Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Σημαντικές οδηγίες ΕΟΠΥΥ για τον τρόπο υποβολής συνταγών και τη συνταγογράφηση με δραστική ουσία

  ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής λογαριασμών φαρμακείων και τη συνταγογράφηση με δραστική ουσία

ΣΧΕΤΙΚΟ: 1. Το υπ'αρ. πρ.οικ. 38425/31-10-2014 έγγραφο.
2. Το υπ'αρ. πρ. 1106/11-11-2014 έγγραφο του ΦΣ Κιλκίς
3. Το υπ'αρ. πρ. 3257/19-11-2014 & 3258/18-11-2014 έγγραφα του Π.Φ.Σ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία, θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

Τα παραστατικά υποβάλλονται από το φαρμακείο στην...


... οικεία ΠΕ.ΔΙ. του ΕΟΠΥΥ ή στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο (σε περίπτωση διανεμητικού λογαριασμού συλλόγου) συμπληρώνοντας σχετική αίτηση προς τον Οργανισμό (εκτός φακέλου), που θα περιέχει δήλωση του φαρμακοποιού ότι όλες οι συνταγές είναι κανονικά συμπληρωμένες, υπογεγραμμένες και έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3457/2006 και του Π.Δ. 121/2008, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής (ΣΚΠ) θα περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά για κάθε ημέρα τα στοιχεία που αφορούν εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, των ορών και των παραγώγων αίματος, αλλά και των συνταγών που αφορούν τους δικαιούχους του Ν. 4270/2014 (Ανασφάλιστοι - σχετ. υπ'αρ. οικ. Γ.Π./ΟΙΚ.56432 (ΦΕΚ Β' 1753/28.06.2014) Υ.Α.).

Στις περιπτώσεις διανεμητικών λογαριασμών, και εφόσον τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο υποβολής λογαριασμών, παρακαλείται ο οικείος Φαρμακευτικός Σύλλογος να διαβιβάζει αντίγραφο αυτού στο Τμήμα Επεξεργασίας και Ελέγχου Συνταγών (ΚΜΕΣ).

Αναφορικά με το αίτημα για ανεξάρτητη αρίθμηση των χειρόγραφων συνταγών, σας ενημερώνουμε ότι έχει διαβιβαστεί σχετικό ερώτημα στην ΥΠΕΔΥΦΚΑ και θα δοθούν οδηγίες σε επόμενο έγγραφο.

Υπενθυμίζεται η μοναδικότητα κάθε ταινίας γνησιότητας φαρμάκου (μοναδικός σειριακός αριθμός - Barcode) και ότι σε περίπτωση που ο σειριακός αριθμός καταχωρηθεί, είτε με συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικου (barcode reader) είτε με πληκτρολόγησή του, η ταινία γνησιότητας ακυρώνεται και δεν δύναται να ξαναχρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση που κατά την ηλεκτρονική εκτέλεση συνταγών δεν αναγνωριστεί κάποιο barcode, ο φαρμακοποιός υποχρεώται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία ή τον ΕΟΦ και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πληκτρολογεί τυχαία barcode σκευασμάτων. Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν αναγνωρίζεται η αξία τέτοιου είδους φαρμάκων.

Όπως είναι γνωστόν με την υπ'αρ. ΕΜΠ4 (ΦΕΚ Β' 3057/18-11-2012) υπουργική απόφαση, η υποχρέωση συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία ισχύει για όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες και τα φάρμακα που εντάσσονται στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Εξαιρούνται από την υποχρέωση συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία μόνο πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις φαρμάκων ή ασθενειών, οι οποίες εξειδικεύονται στις παραγράφους 4 και 5 της εν λόγω απόφασης, η δε συνταγογράφηση με χρήση εμπορικού ονόματος δεν μπορεί να υπερβεί το 15% της αξίας της συνολικής συνταγογράφησης του κάθε ιατρού στη διάρκεια του έτους. Κατόπιν τούτου για την καλύτερη εφαρμογή της συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία και την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της υπ' αρ. 62494/15-07-14 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1920/Α/16-07-2014), η ΗΔΙΚΑ στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, υποχρεούται να προσαρμόσει καταλλήλως, το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ώστε κατά την έκδοση των συνταγών οι ιατροί να υποχρεούνται να συνταγογραφούν αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση δραστικής ουσίας και όχι εμπορικής ονομασίας. Σε αυτή την περίπτωση οι συνταγογράφοι ιατροί θα επιλέγουν την επιθυμητή δραστική ουσία, την περιεκτικότητα και τη δοσολογία που θα καλύπτει μηνιαία θεραπεία. Η συνταγογράφηση με εμπορική ονομασία θα επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στη σχετική υπουργική απόφαση και δε μπορεί να υπερβαίνει το 15% της αξίας της συνολικής συνταγογράφησης του κάθε ιατρού στη διάρκεια του έτους. Επίσης η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα πρέπει να τροποποιηθεί καταλλήλως ώστε μετά την εκτέλεση της συνταγής από το φαρμακείο, σε κάθε επόμενη συνταγογράφηση (ιστορικού ασθενούς) οι ιατροί να έχουν πρόσβαση μόνο στη δραστική ουσία που έχει χορηγηθεί στο παρελθόν στον ασθενή και όχι στα εμπορικά σκευάσματα που χορηγούνται κάθε φορά.

Επισημαίνεται ότι δεν τροποποιείται η διαδικασία υποβολής των αναλωσίμων υλικών, τα οποία εξακολουθούν να υποβάλλονται σε ξεχωριστό πακέτο και με ξεχωριστό τιμολόγιο. Οι χορηγήσεις αναλωσίμων δεν είναι συνταγές φαρμάκων και ως εκ τούτου δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην ΣΚΠ. Επίσης, δεν απαιτείται ξεχωριστή ΣΚΠ για τα αναλώσιμα.

Επισημαίνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες του υπ'αρ. πρ. ΟΙΚ.7667/21-02-2014 εγγράφου, καθώς επίσης ισχύουν οι λοιποί όροι - υποχρεώσεις της υπ'αρ. πρ. οικ. 48932/27-11-2012 εγκυκλίου με τις τροποποιήσεις αυτής να έχουν καταγραφεί αναλυτικά στο σχετικό 1 έγγραφό μας.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η υποβολή κάποιου νέου κλειστού φακέλου με τα πρωτότυπα προς το τμήμα επεξεργασίας και ελέγχου συνταγών, αλλά μέσα στο φάκελο υποβολής (σε ένα ή και περισσότερους αν αυτό απαιτείται) τοποθετούνται η πρωτότυπη ΣΚΠ, τα πρωτότυπα τιμολόγια, το ένα αντίγραφο του ΣΣΥ (Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής ΚΜΕΣ), τα τρία πακέτα συνταγών φαρμάκων και το πακέτο των αναλωσίμων. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.

Ο πρόεδρος 

Δημήτριος Α. Κοντό

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

  Σας κοινοποιούμε το με αριθ. πρωτ. οικ.41586/25-11-2014 έγγραφο των Δ/νσεων Φαρμάκου και Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων ΕΟΠΥΥ σχετικά με την αναγνώριση, έκδοση και αποζημίωση διασυνοριακών συνταγών κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ και της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/52/ΕΕ και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.
Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε ΕΔΩ.
Επισημαίνουμε ότι  το εν λόγω έγγραφο καθώς και το έντυπο της συνταγής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης θα αναρτηθούν και στον ιστότοπο του Εθνικού Σημείου Επαφής, που φιλοξενείται στο www.eopyy.gov.gr.

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

ΝΕΟ-24 ώρες περιθώριο για ακύρωση συνταγής

«Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 21/11/2014 η δυνατότητα ακύρωσης της εκτέλεσης συνταγής θα είναι διαθέσιμη στους χρήστες φαρμακοποιούς στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για διάστημα 24 ωρών από την εκτέλεση της συνταγής.»

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Αναγνώριση του προέδρου της Δημοκρατίας του αναντικατάστατου ρόλου του φαρμακοποιού

  Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ.κ. Κωνσταντίνο Λουράντο και Ιωάννη Μακρυγιάννη αντίστοιχα με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια. 

Στο περιθώριο της συζήτησης, και ύστερα από συνεννόηση με τον Πρόεδρο του ΠΦΣ, ο Πρώτος Πολίτης της Χώρας αναγνώρισε τον κρίσιμο και αναντικατάστατο ρόλο που διαδραματίζουν τα 11.000 ελληνικά Φαρμακεία στη διαφύλαξη της καλής υγείας του ελληνικού πληθυσμού παντού στην Επικράτεια, και ειδικά στις απομονωμένες και δύσβατες περιοχές της χώρας, και τη συμπαράστασή του στον καθημερινό αγώνα και την ιερή αποστολή των ελλήνων φαρμακοποιών ανεξάρτητων/μονοϊδιοκτητών Φαρμακείων, όπως είναι το μοντέλο λειτουργίας των Φαρμακείων στη χώρα μας.

Διαβάστε παρακάτω την απομαγνητοφώνηση του αρχικού διαλόγου όπως αυτός δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της προεδρίας της Δημοκρατίας, presidency.gr:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Καλώς ήρθατε.  Τι γίνεται με το φάρμακο;
Κ.ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ:  Λάβαμε, κύριε Πρόεδρε, την πρωτοβουλία να έρθουμε για να σας πούμε ότι στην Ελλάδα σήμερα έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις φαρμάκων και υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στην πρόσβαση του κόσμου στο φάρμακο, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι συμμετοχές και ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει πλέον ούτε τις συμμετοχές.  Έχουμε μία ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα που αφορά την υγεία του Έλληνα και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εγώ έχω ένα ερώτημα που το θέτω στον εαυτό μου και δεν πήρα απάντηση: με μια ανθούσα ελληνική φαρμακοβιομηχανία, πώς είναι δυνατόν να έχουμε κρίση φαρμάκου;
Κ.ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ: Έχουμε, διότι δεν έχει προστατευθεί η ελληνική φαρμακοβιομηχανία.  Δεν συζητάμε να έχει δοθεί κάποιο κίνητρο για την αύξησή της, γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι  η ελληνική φαρμακοβιομηχανία μπορεί να προσφέρει αυτό που λέμε ανάπτυξη.  Αν δεν μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα ελληνικά χέρια  και ειδικά στο χώρο του φαρμάκου, που το φάρμακο είναι το καλύτερο προϊόν που παράγεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δεν είμαστε άξιοι για ανάπτυξη.  Η ανάπτυξη περνάει μέσα από τα ελληνικά χέρια.  Και πιστεύω ότι πρέπει να βοηθηθεί η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, η οποία μάλιστα δεν έχει και ελλείψεις σε φάρμακα.
Και θα σας πω και κάτι ακόμα: δεν είναι δυνατόν το ελληνικό φάρμακο να εξάγεται κατά 70% και να παραμένει στην Ελλάδα μόνο το 30%.  Δηλαδή, να προτιμούν οι Έλληνες μόνο 30% του ελληνικού φαρμάκου και το υπόλοιπο να εξάγεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Και να μην καλύπτουν τις εσωτερικές ανάγκες.  Πολύ χαίρομαι που το ακούω από σας, γιατί το πιστεύω και το υποστηρίζω ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι ‘κορυφή’.
Κ.ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ:  Αυτό έλεγα και προχθές στο Συνέδριο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας που παραβρέθηκα: αν πραγματικά ζητούμε την ανάπτυξη, η ανάπτυξη πρέπει να περάσει από ελληνικά χέρια.  Το πιστεύω ακράδαντα και πιστεύω ότι πραγματικά είμαστε άξιοι σαν Έλληνες να πάρουμε την τύχη της Ελλάδας στα χέρια μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Και εγώ το πιστεύω αυτό και το υποστηρίζω.-

Περί όνου σκιάς

Είναι προφανές πως κάποιοι αδυνατούν να αποδεχθούν την αλλαγή που πλέον δρομολογήθηκε στο τιμόνι του ΠΦΣ. Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί η σπασμωδικότητα των κινήσεων και των δηλώσεών τους. Το νέο ΔΣ ασχολήθηκε αρκετές φορές με το ωράριο των φαρμακείων γιατί πέραν του γεγονότος ότι αποτελεί ΜΕΓΑ θέμα για τη βιωσιμότητα και τη συνδικαλιστική ενότητα του Κλάδου, ο τότε νέος υπουργός κος Βορίδης, στην πρώτη συνάντηση με το νεοεκλεγέν, μη όμως ακόμη συγκροτημένο ΔΣ, στην οποία για γνωστούς λόγους απουσίαζαν Λουράντος και Σοφιανόπουλος, είχε δηλώσει πως θα ήθελε να επανεξετάσει το ζήτημα του ωραρίου και να δώσει μια λύση ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΔΕΣΜΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. 
Πάνω λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν 2 επιλογές. 1η επιλογή: επιστροφή σε μια σχετικά βελτιωμένη έκδοση του νόμου Λοβέρδου. 2η επιλογή: υιοθέτηση της πρότασης που ασπάζεται η πλειοψηφία του κλάδου, δηλαδή, 5 μέρες - 40 ώρες την εβδομάδα. Η πρώτη επιλογή οδηγεί σε διάλογο και πιθανά μερική λύση. Η 2η οδηγεί σε διατήρηση του υπάρχοντος στάτους. Ο κος Θεοδοσιάδης ως νέος Κολόμβος για προφανείς όπως θα εκτιμηθεί από τα παρακάτω αναφερόμενα λόγους ανακάλυψε και 3η επιλογή η οποία όμως φυσικά είναι πιθανόν να οδηγήσει και στις 2 προηγούμενες υπό προϋποθέσεις. Για να γίνει πιο σαφές θα πρέπει να γράψουμε αυτό που κρύβει ο κος Θεοδοσιάδης στις δηλώσεις του και που περιέγραψε ανάγλυφα εντός του ΔΣ του ΠΦΣ. Ουσιαστικά προτείνει «ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ» ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 8 ΩΡΩΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Το σενάριο λοιπόν αυτό αν ο κος Βορίδης το ερμηνεύσει ως παραλλαγή μνημονιακής δέσμευσης οδηγεί σε λύση μεν, αλλά με ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αν πάλι δεν το εκλάβει ως παραλλαγή μνημονιακής δέσμευσης, οδηγεί σε μη λύση δηλαδή στη διατήρηση του στάτους Γεωργιάδη. 
Το ερώτημα που ανακύπτει εύκολα από την παραπάνω δήλωση του κου Θεοδοσιάδη είναι το γιατί δεν διαπραγματευόταν τη συγκεκριμένη του πρόταση, όταν ήταν ακόμη πρόεδρος αλλά τη θυμάται τώρα που ως αντιπολίτευση πλέον δεν δύναται να έχει την ίδια δυνατότητα χειρισμών διαπραγμάτευσης όπως είχε παλαιότερα. Ο καθένας λοιπόν μπορεί να κρίνει τις δηλώσεις του ανδρός και τους σκοπούς

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Δεν συντρέχουν λόγοι για να φύγουν τα ΜΗΣΥΦΑ από την αποκλειστική αρμοδιότητα και διάθεση των φαρμακείων.

  Την δέσμευση αυτή έλαβαν οι φαρμακοποιοί την περασμένη εβδομάδα στην συνάντηση που είχαν με τον υπουργό Υγείας κ. Μάκη Βορίδη και σίγουρα είναι γεγονός, ότι ανάσαναν βαθιά.

Άλλωστε θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η απελευθέρωση των Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων δεν περιλαμβάνεται καν στα 19 προαπαιτούμενα της τρόικας. Φυσικά το γεγονός αυτό, μπορεί να καθησυχάζει προσωρινά τον κλάδο, οι φαρμακοποιοί γνωρίζουν ωστόσο, ότι η απόσταση από τον πάγκο του φαρμακείου μέχρι τον πάγκο ενός μεγάλου Σούπερ Μάρκετ δεν είναι μεγάλη. Και μπορεί τώρα να έλαβαν την δέσμευση του υπουργού Υγείας, όμως τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν εάν είτε αλλάξει ο υπουργός, είτε η κυβέρνηση διαπιστώσει ότι δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός στα εν λόγω σκευάσματα. Αν και οι ίδιοι οι φαρμακοποιοί, καθόλου δεν συμφωνούν με την λογική αυτή του ανταγωνισμού.

Τρία άλλα θέματα ετέθησαν επίσης στην συνάντηση μεταξύ Βορίδη και Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, το ωράριο, τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους και η μείωση του ποσοστού κέρδους.

Η μείωση του ποσοστού κέρδους η οποία έχει ήδη συντελεστεί φυσικά τον περασμένο Ιούνιο- οι φαρμακοποιοί όμως επιμένουν να θέτουν το ζήτημα- παραπέμπεται για συζήτηση τον ερχόμενο Φεβρουάριο όπως τόνισε στους εκπροσώπους του ΠΦΣ ο κ. Βορίδης. Για τα ΦΥΚ ο υπουργός ανέφερε ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο να τα πάρουν στα φαρμακεία τους οι φαρμακοποιοί, ωστόσο ο κλάδος δεν φαίνεται διατεθειμένος για κάτι τέτοιο. Κάποιος αντικειμενικός παρατηρητής θα έλεγε γιατί ένας κλάδος διώχνει από πάνω του έναν τζίρο της τάξης των 700 εκατ.ευρώ και πλέον; ωστόσο οι φαρμακοποιοί είναι αποφασισμένοι να πούν όχι στα ΦΥΚ υποστηρίζοντας ότι η μειωμένη ρευστότητα και το γεγονός όπως αναφέρουν ότι απαιτούνται Πρωτόκολλα δημιουργούν αρνητικά δεδομένα για να «αγκαλιάσουν» την νέα αυτή αγορά.

Όσο για το ωράριο, αυτό πραγματικά αποτελεί έναν μεγάλο γρίφο, αφού ο υπουργός Υγείας, δεν φαίνεται να δίνει λύση, πετώντας το μπαλάκι στους φαρμακοποιούς, λέγοντάς τους, βρείτε μόνοι σας την λύση.

Όμως οι φαρμακοποί βλέπουν διαρκώς να φεύγουν συνάδελφοί τους από τις εφημερίες- ήδη αυτόν τον μήνα αποχώρησαν 25- και θέλουν ένα ξεκάθαρο με κανόνες και όχι αχαλίνωτο ωράριο. Και εδώ θα πρέπει ο κ. Μάκης Βορίδης, να σπάσει αυγά και να δώσει μία λύση.

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη :
1) Τα άρθρο 3, παρ. 1γ του Ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3Α/11-1-1983)
2) το άρθρο 6, εδάφιο ΙΙ, παρ. 9 του Νόμου 1316/83
3) το άρθρο 29 του Νόμου 1316/83
4) το άρθρο 107 της ΚΥΑ ΔΥΓ3(α)/ΓΠ 32221 (ΦΕΚ 1049 Β’/29.4.13)
5) Την εισήγηση 146/2014 της Δ/νσης ΕΠΚΠ, Τμήμα ΠΑΚΑΕΠ, περί παρακολούθησης και διαπίστωσης ελλείψεων
φαρμακευτικών προϊόντων και ανάγκης λήψης μέτρων αντιμετώπισής τους.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ως έκτακτο μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας, την προσωρινή απαγόρευση των παράλληλων
εξαγωγών και της ενδοκοινοτικής διακίνησης των κάτωθι αναφερόμενων φαρμακευτικών προϊόντων

Βορίδης: Αποκλειστικά και μόνον στα φαρμακεία τα ΜYΣΥΦΑ!

  Κατηγορηματική διαβεβαίωση, σύμφωνα με την οποία τα μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα (και μη αποζημιούμενα από τα ασφαλιστικά ταμεία) φάρμακα (ΜΥΣΥΦΑ) θα παραμείνουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των φαρμακείων όλης της χώρας και μόνον, παρείχε για άλλη μία φορά το μεσημέρι της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου ο υπουργός Υγείας Μάκης Βορίδης στον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) Κώστα Λουράντο και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνάντησης μεταξύ των δύο μερών.  

Βασίλης Βενιζέλος
www.ygeia360.gr

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Λιντζέρης στο ygeia360.gr: Δώδεκα φάρμακα εμφανίζουν αυξημένες παράλληλες εξαγωγές - Εκδίδουμε αύριο απαγόρευση

  Δώδεκα (12) φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία περιλαμβάνονται στην λίστα την οποία απέστειλε το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου στον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Δημήτρη Λιντζέρη ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) Κώστας Λουράντος, εμφανίζουν, πράγματι, παρανόμως πολύ αυξημένες παράλληλες εξαγωγές. Ο ΕΟΦ, λοιπόν, θα εκδώσει την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου σχετική απαγόρευση εξαγωγών για τα εν λόγω φαρμακευτικά σκευάσματα.

Αυτό δηλώνει την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στο ygeia360.gr ο Δημήτρης Λιντζέρης, ο οποίος συμπληρώνει επίσης ότι στον ΕΟΦ έχει δηλωθεί και ένα πρόβλημα παραγωγής για ένα εμβόλιο. "Ο ΕΟΦ προσπαθεί να αντικαταστήσει το σκεύασμα με κάποιο άλλο εμβόλιο, θεραπευτικά ανταλλάξιμο".

Πηγή: ygeia360.gr

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

ΚΙΝΕΦ: Μήπως να περιμένουμε και διαγραφή από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ?


Ο κύριος Ευγενίδης γραμματέας του ΦΣΘ και διαχειριστής της ομάδας του ΦΣΘ στο Facebook διέγραψε από το group το μέλος της ΚΙΝΕΦ και μέλος του ΔΣ του ΦΣΘ Χρήστο Ξανθόπουλο με πρόσχημα ότι προσεβλήθη σε διάλογο που θέμα είχε τις προβοκατόρικες ανακοινώσεις του Pharmateam περί δήθεν συμφωνίας Λουράντου με οπτικούς. 

Είναι φανερό ότι με τη πράξη του αυτή και για άλλη μια φορά ο κ. Ευγενίδης επιβεβαίωσε πόσο συνδικαλιστικά ανώριμος είναι και πόσο ανίκανος να διαχειριστεί το συνδικαλιστικό λόγο και διάλογο προσφεύγοντας στην εύκολη λύση της διαγραφής. 
Ούτε σε συμβούλια δεκαπενταμελούς δε διαγράφουν από τα κοινωνικά δίκτυα τους αντιπάλους τους κ. Ευγενίδη !!!

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

Ο Πρόεδρος των εργαζομένων του Τ.Σ.Α.Υ για τις αποκαλύψεις της «Αγοράς»

Ο Πρόεδρος των εργαζομένων του Τ.Σ.Α.Υ για τις αποκαλύψεις της «Αγοράς»Πρόεδρος των εργαζομένων στο ταμείο σύνταξής και ασφάλισης των υγειονομικών, Γιώργος Κωνσταντινέας, μίλησε στον Real Fm 97, 8 και την εκπομπή του Γιώργου Ψάλτη, για την αποκάλυψη της εφημερίδας «Αγορά», για την κατάσταση που επικρατεί στο Τ.Σ.Α.Υ.
«Το ταμείο έχει μηχανογράφηση, η οποία έχει αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια, σχεδιάστηκε από τις προηγούμενες διοικήσεις. Είναι ένα δαιδαλώδες σύστημα με τα καλά του και τα κακά του. Ότι δεν υπάρχει μηχανογράφηση, είναι ψέμα», σχολίασε αρχικά ο κ. Κωνσταντινέας και συνέχισε:
«Λόγο έλλειψης κατάλληλου προσωπικού, δημιουργούνται προβλήματα. Είναι σαν να έχει αγοράσει το ταμείο μια BMW, και πρέπει να την υποστηρίξουμε γιατί την έχουμε και την έχουμε πληρώσει».
«Το ταμείο έχει ξεκάθαρη εικόνα για το πόσοι είναι οι ασφαλισμένοι του. Έχει ορισμένες δυσκολίες για να μπορέσει να έχει ακριβή εικόνα καθώς οι υγειονομικοί, με το ελεύθερο επάγγελμα που κάνουμε είναι και δύσκολο να τους προσεγγίσουμε. Να μην πούμε στο 100% αλλά στο 90% σίγουρα», πρόσθεσε.
http://www.enikos.gr/

Στα πλαίσια μείωσης της γραφειοκρατείας ο ΠΦΣ συνεχίζει τις παρεμβάσεις


Αξιότιμοι κύριοι,
  
Στα πλαίσια της καταπολέμησης της  γραφειοκρατίας και της απλούστευσης των διαδικασιών θεωρούμε πως είναι απαραίτητη πλέον η κατάργηση των μονόγραμμων και των δίγραμμων συνταγών ως υποχρεωτικών  συνοδευτικών παραστατικών και την ολοκληρωτική ένταξη τους στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Προτείνουμε δηλαδή στο κάτω μέρος της ηλεκτρονικής συνταγής να υπάρχει ειδικό «παράθυρο» που να παραπέμπει στην μονόγραμμη ή δίγραμμη συνταγή.

Είτε αυτό να αποτυπώνεται αυτούσιο, είτε να υπάρχει ειδική σήμανση  η οποία θα εκτυπώνεται στο κάτω μέρος της ηλεκτρονικής συνταγής.

Με τον τρόπο αυτό μειώνεται και ο όγκος των χαρτιών που υποβάλλονται άρα διευκολύνεται ο έλεγχος αλλά και οι φαρμακοποιοί απαλλάσσονται από μια άσκοπη  διαδικασία.

Θεωρούμε πως το μέτρο αυτό είναι αναγκαίο για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος της συνταγογραφίας και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να αλλάξει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

                                                                  Με Τιμή


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ         ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
 

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Ποιος είναι ο “χασάπης” της ελληνικής Υγείας; Ο τροϊκανός που κουρεύει χωρίς σταματημό

Όσοι τον έχουν συναντήσει μιλούν για έναν εξαιρετικά σκληρό Ιταλό που ήρθε για να αλλάξει τα ...φώτα στους Έλληνες ασθενείς.
Της Δήμητρας Ευθυμιάδου
 
Ο Τζουζέπε Καρόνε που είναι ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τρόικα, πολλοί λένε ότι ακολουθεί την τακτική του ...Δον Κορλεόνε καθώς όλοι έχουν το φόβο του και τρέμουν την κάθε του ...έμπνευση!
 
Έμπνευση που δεν υπάρχει περίπτωση να μην περιλαμβάνει κούρεμα στις δαπάνες υγείας. 
Πρόκειται για το πρόσωπο που όλοι θα ήθελαν να έχουν από...κοντά αλλά λίγοι τον συναντούν τετ-α-τετ και λένε και λίγες κουβέντες παραπάνω.
 
Ο  Τζουζέπε Καρόνε άλλωστε δεν φημίζεται και για τα χαμόγελα του. Όσοι έχει τύχει να συνομιλήσουν μαζί του και έχουν κάτσει στο ίδιο τραπέζι, περιγράφουν έναν σχεδόν αγέλαστο τύπο που περιορίζεται σε ελέγχους σε όλους τους τομείς της Υγείας. 
 
Άλλωστε ο Ιταλός σκληρός της τρόικας βρίσκεται ακριβώς γι αυτόν το λόγο στη χώρα μας. Να ελέγχει κάθε δαπάνη, σε νοσοκομεία, φάρμακα και υλικά και να εισηγείται βέβαια στη συνέχεια περικοπές. 
Είναι ο ίδιος άνθρωπος που κάθεται δίπλα στους Έλληνες υπουργούς Υγείας και δε διστάζει ως άλλος...αυτοκράτορας να υψώνει και τη φωνή του. 
 
Πρόσφατα μάλιστα εισηγήθηκε νέες περικοπές στη φαρμακευτική δαπάνη θεωρώντας ότι οι

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  O Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου εκφράζουν τα θερμά
τους συλλυπητήρια για την απώλεια του επί 40 και πλέον ετών , Νομικού Συμβούλου και πολύτιμου
 συνεργάτη του ΣυλλόγουΙωάννη Παπαγεωργίου.
                                       ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Έκλεισε η συλλογική σύμβαση με ΕΟΠΥΥ χωρίς παράθυρα για ατομικές συμβάσεις.

 Έκλεισε η νέα Συλλογική Σύμβαση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), συμπεριλαμβανομένου και του παραρτήματος το οποίο αφορά τους διανεμητικούς λογαριασμούς των φαρμακοποιών. Η νέα Συλλογική Σύμβαση είναι όχι μόνο επικαιροποιημένη, αλλά και χωρίς τα άρθρα που άφηναν "παράθυρα" για ατομικές συμβάσεις. Με την υπογραφή της σύμβασης καταργούνται όλες οι μέχρι σήμερα ατομικές συμβάσεις που για διαφόρους λόγους έχουν υπογραφεί και που είναι 14 στον αριθμό σε όλη την Ελλάδα (6 στην Αττική και 8 στην υπόλοιπη Ελλάδα).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 31/10/2014

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή, η πρώτη συνάντηση με τον υπουργό υγείας , μετά και τις επανειλημμένες οχλήσεις μας , όπου συζητήθηκαν όλα τα θέματα αιχμής του κλάδου (ωράριο, ΦΥΚ, ΜΥΣΥΦΑ, πολλαπλές άδειες, γενόσημα κλπ).

Δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε άκαρπη την συνάντηση αυτή , ωστόσο αντιμετωπίσαμε το γνωστό νεοφιλελεύθερο περιβάλλον και μνημονιακή αντίληψη , που χαρακτηρίζει τις πολιτικές ηγεσίες των τελευταίων ετών.


Η συνάντηση είχε θετικά σημεία αλλά και πολλά αρνητικά .Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο δρόμος δεν είναι εύκολος και έχουμε μεγάλη απόσταση να διανύσουμε μέχρι να είμαστε ευχαριστημένοι και να θεωρήσουμε ότι πετύχαμε τον σκοπό μας, δηλαδή να προστατεύσουμε το μικρομεσαίο φαρμακείο.
Είναι κατανοητό ότι για λόγους τακτικής αλλά και δεοντολογίας ,δεν μπορούμε ακόμη να μπούμε σε λεπτομέρειες της συζήτησης. 

Το σίγουρο είναι ότι έχουμε μπροστά μας να δώσουμε πολλές μάχες.Δεν επαναπαυόμαστε και συνεχίζουμε με τον ίδιο εντατικό ρυθμό τον αγώνα μας για να αλλάξουμε την μνημονιακή αντίληψη της Πολιτείας που στο όνομα του δήθεν ανταγωνισμού , αδιαφορεί αν το Φαρμακείο επιβιώσει, αν οι ασφαλισμενοι θα έχουν ή ακόμη αν μπορούν να παρουν τα φάρμακά τους , αν οι ανέργοι αυξανονται συνεχώς .

Το Υπόμνημα των θέσεών μας 
 
Στο Υπόμνημα που καταθέσαμε στον Υπουργό Υγείας αναφερθήκαμε στα εξής θέματα: