Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

ΚΙΝΕΦ: Ζητάμε τη δέσμευση του ΣΥΦΑ Θεσ/νίκης για το ιδιοκτησιακό


Η ΚΙΝΕΦ με αφορμή τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της ΚΥΑ που αφορά το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων ζητά από το ΔΣ του ΣΥΦΑ Θεσσαλονίκης να εκδώσει απόφαση που θα δεσμεύεται ότι ο ΣΥΦΑ Θεσσαλονίκης δεν θα μετέχει σε μετοχικό κεφάλαιο κανενός φαρμακείου. Είναι αντιδεοντολογικό ένας συνεταιρισμός να μετέχει σε συνιδιοκτησία φαρμακείου που θα ανταγωνίζεται τα υπόλοιπα μέλη του. Επίσης, ζητάμε το θέμα να τεθεί στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση ώστε να παρθεί απόφαση ανάλογου χαρακτήρα που θα δεσμεύει το ΔΣ του συνεταιρισμού μας. Η ΚΙΝΕΦ θεωρεί ότι η ΚΥΑ όπως δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ είναι αντισυνταγματική και θα καταπέσει σε δικαστική αίθουσα.


Εκ της Κίνησης Νέων και Ενωμένων Φαρμακοποιών
Συμμαχία για τη Θεσσαλονίκη

ΣΚΑΪ για φαρμακεία 30/10/2015

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Ολόκληρο το κείμενο της ΚΥΑ

«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ - ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ»

 Οι Υπουργοί Οικονομίας, Ανάπτυξης  και Τουρισμού και Υγείας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
Α) Το άρθρο 21 παρ. 3 του ισχύοντος Συντάγματος.
Β) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2 και 3 και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α' 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α' 70) και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α' 101).
Γ) Τα άρθρα 49 & 52 παρ. 1 της Συνθήκης της ΣΛΕΕ.

Δ) Του άρθρου 2 υποπαράγραφος Δ12 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94).
Ε) Τις αποφάσεις της Ολομέλειας Δ.Ε.Κ. (C-171/07 & C-172/07) και .(C-570/07 & C-571/07).
ΣΤ) Το άρθρο 4 περ. στ' του ν. 3844/2010.
Ζ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).
Η) Την υπ' αριθμ. Υ25/06-10-2015 άρθρα 2 & 3, απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2144/Β'/06-10-2015) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».
Ι) Του άρθρου 45 της υπ' αριθμ. 2005/36/ΕΚ Οδηγίας (ΠΔ 38/2010).
ΙΑ)Το π.δ. 106/2014 « Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α'/2000)
ΙΒ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα Υπουργική απόφαση θεσπίζονται νέες διατάξεις που καθορίζουν την ίδρυση φαρμακείων στην Ελλάδα, την αρμόδια υπηρεσία χορηγήσεως, την διοικητική περιφέρεια ισχύος της άδειας και τα προσόντα των αιτούντων τις άδειες,  φαρμακοποιών ή άλλων φυσικών προσώπων.

Άρθρο 2
Ρυθμίσεις για τις άδειες φαρμακείων

1. Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται σε φαρμακοποιούς κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού χώρας μέλους της Ε.Ε., καθώς και σε άλλα φυσικά πρόσωπα πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε., από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας των φαρμακείων και εντός αυτής, με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη και δηλώνονται από τον κάτοχο της αδείας στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο εντός εξήντα (60) ημερών.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, δεν χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου σε νομικά πρόσωπα, πλην των συνεταιρισμών φαρμακοποιών μελών της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος και έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της ΟΣΦΕ.

2. Κάθε άδεια ίδρυσης αντιστοιχεί σε ένα (1) φαρμακείο. Για το έτος 2015 επιτρέπεται η χορήγηση μέχρι πέντε (5) αδειών. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός χορηγούμενων αδειών αυξάνεται κατά μία (1) άδεια κατ’ ανώτατο όριο κατ’ έτος μέχρι το 2020, οπότε και ορίζεται ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός αδειών οι δέκα (10) άδειες σε πανελλαδική κλίμακα. 

3. Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται για την περιφέρεια των Δήμων που συστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).

4. Τα φαρμακεία των ιδιωτών μη φαρμακοποιών που ιδρύονται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης λειτουργούν υποχρεωτικά με την μορφή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, που πρέπει να έχει συσταθεί πριν τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου. Στην εταιρική σύνθεση των ΕΠΕ στις οποίες συμμετέχουν μη φαρμακοποιοί, μετέχει υποχρεωτικά ως εταίρος, με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 20%, και ο ορισθείς υπεύθυνος φαρμακοποιός για την λειτουργία κάθε φαρμακείου.
Τα φαρμακεία για τα οποία δίδεται άδεια ίδρυσης σε φαρμακοποιό, μπορούν να λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις είτε με όποια εταιρική μορφή του αστικού δικαίου επιλέξουν οι εταίροι τους, πλην εκείνης της ανώνυμης εταιρείας.

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

ΠΦΣ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ-ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Tην προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων μέχρι το ερχόμενο Σάββατο 31 Οκτωβρίου , όπου οι φαρμακοποιοί όλης της χωρας θα αποφασίσουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, αποφάσισε το ΔΣ του ΠΦΣ μετά από πολύωρη τηλεδιάσκεψη.

Το ΔΣ έλαβε την  απόφασή του με αίσθημα ευθύνης και σοβαρότητας  συναισθανόμενο  τις ανάγκες των ασφαλισμένων και των ασθενών . Ταυτόχρονα δίνει μικρή πίστωση χρόνου στην κυβέρνηση αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ξεκαθαρίσουν την  στάση τους απέναντι στον φαρμακευτικό κλάδο και να στηρίξουν το δίκαιο  αιτηματων του.


Οι φαρμακοποιοί δινουν το περιθώριο στη  Κυβερνηση - μετά την εμπλοκή των διαπραγματεύσεων- να αποδείξει ότι έχει την δύναμη να αρνηθεί να εφαρμόσει αυτά που η υπόλοιπη Ευρώπη έχει απορρίψει.

Το ΔΣ του ΠΦΣ καλεί τους εκλέκτορες και τους προέδρους των συλλόγων όλης της χώρας σε γενική συνέλευση, όπου θα αποφασισθεί το νέο κύμα των κινητοποιήσεων με βάση τα δεδομένα που θα έχουν προκύψει.

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε τα συμφέροντα να διαμορφώσουν τις συνθήκες και της φαρμακευτικής αγοράς, με το πρόσχημα του ανταγωνισμού και της δήθεν ευρωπαϊκής προοπτικής. Ο αγώνας μας δεν είναι κομματικός ή συντεχνιακός, αλλά αγώνας κατά των καρτελ που θελουν να εισβάλουν και στην  υγεία» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΦΣ.

                                             ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

Προκλητική επίθεση των δημοσιογράφων του Mega απέναντι στους φαρμακοποιούς

Προκλητική επίθεση των δημοσιογράφων του Mega απέναντι στους φαρμακοποιούς. Τα γνωστά στημένα πάνελ του Mega όπου 3 δημοσιογράφοι απέναντι σε έναν ομιλητή συνεχίζουν. Χαρακτηριστικά 2 σημεία : το ένα όπου ο Χασαπόπουλος διακόπτει τον Γ.Δαγρε λέγοντάς του ότι τελείωσε ο χρόνος (κλασικό δημοσιογραφικό τρικ) και μετά όλοι σχολιάζουν ότι αυτός δεν απάντησε !!!

το 2ο όπου η Κεχαγιά αναφέρεται στον ανταγωνισμό ανάμεσα στα καλλυντικά, αφού αποστομώθηκε για το φάρμακο, παραλείποντας εσκεμμένα το γεγονός ότι αυτά πουλιούνται από άλλα 5 κανάλια διανομής.

Παρόλα αυτά ο αντιπρόεδρος του ΠΦΣ Γ.Δαγρές στάθηκε στο ύψος του και υπερασπίστηκε με βάση τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου την ανεξαρτησία του φαρμακείου.


Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

24ΩΡΕΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΓΣ ΤΟΥ ΠΦΣ

H Γενική Συνέλευση του ΠΦΣ στην συνεδρίαση της 24ης Οκτωβρίου  αποφάσισε την πραγματοποίηση συνεχόμενων 24ωρων κυλιόμενων απεργιών με εφημερεύοντα φαρμακεία,  από την ερχόμενη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.
Οι φαρμακοποιοί αντιδρούν δυναμικά στην υπό έκδοση υπουργική απόφαση που καταλύει  την φαρμακευτική περίθαλψη προς όφελος των οικονομικών συμφερόντων και σε βάρος της Υγείας του ελληνικού λαού.
Επίσης οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Αττικής και Πειραιά αποφάσισαν να πραγματοποιηθεί εκ νέου συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υγείας, την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στη 1 το μεσημέρι .

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΦΣ - Οκτώβριος 2015

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Άνοιγμα φαρμακείων και κόκκινα δάνεια στη συνάντηση Σταθάκη - δανειστών

Ο κ. Σταθάκης καθώς αποχωρεί μετά τη συνάντησή του με το κουαρτέτοΓια τα φαρμακεία, πληροφορίες ότι συμφωνήθηκε να δίνεται άδεια λειτουργίας αρκεί ένας μέτοχος μόνο να είναι πτυχιούχος φαρμακοποιός - Το 85% των δανειοληπτών καλύπτει η ελληνική πρόταση για τα «κόκκινα δάνεια»

Περίπου μία ώρα κράτησε η συνάντηση του «κουαρτέτου» με τον υπ. Οικονομίας Γ. Σταθακη, με το ραντεβού τους να ανανεώνεται για το πρωί της Πέμπτης. 
Για τα φαρμακεία, σύμφωνα με πληροφορίες, συμφωνήθηκε ότι θα μπορεί να δίνεται άδεια αρκεί ένας μέτοχος μόνο, να είναι πτυχιούχος φαρμακοποιός.

Στη συζήτηση για τις μεταρρυθμίσεις από την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, διαπιστώθηκε πως τα περισσότερα έχουν ήδη προχωρήσει.

Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

Καθημερινή: Προς «άνοιγμα» ιδιοκτησιακού φαρμακείων

Στην τελική ευθεία έχει μπει πλέον το άνοιγμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φαρμακείων, με την κυβέρνηση να εμφανίζεται αποφασισμένη τo επόμενο διάστημα -ενδεχομένως την ερχόμενη εβδομάδα- να κλείσει αυτή την «εκκρεμότητα» έναντι των δανειστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σενάριο στο οποίο φαίνεται να καταλήγει η κυβέρνηση είναι να μπορεί να ανοίξει φαρμακείο οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός των ανώνυμων εταιρειών, να υπάρχει υποχρεωτικά υπεύθυνος φαρμακοποιός καθώς και να μπει ένα όριο στον αριθμό των φαρμακείων που μπορεί να ανοίξει κάποιος. Το άνοιγμα του ιδιοκτησιακού, που είναι ένα από τα 48 προαπαιτούμενα, θα γίνει με κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας και Οικονομίας, όπως ορίζει ο νόμος που ψηφίστηκε στις 14 Αυγούστου 2015.

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Δράσεις ΠΦΣ

 Σε εξέλιξη βρίσκονται οι δράσεις και οι επαφές του προεδρείου του ΠΦΣ σε Ελλάδα και το εξωτερικό για την αντιμετώπιση της εφαρμογής των αποφάσεων της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ και αφορούν την απελευθέρωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
Επιστρέφοντας χθες βράδυ η ελληνική αντιπροσωπεία από το Βερολίνο όπου έγινε αποδεκτής της ένθερμης υποστήριξης των Γερμανών και Αυστριακών Συναδέλφων μας, ζήτησε συνάντηση με τον υπουργό υγείας κ. Ξανθό και τον Γενικό Γραμματέα κ. Μπασκόζο, για να τους επιδώσει την επιστολή Στήριξης των Ελλήνων Φαρμακοποιών , από την ηγεσία των Φαρμακευτικών Φορέων της Γερμανίας.
Ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Κωνσταντίνος Λουράντος, παρέδωσε στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας , τόσο την επιστολή στήριξης όσο και το κείμενο του Γερμανικού Φαρμακευτικού Συλλόγου, βάσει του οποίου διασφαλίζεται το υπάρχον Γερμανικό Σύστημα μέχρι το 2030, καθιστώντας για μια ακόμη φορά σαφές πώς η απελευθέρωση του ιδιοκτησιακού είναι μη αποδεκτό μέτρο .
Ο υπουργός υγείας και ο γενικός γραμματέας διατύπωσαν για μια ακόμη φορά την θετική τους διάθεση απέναντι στους φαρμακοποιούς, επαναλαμβάνοντας όμως την σαφή θέση ότι προσπαθούν να διαχειρισθούν προειλημμένες αποφάσεις.
Η συνάντηση ανανεώθηκε για την ερχόμενη Τετάρτη, αμέσως μετά το ταξίδι της αντιπροσωπείας του ΠΦΣ στην Ισπανία , όπου θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Διεθνούς Ενώσεως φαρμακοποιών (FIP) κυρία Κάρμεν Πένια, ζητώντας την στήριξή της .

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

"Πόλεμος" από την τρόικα στα ελληνικά φάρμακα

Τα νέα, μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική αγορά φαρμάκου, εξήγησε στον Real Fm 97,8 και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχάνων, Θεόδωρος Τρύφων.
Πόλεμος από την τρόικα στα ελληνικά φάρμακα«Αυτό που γίνεται είναι το απόλυτο παράδοξο. Από τη μία, λέμε ότι για να βγει η Ελλάδα από την κρίση πρέπει να έχουμε ανάπτυξη, τελικώς, αυτό που ζητά η τρόικα στον τομέα τον δικό μας τα τελευταία 5 χρόνια, με κορύφωση το τελευταίο διάστημα, είναι ακριβώς το ανάποδο. Χωρίς κανένα όφελος για τα ταμεία και το κράτος, μέσα σε έναν κλειστό προϋπολογισμό, να διαλύσει οποιαδήποτε έννοια ελληνικής παραγωγής και εγχώριας προστιθέμενης αξίας, γιατί ζητά να εφαρμοστούν μέτρα», σχολίασε αρχικά ο κ. Τρύφων και συνέχισε:
«Ο εκπρόσωπος των θεσμών, έρχεται εδώ συνεχώς. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν κάποιες βιομηχανίες του εξωτερικού που ευνοούνται πάρα πολύ. Αυτό έρχεται και το υποστηρίζει εδώ και η τρόικά. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για μια παρέμβαση για να εξοικονομήσει πόρους το κράτος».
Σε ερώτηση για το αν αυτό που προτείνουν οι θεσμοί, είναι καλύτερο για τον ασθενή, αλλά και τα ταμεία, απάντησε:

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Στο Σταθάκη για το ιδιοκτησιακό οι φαρμακοποιοί

Ο Ξανθός δεσμεύτηκε να μεσολαβήσει στον υπουργό Οικονομίας

Τη δέσμευση του υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού ότι θα μεσολαβήσει στον υπουργό Οικονομίας κ. Γιώργο Σταθάκη για το ιδιοκτησιακό θέμα των φαρμακοποιών, έλαβαν οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Η απελευθέρωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φαρμακείων, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τα προαπαιτούμενα, συζητήθηκε κατά τη άτυπη διερευνητική συνάντηση που είχαν την Τετάρτη με τον υπουργό οι φαρμακοποιοί.

Ο κ. Ξανθός φέρεται να τους είπε ότι στο μέτρο που μπορεί η κυβέρνηση να παρέμβει, συνδράμοντας τους φαρμακοποιούς, θα το κάνει.

«Αν η κυβέρνηση δεν συμφωνεί με κάποια θέματα, τότε δεν θα πρέπει να βάζει και την υπογραφή της», δηλώνει ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Κων. Λουράντος.

Τη Δευτέρα συνεδριάζει το Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΦΣ όπου και αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις.