Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

Αλλάζει το πληθυσμιακό των φαρμακείων με τη νέα διοικητική ανασυγκρότηση της χώρας;

Καταργείται ο Καλλικράτης και έρχεται ο Κλεισθένης

Στο νέο υπο ψήφιση νομοσχέδιο με τίτλο "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι"] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ" του Υπουργείου Εσωτερικών καταργούνται οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες και μετονομάζονται πλέον σε Κοινότητες. Το ερώτημα που πλανάται είναι αν θα επηρεάσει το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων που είναι βασισμένο στην Καλλικρατική διοικητική διαίρεση. Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου στον ΠΦΣ να δράσει άμεσα, όσο ακόμη είναι νωρίς, ώστε να διασφαλίσει με νομικές και πολιτικές παρεμβάσεις την υπάρχουσα κατάσταση διότι υπάρχει κίνδυνος να ανοίξει το πληθυσμιακό σε πολλές περιοχές ή να γίνουν μεταφορές φαρμακείων αφήνοντας ακατάληπτα χωριά της επαρχίας.

Εκ της ΚΙΝΕΦ -Συμμαχία για την Θεσσαλονίκη
Χρήστος Ξανθόπουλος        Η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου  (κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για να το διαβάσετε)

Το επίμαχο άρθρο αριστερά όπως πάει προς ψήφιση και δεξιά η διάταξη που καταργείται (κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για να το διαβάσετε)

Δεν υπάρχουν σχόλια: