Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Αλλαγή ΦΠΑ σε Φυσιολογικούς Ορούς και "Θαλασσινό Νερό"

  Σε συνέχεια της υπ αριθμ. ΠΟΛ 1256 που εκδόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2014 ο συντελεστής ΦΠΑ των
  • αποστειρωμένου διαλύματος φυσιολογικού ορού και
  • αποστειρωμένου διαλύματος θαλασσινού νερού 
 μετακυλίεται στο 23% με σκοπό την ομογενοποίηση των συντελεστών ΦΠΑ από φορολογικές και τελωνειακές αρχές ενώ κατατάσσονται στον κωδικό ΣΟ 33079000

Με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ απόφορολογικές και τελωνειακές αρχές και οικονομικούς φορείς κατά την εισαγωγή καιπαράδοση (πώληση) αγαθών και έχοντας λάβει υπόψη
,-
 
τον Καν (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 
γιατη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο
 -
 
το άρθρο 21 σε συνδυασμό και με το Παράρτημα ΙΙΙ του Ν. 2859/00 «ΚύρωσηΚώδικα ΦΠΑ» σας γνωρίζουμε ότι,
 
a)
 
Αποστειρωμένο
 
διάλυμα χλωριούχου νατρίου (0,9%), χωρίς συντηρητικά, πουπροορίζεται να χρησιμοποιηθεί από βρέφη, παιδιά και ενήλικες για τονκαθαρισμό των ρινικών κοιλοτήτων ή των ματιών, και το οποίο παρουσιάζεταισε κουτιά που περιέχουν πλαστικά φιαλίδια
.
β
)
φυσιολογικό, αποστειρωμένο, διάλυμα θαλασσινού νερού, φυσικά πλούσιοσε μεταλλικά άλατα και θαλάσσια ολιγοστοιχεία, που είναι ισοτονικό διάλυμα
 
το οποίο
 
αποτελείται από 31,82/% θαλασσινό νερό
 
 χωρίς συντηρητικά, μεαδρανή προωθητική ύλη (άζωτο
),
συσκευασμένα σε μεταλλικό
 
δοχείοψεκασμού, και το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από βρέφη, παιδιά καιενήλικες
 
για τον καθημερινό καθαρισμό ή την ύγρανση των ρινικών
 
κοιλοτήτων,ή ως συμπλήρωμα θεραπειών ΩΡΛ.
 
Κατατάσσονται στον κωδικό
ΣΟ 33079000
 
και υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ
23%
.
Οι αποδέκτες προς κοινοποίηση της παρούσας εγκυκλίου
 
παρακαλούνται για τηνενημέρωση των μελών τους.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Αθήνα,
 12
Δεκεμβρίου
 2014
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝΕΣΟΔΩΝ
 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
 
Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ 1256
 
Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
 
ΤΜΗΜΑ
 
Δ, ΦΠΑ Εισαγωγών
-
Εξαγωγών
 
ΠΡΟΣ:
 
 Όπως Πίνακας Διανομής
 
Ταχ. Δ/νση
 :
Καρ. Σερβίας 10
 
101 84 Αθήνα
 
Πληροφορίες
 :
Χ. Γεώργα
 
Μ. Κουνάβη
 
Τηλέφωνο
 :
210 6987481, 482
FAX :
210 6987489
Email :
ΘΕΜΑ
 :
Συντελεστής ΦΠΑ
,
α. αποστειρωμένου διαλύματος φυσιολογικού ορού.
 
β. αποστειρωμένου διαλύματος θαλασσινού νερού
 
 ΑΔΑ: 76Ν2Η-ΓΨΟ
INFORMATICSDEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed byINFORMATICSDEVELOPMENT AGENCYDate: 2014.12.17 10:21:33EETReason:Location: Athens
 
 2
Το Υπ. Υγείας προς το οποίο κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλείται όπωςλαμβάνει υπόψη τα ανωτέρω κατά τη διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών για τηνπρομήθεια ειδών για τις μονάδες υγείας που εποπτεύει.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: