Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Δελτίο τιμών 1 φορά το χρόνο πλέον

11/12/2018 11:42
Τροπολογία σχετική με την αναθεώρηση των τιμών των φαρμάκων κατατέθηκε στην Βουλή και εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την μη περικοπή των συντάξεων.
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.».
Με υπόψη τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.
Ειδικότερα προβλέπεται ότι, από 1.1.2018, η πραγματοποίηση πλήρους αναθεώρησης των τιμών των φαρμάκων γίνεται μία (1) φορά ανά έτος από δύο (2), που ισχύει σήμερα.
Προβλέπεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας η αναθεώρηση, από 1.1.2018, του ειδικού καταλόγου τιμολόγησης όλων των κυκλοφορούντων Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ) στην Ελλάδα μία (1) φορά το έτος αντί ανά εξάμηνο που ισχύει σήμερα.
Επίσης προβλεπεται η δυνατότητα ετήσιων προϋπολογισμών φαρμακευτικής δαπάνης στα δημόσια νοσοκομεία σε επίπεδο φαρμάκου δραστικής ουσίας (ATC5) ή θεραπευτικής κατηγορίας (ATC4). Οι επιμέρους στόχοι συνυπολογίζονται στον καθορισμό της υπέρβασης ανά φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο αδείας κυκλοφορίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην περιπτ. στ) της παρ 1 του άρθρου 11 του ν.4052/2012 σχετικά με το «clawback».
Εξακολουθούν να βαρύνουν μέχρι την 30η Ιουνίου 2019, αντί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 που ισχύει σήμερα, οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), καθώς και κάθε φύσης λειτουργικές της δαπάνες, τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και να εκκαθαρίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του.
Αναστέλλεται εκ νέου έως 30.06.2019 (από 31.12.2018 που ισχύει σήμερα) η ισχύς των διατάξεων που αφορούν στην εφαρμογή των νέων γεωγραφικών και διοικητικών ορίων των υγειονομικών Περιφερειών της χώρας καθώς και στη μετονομασία τους.
Παρατείνονται εκ νέου αναδρομικώς από τη λήξη τους και μέχρι 30.6.2019 (από 31.12.2018 που ισχύει σήμερα) οι μεταβατικές περίοδοι της εξαίρεσης των ν.π.δ.δ. του Τομέα Υγείας του Υπουργείου Υγείας και των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) από την εφαρμογή του άρθρου 54 του ν.4178/2013 σχετικά με την έκδοση / τροποποίηση των οργανισμών των εν λόγω φορέων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: