτείται, εκδίδονται από το φαρμακείο και πιστωτικά τιμολόγια για παρακρατήσεις, περικοπές ή αποδόσεις παρακρατηθέντων ποσών υπέρ ΕΟΠΥΥ, που πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενες πληρωμές του ΕΟΠΥΥ προς το φαρμακείο.
Σφραγίζονται και υπογράφονται όλα τα τιμολόγια και το ΣΣΥ.
Δημιουργούνται Φωτοαντίγραφα των τιμολογίων.
Δημιουργία Φακέλου Υποβολής
Μέσα στο φάκελο υποβολής (σε έναν ή και περισσότερους αν αυτό απαιτείται) τοποθετούνται:
- Η πρωτότυπη ΣΚΠ
- Τα πρωτότυπα τιμολόγια
- Το ένα αντίγραφο του ΣΣΥ
- Τα τρία πακέτα συνταγών που ως άνω αναφέρονται.
Ο φάκελος σφραγίζεται και αναγράφονται επί του φακέλου τα απαραίτητα στοιχεία.
Υποβολή
Ο σφραγισμένος φάκελος και εκτός φακέλου τα αντίγραφα ΣΚΠ, Τιμολογίων και ΣΣΥ, καθώς και η φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα (εφόσον απαιτείται) υποβάλλονται από το φαρμακείο στην οικεία ΠΕΔΙ του ΕΟΠΥΥ ή στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο (σε περίπτωση διανεμητικού λογαριασμού συλλόγου).
Η εφαρμογή του νέου τρόπου κατάθεσης φακέλων φαρμακείων θα ξεκινήσει από την υποβολή των στοιχείων που θα υποβληθούν στις 5 πρώτες εργάσιμες ημέρες του Δεκεμβρίου 2014.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΚΟΝΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: