Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων Vital Silver

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 6, παρ.ΙΙ του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄) 
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ1/Γ.Π.127962/03/27.2.2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ 395 Β) 
3. Την υπ’ αριθ. 25392/21.3.2015 επιστολή της εταιρείας ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την ανάκληση των παρτίδων 01500828, 03500721, 01500836 και 03500713 του προϊόντος VITAL SILVER 30 caps, στις οποίες διαπιστώθηκε ελάττωμα στις κάψουλες του προϊόντος (διαρροή του ελαιώδους υγρού). Η παρούσα Aπόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας. 


Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας, με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση της εταιρείας ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ, η οποία οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες του, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά. 

Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

 Η Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΦ 

 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: