Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Μετάθεση Ισχύος Νέου Δελτίου Τιμών για τις 28/07/2016

ΘΕΜΑ: Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης. (Ανατιμολόγηση) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις: α.Του Ν.1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ 3/Α/1983), όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει. β. Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» γ. Του Ν. 3918/2011 ( ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. δ.Του Ν. 4052/2012 ( ΦΕΚ 41/Α/2012) « Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου « Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης…….οικονομίας» και άλλες διατάξεις» ε.Του Ν.4334/15 (ΦΕΚ80/Α/2015) « Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης ( Ε.Μ.Σ.)» στ.Του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ29/Α/15) «Ρυθμίσεις για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» ζ. Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/14) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4337/15 ( ΦΕΚ 129/Α/15) η. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98). θ. Του Π.Δ/γματος 106/2014 (ΦΕΚ Α'173) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ι.Του Π.Δ/γματος 73/2015 (ΦΕΚ Β' 116/23-09-2015), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την με αριθμ. Πρωτ. Γ5(α)/οικ28408/19-4-2016 ( ΦΕΚ 1102/Β/16) Υπουργική Απόφαση « Διατάξεις τιμολόγησης Φαρμάκων»,

3. Την με αριθμ.ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015/29-9-2015 ( ΦΕΚ2115/Β/2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών « Σταδιακή κατάργηση των μειώσεων των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου».

4. Την με αριθμ. Πρωτ. ΔΥ3/ΓΠ.97606/30-7-2010 Υπουργική απόφαση με θέμα «Προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας φαρμακείου στις ιδιωτικές κλινικές»

5. Την με αριθμ. πρωτ. Α1β/ΓΠ.25980/29-4-15 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας «Συγκρότηση Ενδεκαμελούς Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το από 24-5-2016 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΕΟΦ με συνημμένο το αρχείο ανατιμολόγησης φαρμάκων όπως αυτό προέκυψε μετά τη διαβούλευση.

7.Το Πρακτικό Συνεδρίασης Νο 1 της 25ης ,26ης ,27ης Μαίου 2016 της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.

8. Το με αριθμ. Πρωτ. 46132/2-6-2016 έγγραφο του ΕΟΦ με συνημμένο το αρχείο ανατιμολόγησης φαρμάκων με ενσωματωμένες τις αποφάσεις της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.

9. Το με αριθμ. Πρωτ. Β2β/οικ.41036/ 3-6-2016 έγγραφο της Γεν Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΥ σύμφωνα με το οποίο προκύπτει ότι από την εφαρμογή του περιεχομένου της εν λόγω ΥΑ δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ τρέχοντος έτους δεδομένου ότι ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) υπέρ του ΕΟΠΥΥ, στην ετήσια φαρμακευτική δαπάνη του.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Άρθρο 1 Την έκδοση Δελτίου Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης χρήσης και τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης των εν λόγω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως ο συνημμένος πίνακας (οπτικός δίσκος. CD). Άρθρο 2 Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογών ΦΠΑ ήτοι 6% ή 13% ανά περίπτωση. Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,89% και κατά 3,54% για συντελεστή 13%. Άρθρο 3 Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Το παρόν Δελτίο ισχύει: Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές εντός των οποίων λειτουργεί φαρμακείο, από 9-6-2016. Για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς από 26-6-2016 Για τα φαρμακεία από 28-7-2016 Οι ενστάσεις επί του αναρτημένου δελτίου τιμών θα υποβληθούν αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση med.price@moh.gov.gr της Δ/νσης Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: