Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Κυριάκος Θεοδοσιάδης: «Η αλήθεια για τη νέα σύμβαση ΠΦΣ-ΕΟΠΥΥ»

 Διάβασα την επίσημη ανακοίνωση του ΠΦΣ σχετικά με τη σύμβαση για χορήγηση εκ μέρους των φαρμακείων αναλωσίμων σακχαρώδη διαβήτη και λοιπών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
Στην ανακοίνωση αυτή λοιπόν αναγράφεται ότι «ο ΕΟΠΥΥ αποδέχθηκε την πρόταση του ΠΦΣ».
Τι περιλαμβάνει λοιπόν η πρόταση του ΠΦΣ που αποδέχθηκε ο ΕΟΠΥΥ;
«...Ο φαρμακοποιός πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικές με την πληρωμή φόρων και τελών…»
Αυτό σημαίνει ότι όποιος χρωστάει στην εφορία, στο ΕΤΑΑ ή εάν δεν έχει πληρώσει πχ. τα τέλη κυκλοφορίας δεν δικαιούται να συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ.

Αλλά ακόμη και εάν «...κινήθηκε εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση...» και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της διαδικασίας, πάλι ο φαρμακοποιός δεν δικαιούται να συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ. Για τις οικονομικές υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ ΚΑΜΙΑ αναφορά ακόμη και αν τα χρέη του προέρχονται από το 2011 και 2012.

«...Το φαρμακείο υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο των παρεχομένων προϊόντων στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ, το οποίο θα προκύπτει από το «μητρώο» στο οποίο θα καταχωρεί στοιχεία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο ΕΟΠΥΥ. Το αρχείο διατηρείται για 10 έτη και βρίσκεται στη διάθεση των οργάνων του ΕΟΠΥΥ όποτε κι αν ζητηθεί...»
 Δηλαδή το άκρον άωτον της ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας. Προς τι το ηλεκτρονικό «μητρώο» αφού οι γνωματεύσεις είναι ηλεκτρονικές και η χορήγηση των προϊόντων καταχωρείται  on line ηλεκτρονικά τη στιγμή της χορήγησης;

«...Το φαρμακείο υποχρεούται σε κατ’ οίκον εκπαίδευση των δικαιούχων ή των οικείων τους...»
Χρειάζεται να το σχολιάσω;

«...Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων στο φαρμακείο λόγω μη χρήσης τους (πχ θάνατος) το φαρμακείο οφείλει να ενημερώσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα και να εκδώσει πιστωτικό παραστατικό...»
Δηλαδή ο φαρμακοποιός υποχρεούται να παραλάβει ό,τι δεν κατανάλωσε ο ασφαλισμένος, να αντιδικεί μαζί του για την κατάσταση των επιστρεφομένων προϊόντων και εφ’ όσον τα παρήγγειλε ως εξειδικευμένα προϊόντα για τον συγκεκριμένο ασφαλισμένο, ουσιαστικά τα «φορτώνεται» ως stock χωρίς να είναι επιλογή του.

«...Εξόφληση των λογαριασμών με δυνατότητα παράτασης όχι πέραν των 30 ημερών σε περίπτωση αντικειμενικών δυσχερειών...»
Δηλαδή η εξόφληση των προϊόντων αυτών (αναλώσιμα διαβήτη κλπ) θα γίνεται στην καλύτερη περίπτωση, τηρουμένης της σύμβασης, εντός τριών μηνών και όχι δύο μηνών όπως ήταν μέχρι σήμερα. Τα περί «αντικειμενικών δυσχερειών»  (που ούτε ενδεικτικά δεν κατονομάζονται) είναι προφάσεις εν αμαρτίαις. Ποιά περισσότερο «αντικειμενική δυσχέρεια» υπάρχει από την οικονομική κατάσταση της χώρας; Είναι λογικό επίσης να σκεφθεί ο οιοσδήποτε ότι έτσι ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ για την εξόφληση και των φαρμάκων στις ίδιες προθεσμίες.

«...Το φυσικό αρχείο των γνωματεύσεων αποστέλλεται στο κέντρο διαλογής και εκκαθάρισης του ΕΟΠΥΥ..
στον Ασπρόπυργο Αττικής. Δηλαδή τα έξοδα αποστολής καθώς και την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας έχουν αποκλειστικά οι φαρμακοποιοί μεμονωμένα ή οι διανεμητικοί τους  (όπου υπάρχουν) δηλ. πάλι οι φαρμακοποιοί. Υπενθυμίζω ότι για τις συνταγές των φαρμάκων τόσο τα έξοδα αποστολής όσο και την ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση απώλειας αναλαμβάνει πλήρως ο ΕΟΠΥΥ.

Ακολουθούν μια ακόμη σειρά υποχρεώσεων και δεσμεύσεων του φαρμακοποιού όπως:
  • «...σε περίπτωση χειρόγραφης εκτέλεσης γνωμάτευσης είναι υποχρεωμένος να μετατρέψει τις χειρόγραφες εκτελέσεις σε ηλεκτρονικές...»
  • «...ο ΕΟΠΥΥ δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε αζημίως τη σύμβαση...»
  • «...ο ΕΟΠΥΥ δύναται να επιβάλει επιπλέον ποινική ρήτρα στο φαρμακείο ύψους 25%...» του τζίρου του τελευταίου μηνός
  • «...αμφότερα τα μέρη (Σ.Σ δηλ. και ο ΠΦΣ) αποδέχονται ρητά ότι η ποινική ρήτρα είναι ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗ...»!!!   
  • «...η διαπίστωση της μη συμμόρφωσης στους όρους της σύμβασης – όλοι οι όροι συμφωνούνται ως ουσιώδεις - αποτελεί λόγο ΑΜΕΣΗΣ καταγγελίας της σύμβασης από τον ΕΟΠΥΥ και αναζήτησης τυχόν αστικών και ποινικών ευθυνών...»
Όπως γίνεται αντιληπτό όλη η σύμβαση αποπνέει πνεύμα αποικιοκρατικό, περιγράφει μία συμπεριφορά δυνάμεων κατοχής προς ανίσχυρους κατακτημένους και σε καμία περίπτωση δεν αποτυπώνει συνεργασία ενός φορέα παροχής Υγειονομικών υπηρεσιών με έναν επιστημονικό κλάδο.
Και κάτι τελευταίο.
Στο προοίμιο της σύμβασης γράφεται ότι ο κ. Λουράντος εξουσιοδοτήθηκε από το Δ.Σ.  από τις 27-12-2016 προκειμένου να υπογράψει την ανωτέρω σύμβαση. Η αλήθεια είναι ότι στις 27-12-2016 στο Δ.Σ.  του ΠΦΣ    ήρθε μια άλλη σύμβαση η οποία και απορρίφθηκε. Η σύμβαση που τελικά υπογράφηκε δεν κατατέθηκε προς έγκριση σε κανένα Δ.Σ.,  έγινε δε γνωστή στα μέλη του Δ.Σ. 24 ώρες μετά την υπογραφή της. Όλη η μεθόδευση θυμίζει διαδικασία υπογραφής «πράξης νομοθετικού περιεχομένου» χωρίς καμία γνώση του Δ.Σ. και φυσικά χωρίς την έγκρισή του.
Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.    

Κυριάκος Θεοδοσιάδης
Πρόεδρος Φ.Σ. Θεσσαλονίκης 
Μέλος του Δ.Σ. ΠΦΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: