Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη :
1) Τα άρθρο 3, παρ. 1γ του Ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3Α/11-1-1983)
2) το άρθρο 6, εδάφιο ΙΙ, παρ. 9 του Νόμου 1316/83
3) το άρθρο 29 του Νόμου 1316/83
4) το άρθρο 107 της ΚΥΑ ΔΥΓ3(α)/ΓΠ 32221 (ΦΕΚ 1049 Β’/29.4.13)
5) Την εισήγηση 146/2014 της Δ/νσης ΕΠΚΠ, Τμήμα ΠΑΚΑΕΠ, περί παρακολούθησης και διαπίστωσης ελλείψεων
φαρμακευτικών προϊόντων και ανάγκης λήψης μέτρων αντιμετώπισής τους.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ως έκτακτο μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας, την προσωρινή απαγόρευση των παράλληλων
εξαγωγών και της ενδοκοινοτικής διακίνησης των κάτωθι αναφερόμενων φαρμακευτικών προϊόντωνΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
2016809 01
INNOHEP INJ.SOL 10000anti-
XaIU/0,5ML PF.SYR
BTx2PF.SYRx0,5ML TINZAPARIN
ΛΕΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΣ αε
2016809 02
INNOHEP INJ.SOL 10000anti-
XaIU/0,5ML PF.SYR
BTx10PF.SYRS.x0,5ML TINZAPARIN
ΛΕΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΣ αε
2016810 01
INNOHEP INJ.SOL 14000anti-
XaIU/0,7ML PF.SYR
BTx2PF.SYRx0,7ML TINZAPARIN
ΛΕΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΣ αε
2016810 02
INNOHEP INJ.SOL 14000anti-
XaIU/0,7ML PF.SYR
BTx10PF.SYRSx0,7ML TINZAPARIN
ΛΕΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΣ αε
2016811 01
INNOHEP INJ.SOL 18000anti-
XaIU/0,9ML PF.SYR
BTx2PF.SYRx0,9ML TINZAPARIN
ΛΕΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΣ αε
2016811 02
INNOHEP INJ.SOL 18000anti-
XaIU/0,9ML PF.SYR
BTx10PF.SYRS.x0,9ML TINZAPARIN
ΛΕΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΣ αε
2067903 02
FLIXOTIDE AER.MD.INH
50MCG/DOSE FLx120DOSES
(10,2G)
FLUTICASONE
PROPIONATE
GLAXOSMITHKLINE
AEBE
Χολαργός 14/11/14
Αριθμ. Πρωτ. 97637
Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
2067908
02
FLIXOTIDE PD.INH.MD 250MCG/DOSE Ταινια χ 60 blisters
FLUTICASONE PROPIONATE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
2230803
02
BUDECOL MOD.R.CA.H 3MG/CAP BTx50
BUDESONIDE
ASTRAZENECA A.E.,
2262901
01
BUDENOFALK GR.CAP 3MG/CAP BTx20(BLIST2x10)
BUDESONIDE
GALENICA A.E.
2339301
04
AGGRENOX MOD.R.CA.H (200+25)MG/CAP BTx60
DIPYRIDAMOLE, ACETYLSALICYLIC ACID
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
2439202
02
SERETIDE DISKUS INH.PD.DOS (50+250)MCG/DOSE BTx1 DISKUSx60
SALMETEROL XINAFOATE + FLUTICASONE PROPIONATE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
2439203
02
SERETIDE DISKUS INH.PD.DOS (50+500)MCG/DOSE BTx1 DISKUSx60
SALMETEROL XINAFOATE + FLUTICASONE PROPIONATE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
2439205
01
SERETIDE (INHALER) INH.SUS.P (25+125)MCG/DOSE FLx12 G (120 DOSES)
SALMETEROL XINAFOATE + FLUTICASONE PROPIONATE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
2439206
01
SERETIDE (INHALER) INH.SUS.P (25+250)MCG/DOSE FLx12 G (120 DOSES)
SALMETEROL XINAFOATE + FLUTICASONE PROPIONATE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
2475101
02
CELEBREX CAPS 100MG/CAP BTx20(BLIST2x10)
CELECOXIB
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2475102
01
CELEBREX CAPS 200MG/CAP BTX10(BLIST1X10)
CELECOXIB
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2676201
01
CYMBALTA GR.CAP 30MG/CAP BTX28(BLISTERS)
DULOXETINE
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
2676202
01
CYMBALTA GR.CAP 60MG/CAP BTX28(BLISTERS)
DULOXETINE
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
2718801
02
WELLBUTRIN XR CON.R.TAB 150MG/TAB BTx30
BUPROPION HYDROCHLORIDE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
2926301
02
PREVENAR-13 INJ.SUSP 0,5ML/PF.SYR BTx1PF.SYR με
PNEUMOCOCCAL POLYSACCHARIDE
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2665703
02
LYRICA CAPS 75 MG/CAP
PREGABALIN
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2665705
02
LYRICA CAPS 150 MG/CAP
PREGABALIN
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2665701
03
LYRICA CAPS 25 MG/CAP
PREGABALIN
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2665707
02
LYRICA CAPS 300 MG/CAP
PREGABALIN
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2650001
02
INSPRA F.C.TAB 25 MG/TAB
EPLERENONE
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται άμεσα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγόρευσης, απαγορεύεται κάθε αποθεματοποίηση των προϊόντων και επιβάλλεται η διάθεση στους ασθενείς στην εγχώρια αγορά, από όλους τους συμμετέχοντες στη διακίνηση (κάτοχοι άδεια κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία), σύμφωνα με τη ζήτηση και τη συνταγογράφησή τους.
Ο ΕΟΦ επιτηρεί την τήρηση των υποχρεώσεων επάρκειας των προϊόντων.
Η μη επαρκής κάλυψη των αναγκών των ασθενών επισύρει την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19 του ν.δ. 96/73 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 1316/1983 και το άρθρο 175, παρ. 2α της ΔΥΓ3(α) /ΓΠ 32221 (ΦΕΚ 1049 Β’/29.4.13).
Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μέχρι να ανακληθεί ή τροποποιηθεί με νεώτερη απόφαση του ΕΟΦ.
Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Φ
Εσωτερική Διανομή : Τμήμα ΠΑΚΑΕΠ
Δημήτριος Λιντζέρης

Δεν υπάρχουν σχόλια: